އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް އަމްޖޭގެ "ގިލަން" ހެދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ގެ ފިލްމް "ގިލަން" އަކީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ދެހާސް ސާދައިގައި މަސައްކަތް ފެށި މި ފިލްމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ 2015 ގައި ރިލީޒް ކުރަން އަމާޒު ހިފި ފިލްމެކެވެ. ބޭނުމަކަށްވީ އަމްޖޭގެ 50 ވަނަ ފީޗާ ފިލްމަށްވާތީ، އޭރު ރާއްޖޭގެ މިނިވަން 50 އާ ދިމާކޮށް ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެންނާށެވެ.


އެކަމަކު ކަން ދިމާ ކުރި ގޮތުން އެހެން ނުވީ އެވެ. "ގިލަން" އަކީ ސީދާ އަމްޖޭގެ ޖީބުން ހަރަދުކޮށްގެން ހަދާ ފިލްމަކަށްވާތީ، ފިލްމް ރިލީޒް ނުކުރެވި ދިގުލައިގެން ދިޔައީ އޭނާ އަށް ކުރިމަތިވި މާލީ ބައެއް ދަތިތަކާ ވެސް ހެދި އެވެ. ފިލްމްގެ އެންމެ ލަވައެއްގެ ޝޫޓިން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އޮތީ ނިމިފަ އެވެ.

އެކަމަކު އަމްޖޭ މިހާރު ވަނީ އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ "ގިލަން" ހެދުމުގެ އަމާޒު ހިފައިފަ އެވެ.

"ޖެނުއަރީ ފަހުކޮޅު ފިލްމް ސިނަމާ އަށް ގެންނަން އެބަ މަސައްކަތް ކުރަން. އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް ގިލަންވޭތޯ މިހާރު ބޭނުމަކީ،" އަމްޖޭ ބުންޏެވެ. "އެބަ ބަލަން ޖެނުއަރީ އެއްތިރީސް ހިސާބުގައި ފިލްމް ސިނަމާ އަށް ގެންނަން. މިހެން ބުންޏަސް އަދި ސީދާ ޑޭޓެއް ފައިނަލެއް ނޫން. މަސައްކަތް އެބަ ކުރަން ޖެނުއަރީގައި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރަން."

އޭނާ ބުނީ އެ ފިލްމަކީ 50 ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަށްވާތީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރަން ބޭނުން ވަނީ ވެސް ވަރަށް ގްރޭންޑްކޮށް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"ގިލަން" އަކީ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ގާސިމް ހަމަ އެ ނަމުގައި ލިޔުނު ވާހަކައަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ އަސަރު ގަދަ ލޯބީގެ އަދި ބިރުވެރި ކަންތައްތަކެއް ވެސް ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ)، ފާތުމަތު އާޒިފާ (އަޒޫ)، މަރިޔަމް ނޫރާ، އަލީ އާޒިމް (ދޮންއައްޔަ)، އަހުމަދު ސައީދު، މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދަރާ) އަދި މަރިޔަމް ޝަކީލާ ހިމެނެ އެވެ.