"ވިޝްކާ" ގެ "އާދޭ މިއަދު ދާން" މަޑުމައިތިރި ލޯބީގެ ލަވައެއް

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ލަވަ "އާދޭ މިއަދު ދާން" ގެ ވާހަކަ އަޑު އިވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް ބެލުންތެރިން ތިބީ ލަވަ ފެންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. މިހާރު މި ވަނީ އެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ.


މަޑުމައިތިރި ލޯބީގެ ލަވަ "އާދޭ މިއަދު ދާން" މިއަދު މި ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. މި ލަވައަކީ އިބްރާހީމް ނިފާރު (ތިއްތި) ގެ މިއުޒިކަށް، މުހައްމަދު އަބްދުލް ޣަނީ (ތޭރަވާ) މެލޮޑީ އާއި ލިރިކްސް ހަދާފައިވާ ލަވައެކެވެ. ލަވަ ކިޔާފައި ވަނީ "ވިޝްކާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު/އެކްޓަރު ރަވީ އާއި ޔާރާ އިން ލަވަ ކިޔުމުގެ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފު ކުރި ހުނަރުވެރި ޒުވާން އަންހެން ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ މަރިޔަމް ރިފްގާ އެވެ. އޭނާއަކީ ޔާރާ އިން ހެދި އަގު ބޮޑު ވީޑިއޯ ލަވަ "އެމްއައިއެންއީ މައިން" ލަވައިގެ އަޑުވެރިޔާ އެވެ. "އާދޭ މިއަދު ދާން" ގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައި ވަނީ ތ. އަތޮޅު ވަންދު އާއި އެ ރަށާ ކައިރި ދެ ފަޅު ރަށެއްގަ އެވެ. ލަވަ ނަގާފައި ވަނީ ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސް އިންނެވެ.

ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކާ އެކު ލަވައިން ފެނިގެން ދަނީ "ވިޝްކާ" ގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ރިޝްމީ ރަމީޒާއި ރަވީ އެވެ.

ލަވައިން ވަރަށް ރީތި ޑްރޯން ޝޮޓްތަކެއް ވެސް ފެނިގެން ދެ އެވެ.

އާދޭ މިއަދު ދާން ލަވަ

"ވިޝްކާ" ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.