"ބަގަޅޭ" ބާއްވާފައި މަދޮށިޕް "ފަރީ" ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވިޝްކާ" ގައި ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކުރި މަދޮށިޝިޕް ސްޓޫޑިއޯ އިން "ބަގަޅޭ" ގެ ނަމުގައި އުފައްދަން އުޅުނު ފީޗާ ފިލްމު މަޑުޖައްސާލާފައި އެހެން މަސައްކަތެއް ފަށައިފި އެވެ.


އެ ފިލްމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު ބޮޑުވުމުން، ވަރުގަދަ ޓީމެއް އޮތް މަދޮށިޕުން މިހާރު މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ އެކަނިވެރިއެއް މައެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ، އަދި ވާކިން ޓައިޓްލްއެއްގެ ގޮތުގައި ހަދާ "ފަރީ" އެވެ. މި ފިލްމަކީ "ބަގަޅޭ" ގެ ވެސް ލިޔެ، އެ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރާ އަހުމަދު (އަންދު) ސައީދު ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެކެވެ.

"ފަރީ" އަށް ބޭނުންވާ ކާސްޓުން ހޯދަން މަދޮށިޕުން މިހާރު ވަނީ ކާސްޓިން ކޯލަކަށް ވެސް ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. ޝައުގުވެރިވާ ޒުވާނުންނަށް މި މަހުގެ 27 އާ ހަމައަށްފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ.

މަދޮށިޕްގެ ސީއީއޯ އާރިފް އަބްދުﷲ ބުނީ ރާވާފައި އޮތީ "ފަރީ" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ފަށަން ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެން ނިންމާފައި މިއޮތީ އިންޓްރަސްޓް ފާޅު ކުރާ ކުދިންނާ އެކު އޮޑިޝަނެއް ބާއްވައި، އެކްޓިން ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުމަށް ފަހު، ކާސްޓުން ފައިނަލް ކުރަން،" އޭނާ ބުންޏެވެ. "މިގޮތަށް ހުޅުވާލީ އާ ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ދޭންވެގެން. އުންމީދު ކުރަނީ ރަނގަޅު އެކްޓަރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް."

އާރިފް ބުނީ ގާތްގަނޑަކަށް 400،000ރ. ގެ ބަޖެޓަކުން ހަދާ "ފަރީ" ޝޫޓް ކުރާނީ މާލޭގައި ކަމަށާއި ޝޫޓިން އަށް ނަގާނީ މަހެއްހާ ދުވަސް ކަމަށެވެ.

"ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަނަށް ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ. އެކަމަކު އަހަރެމެންގެ ޓާގެޓެއް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސިނަމާ އަށް ފިލްމް ގެނައުމަކީ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އާރިފި ގޮތުގައި ބުނީ "ފަރީ" އަކީ މަދޮށިޕުން ގެނެސް ދޭން ބޭނުންވާ ޓްރިލޮޖީއެއްގެ އެއް ބައެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް މުޖުތައު ތެރެއިން ދިމާވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ "ބަގަޅޭ" އަކީ ވެސް މީގެ ބައެކެވެ. ތިން ވަނަ ބަޔަކީ ޒުވާން ފިރިހެނެއް/ވިޔަފާވެރިއެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައި ދޭނެ އެއްޗެކެވެ.

"މި ތިން ބައި ވެސް އިރާދަކުރެވިއްޔާ ބެލުންތެރިންނަށް މަދޮށިޕުން ގެނެސް ދޭނަން،" އާރިފް ބުންޏެވެ.