ސަނީ ޑިއޯލް އަށް ބީޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުން ފާޑުކިޔައިފި

އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ބީޖޭޕީ އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލް އަށް، މިހާރު ކުރިއަށްދާ އާންމު އިންތިހާބުގައި ޕަންޖާބް ސްޓޭޓްގެ ގުރުދާސްޕޫރް ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަށް ވާދަކުރަން ބީޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުން، އެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެކި ފަހަރު މަތިން ފުރި ކުރީގެ އެކްޓަރު ވިނޯދު ކަންނާގެ ހުވަފަތް އަންހެނުން ކަވީތާ ކަންނާ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.


ޕްރެސް ޓްރަސްޓް އޮފް އިންޑިއާ (ޕީޓީއައި) އަށް އޭނާ ބުނީ ފާއިތުވި ވިއްސަކަށް އަހަރު ޕާޓީ އަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގައި ދެމިހުއްޓައި އަދި މި ފަހަރު އިންތިހާބުގައި ގުރުދާސްޕޫރްގެ ގޮނޑި އަށް ވާދަކުރަން ބީޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ހުއްޓައި އިހަކަށް ދުވަހު ޕާޓީ އަށް ފުންމައިލި މީހަކަށް ޓިކެޓް ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"އެއީ ވަރަށް ބޭއިންސާފުން ކުރި ކަމެއް. އަދި އެއީ އަހަންނާއި ވިނޯދް ބީޖޭޕީ އަށް ކޮށް ދިން ހިދުމަތް ބަލައި ނުގަނެ، ބޮލާލައި ޖެހުން ކަހަލަ ކަމެއް،" ކަވީތާ ބުންޏެވެ. "އަދި ބީޖޭޕީގެ އެ ނިންމުމަކީ ހީލަތާއި މަކަރުގެ އަމަލެއް."

ކަވީތާ ބުނި ގޮތުގައި ގުރުދާސްޕޫރުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުން ވަނީ އެ ދާއިރާ އަށް މި ފަހަރު އޭނާ ވާދަކުރާށެވެ. އަދި އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ރިއާޔަތް ނުކޮށް ސަނީ އަށް ޓިކެޓް ދިނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޕާޓީންވި ހިޔާނާތެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"ވިނޯދު މަރުވި ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް އަހަރެން މި އަންނަނީ ބީޖޭޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ގުރުދާސްޕޫރުގެ ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރަމުން. އަދި ޕާޓީން ވަނީ އަހަންނަށް މި ފަހަރު ޓިކެޓް ވެސް ދޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތްތައް ވެސް ދީފައި،" އޭނާ ބުންޏެވެ. "އަނެއްކާ ރައްޔިތުން ތިބީ އަހަރެންގެ ފަހަތުގައި. އެކަން އެހެން އޮއްވައި އިހަކަށް ދުވަހު ޕާޓީއާ ގުޅުނު މީހަކަށް ޓިކެޓް ދިނުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ."

ދެހާސް ސަތާރައިގައި މަރުވި އަދި ކުރިން މިނިސްޓަރުކަން ވެސް އަދާކުރި ވިނޯދް ވަނީ ބީޖޭޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ގުރުދާސްޕޫރުގެ މެމްބަރުކަން ހަތަރު ދައުރެއްގައި އަދާކޮށްފަ އެވެ.

ބީޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ކަވީތާ އަށް ނުދިނުމުން އަމިއްލަ ގޮތުން މި ފަހަރު ގުރުދާސްޕޫރަށް ވާދަ ކުރަން ނިންމާފައވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އޭނާ ވަނީ ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.

"އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަން. ކުދިންނާއި އާއިލާއާ ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަރަށް އަވަހަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނަން،" އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އަކްޝަޔޭ ކަންނާ އާއި ރާހުލް ކަންނާގެ ދޮންމަންމަ ބުންޏެވެ.

ސަނީ ބީޖޭޕީއާ ގުޅުނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.