ބޭއަދަބީ މަންޒަރު ދައްކާ ކަމަށް ބުނެ "ބިގް ބޮސް 13" އާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކޮށް، ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން ބަލަން ނުކެރޭ ކަހަލަ މަންޒަރުތައް ދައްކާ ކަމަށާއި ސެންސަރުކޮށްގެން ޝޯ ނުދެއްކޭ ނަމަ އެ ޝޯ ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އޯލް އިންޑިއާ ޓްރޭޑާޒް (ސީއޭއައިޓީ) އިން އިންޑިއާގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން މިނިސްޓަރު ޕްރަކާޝް ޖަވާދޭކަރަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


މީޑިއާތަކުން ބުނިގޮތުގައި ގޭގެ ސިޓިން ރޫމްގައި އާއިލާގެ އެންމެން ތިބެގެން ބަލަން ނުކެރޭ ޒާތުގެ މަންޒަރުތައް ޝޯ އިން ދަނީ ގެނެސްދެމުންނެވެ. އެހެންވެ އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޝޯ ދައްކާ ނަމަ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންނަށް ބަލަންކެރޭ ކަހަލަ ޝޯއަކަށް ޝޯ ހަދައިދޭން ސީއޭއައިޓީން އެދިފައިވެ އެވެ.

އަދި "ބިގް ބޮސް" އަކީ ޕްރައިމް ގަޑީގައި ގެނެސްދޭ ޝޯއަކަށްވާތީ މިފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

"ޓީއާރްޕީ މަތިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ވިޔަސް އަހަރެމެންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތަކާއި ނުގުޅޭ ކަހަލަ ބޭއަދަބީ މަންޒަރުތަކާއި ވާހަކަތައް ދައްކާ މަންޒަރުތައް ދެއްކިގެން ނުވާނެ،" ސީއޭއައިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕަރްވީން ކަންޑެލްވާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި "ބިގް ބޮސް 13" ގައި ބެޑް ފްރެންޑް ފޯއެވާ (ބީއެފްއެފް) ގެ ނަމުގައި މި ފަހަރު ދެ ޖިންސުގެ ބައިވެރިން އެއް އެނދެއް ހިއްސާކުރާ ގޮތަށް ނިންދެވުމަކީ ވަރަށް ދަށް ފެންވަރުގެ އަދި ނުރަނގަޅު ކަންކަމަށް ދެވޭ ހިތްވަރެކެވެ.

"އެހެންވީމާ މިހިރީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން،" ޕަރްވީން ވިދާޅުވި އެވެ. "ގިނަ ބަޔަކު ޓީވީ ބަލާ ގަޑީގައި އެ ޒާތުގެ މަންޒަރުތައް ފެންނަ ޝޯއެއް ދެއްކުމަކީ އަހުލާގީ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ދަށްފެންވަރުގެ ކަމެއް."

ސީއޭއައިޓީން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރަސްމީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަދި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ރިއަލިޓީގެ ޝޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ބިގް ބޮސް" ގެ މި އަހަރުގެ ސީޒަން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެ އެވެ. މި ފަހަރުގެ ޝޯގައި ހިމެނެނީ 13 ސެލެބްރިޓީންނެވެ. އެއީ 5 ފިރިހެނުންނާއި 8 އަންހެނުންނެވެ.