ކާޑީ ބީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެނިދާނެ

ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށާއި ސިޔާސީ މީހަކަށް ވާން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ރެޕާ ކާޑީ ބީ ބުނެފި އެވެ.


އޭނާ ކުރި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ބުނީ ސަރުކާރުތައް ހިންގުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އެހެންވެ ސިޔާސީ މީހަކަށްވުމަކީ މިހާރު ބޭނުންވާ ކަހަލަ ކަމެކެވެ.

އޭނާގެ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ގައުމީ ލޯބި އުފެދޭނީ ވެސް ގައުމު ދެކެ ލޯބިވެގެން ކަމަށާއި އެކަމަކު ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ކުރާ ދައުވާތަކާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

ކާޑީ ބީގެ އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އެ ދާއިރާގެ ވާނުވާ ދަސްކުރުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމަކަށްވާނެ ކަމަށާއި ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ދެވޭނީ ސިޔާސީ ގޮތުން މީހާ ތަސައްރަފު ވެސް ފުދިގެން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން އުނގެނުމަކީ ނެތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އަލަތު އަލްބަމް "އިންވޭޝަން އޮފް ޕްރައިވެސީ" ނެރުނު 27 އަހަރުގެ ފަންނާނު މިހާރު އަންނަނީ އާ އަލްބަމެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ. އެއީ "ޓައިގަ ވުޑްސް" އެވެ.

ރެޕާ އޮފްސެޓާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ކާޑީ ބީ އަކީ އެއް އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިއެއްގެ މައެކެވެ.