ފޮއްދު އަށް އުދަ އަރައި ރަށާއި ޖެޓީ ވަކިވެއްޖެ

ނ. ފޮއްދު އަށް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ނާރާހާ ބޮޑަށް ރޭ އުދަ އަރައި، އެ ރަށު ޖެޓީން ރަށާ ގުޅިފައިވާ ބައި ވަކިވެއްޖެ ވަކިވެއްޖެ އެވެ.


އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާމީ މިއަދު ވިދާޅުވީ އުދައާއެކު ޖެޓީ ހަލާކުވެ ލަފާފުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހަދާފައިވާ އެ ޖެޓީގެ ދިގުމިނުގައި 230 ފޫޓު ހުރެ އެވެ.

ޝާމީ ވިދާޅުވީ ދިޔަވަރު ބޮޑުވެ، ރަށުގެ އެއްގަމަށް 250 ފޫޓަށް ރާޅު އެރި ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން އުދަ އެރިޔަސް، އަރަނީ ރަށުގެ 50-100 ފޫޓަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖެޓީން، ރަށާ ގުޅިފައިވާ ބައި ހަލާކުވުމުން، މި ވަގުތު ލަފާފުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަނީ ހުޅަނގު ފަރާތުން ޑިންގީ ނުވަތަ ބޮއްކުރައެއްގައި ގޮސްގެންނެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ފަޅެއް ނެތުމުން، އެއީ ރައްކާތެރި ގޮތެއް ވެސް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޮއްދުއަށް ރޭ އުދައަރާފައި.--

"މިކަމުގެ އުނދަގޫ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނެ އެއް ބަޔަކީ ޓޫރިސްޓުން. ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާވަމުން އަންނައިރު ޖެޓީން ބައެއް ހަލާކުވެގެން ދިޔައީމަ ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ،" ޝާމީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަށުގެ ދެ ގެސްޓްހައުސެއްގައި މިވަގުތު ވެސް 35 އަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ފަސް ގެސްޓްހައުސް ހުޅުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޮއްދުއަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 10 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ މަސައްކަތެއް އަދި ނުކުރެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓް) އިން ބުނެފައިވަނީ އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅަ ޖަހަމުންދާތީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ވައިގަދަ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އުދައެރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.