ލައިފްސްޓައިލް

އަބަދު ގޭސްވަނީ ކީއްވެ؟

.

28 ފެބުރުއަރީ 2022 - 06:33

7 comments

ގޭސްވުމަކީ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ވެސް ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް މިއީ އާންމުކޮށް ދިމާވާ ކަމަކަށް ވާއިރު މިއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ވެސް ކަމެކެވެ. ބަނޑަށް ތަދުވެ، އެކި ކަހަލަ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭއިރު އަބަދު ގޭސްވަނީ ކީއްވެތޯ ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ.

ގޭހަކީ އާންމުކޮށް ހަޖަމުވުމުގެ ނިޒާމުގައި ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ގޭސް އުފެދޭ މައިގަނޑު ދެ ގޮތެއް އޮވެ އެވެ.

1- މާ ގިނައިން ވައި އެތެރެވުން

މާ ގިނައިން ހަށިގަނޑަށް ވައި ވަނުމަކީ ވެސް ގޭސް އުފެދުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެކެވެ. މިސާލަކަށް ޗުވިންގަމުންނާއި ސިނގިރޭޓު ބުއިމުން އަދި އަވަހަށް ކައި އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވައި ވަދެ ގޭސް ވެދާނެ އެވެ.

.

2- ކާއެއްޗެހި ހަޖަމުކުރާ ބެކްޓީރިއާގެ ސަބަބުން

ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން، އެ ތަކެތި ހަޖަމުކުރުމުގެ ނިޒާމަށް އުނދަގޫވާ ގޮތް ވުމުން ވެސް ވައި އުފެދޭނެ އެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ވައި އުފެދުމަށް ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ކާނާ އާއި ކެއުމުގެ އާދަތައް މެދުވެރިވެ އެވެ.

- މާ ކުޅިގަދަކޮށް ކެއުން.

- މާ ގިނައިން އެއްފަހަރާ ކެއުން.

- ކާބޮނޭޓެޑް ތަކެތި ބުއިން.

- ތެޔޮ ހުންނަ އެއްޗެހި މާ ގިނައިން ކެއުން.

އެ ތަކެއްޗާ ހެދި ވައި އުފެދިއްޖެ ނަމަ ބަނޑުގައި ގޭސް އުފެދި މީހާ އަށް އުނދަގޫވުން ވަރަށް އެކަށީގެންވެ އެވެ. އަބަދު ގޭސްވާ ނަމަ ވައި ބޭރުވުމާއި ބަނޑަށާއި މެއަށް ތަދުވުމަކީ ވެސް ވަރަށް ކައިރި ކަމެކެވެ.

ހައްލަކީ ކޮބާ؟

މީހާ އަބަދު ގޭސްވާ ނަމަ އެ ކަމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ކުރިން ތައްޔާރުވުމެވެ. ހަށިގަނޑަށް ރަނގަޅަށް ފަރުވާތެރިވެ، ޑައިޓް ވަކި ގޮތެއްގައި ހިފަހައްޓާ ނަމަ ގޭސް ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ކުޑަވާނެ އެވެ.

ގޭސްވުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ ވީހާ ވެސް ގިނައިން ފެން ބުއިމެވެ. ކާއިރު ގިނައިން ފެން ބުއިމަކީ ކާނާ ރަނގަޅަށް ހަޖަމުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީއެކެވެ. ފެން ބޯއިރު ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވައި އެތެރެ ވެދާނެ އެވެ. އެ ކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ އަވަހަށް ފެން ބުއިމުގެ ބަދަލުގައި ލަސްލަހުން މަދުން ފެން ބުއިމެވެ.

.

ދެ ވަނަ އަށް ކުރަންވީ ކަމަކީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗިއްސަށް ބަލައި ޑައިޓް ބަދަލުކުރުމެވެ. ފޮނި އެއްޗެހި މަދުކޮށް، ފޮނި ރަހަ ލައްވަން ބޭނުންވާ ނަމަ އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނާ ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. އަދި ތަރުކާރީ ބޭނުންކުރާ ވަރު އިތުރުކޮށް، ތެލުލި އެއްޗެހީގެ ބަދަލުގައި ފިހުނު ބާވަތްތަކަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ ވެސް ގޭސްވުމުން ދުރުކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ.

7 ކޮމެންޓް, 27 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 56%
icon sad icon sad 11%
icon angry icon angry 4%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 30%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ވަހީދު

01 March 2022

ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް. ގިނައިރު ނުކައި ހުރުމާއި، ކާ އިރު ކުޅިކޮށް ކެއުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޖްވާ

01 March 2022

ގްރީކް ޔޯގަޓަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ދެކެނީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ކީކޭތޯ؟

28 February 2022

ކާއިރު ގިނައިން ފެން ބުއިމުން ކާނާ ހަޖަމު ކުރުމަށް އެހީއަކަށް ވުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ހެން ހީވަނީ. ސަބަބަކީ ކާނާ ހަޖަމުކުރާ "ޑައިޖެސްޓިވް ޖޫސް" ފެނާ އެކުވުމުން އެ ޖޫހުގެ ބާރު ދަށްވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީއާއި، އޭރުން ކާނާ ހަޖަމުވުން ލަސްވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ށަވިޔަނި

28 February 2022

ތި މައުލޫމާތު ގެނަސް ދިންކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިޔާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސން23423ސ

28 February 2022

ކެއުމުގެ 30 މިނެޓް ކުރިން ފެންތަޓެއް ބުއުން އެއީ ވަރަށް ރަގަޅު ކަމެއް އަދި ގޭސް މައްސަލައައް އެންމެ ރަގަޅު ހައްލަކައް އަޅުގަޑައް ފެނުނީ ހެދުނު ޗޮބާނީ ޔޯގަޓު ކެއުން ހޭލާފައި ހުސްބަޑާ .. އަދި ރޭގަޑުވެސް ޗޮބާނީ ޔޯގަޓު ކެއުން.. މި ޔޯގަޓު ލިބޭނެ ފެންޓަސީއިން ޕްރޯބައޮޓިކް ޔޯގަޓެއް މިއަކީ .. މި ޔޯގަޓު ބޭނުން ކުރަން ފެށިފަހުން ގޭސް މައްސަލަ އެއްކޮއްހެން ހައްލުވެއްޖެ !

The name is already taken The name is available. Register?

މުހީތު

28 February 2022

ހައްލަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިން ޖަލައްލުން

The name is already taken The name is available. Register?

ބަކުރުބެގެ އަނބި

28 February 2022

އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނާ ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅުވާނީ ކޮން ހަމައަކުންތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454