ލައިފްސްޓައިލް

އަޤްޞާ ހުރިތަނުގައި އެބުނާފަދަ ހައިކަލެއް ހުރިކަމަށްކުރާ ދައުވާގެ ރައްދު 1

މަސްޖިދުލް އަގްސާ ސަރަހައްދު. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައިގައި ނެރެފައިވާ އެތައް ގަރާރަކަށް އިޒްރޭލުން އަބަދުވެސް ގެންދަނީ ދެކޮޅުހަދަމުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް 1967 ގެ ކުރިން ފަލަސްޠީނާއި އިޒްރޭލުގެ ބޯޑަރު އޮތް ގޮތަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވާން ގޮވާލާ ގަރާރާ އިދިކޮޅު ހަދައި އެމީހުންގެ ބޮޑާކަން އިތުރަށް ދައްކަ އެވެ. އެ މީހުން ފޭރިގެންފައިވާ ޣައިރު ޝަރުޢީ ބިންކޮޅަކުން ކިތަންމެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ދޫކޮށްލިޔަސް ބަދަލުގައި އެއަށްވުރެ އެތައްގުނަ ބޮޑު ބިންތައް ހަމަ ޣައިރު ޝަރުޢީ ގޮތުގައި އަތުލައި އެތަންތަނުގައި އެމީހުންގެ ބިނާތައް ކުރަމުން އެ ގެންދަނީ އެވެ. މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު ޢަރަބިންގެ (ޚާއްޞަކޮށް މުސްލިމުންގެ) އެތައް ގެތަކެއް ސުންނާފަތިކޮށް އެތައް މަދަނީންނެއް ގަތުލު ކުރެއެވެ. އަންހެނަކަށް ކުޑަކުއްޖަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެވެ.

މިކަންކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ އަލްޤުދުސްގެ ބިން އިޙުތިލާލު ކުރުމެވެ. އިރުމަތީ ޤުދުސް އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި 3،500 ގެ އަޅަން ނިންމުމެވެ. މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ އަށް ވެރިވެގަންނަން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވެސް އެންމެ ފަހުގެ އަމާޒަކީ މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބްލަ އަދި ތިންވަނަ ޙަރަމް ކަމުގައިވާ އެ މަތިވެރި މިސްކިތް ވުޖޫދުން ނައްތާލުމެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ ބަދަލުގައި އެތަނުގައި ސުލައިމާނުގެފާނުގެ ހައިކަލް (ފައްޅި) އަލުން ބިނާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ޔަހޫދީންގެ ފައްޅިއެއް އެޅުމެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް އެމީހުން ކުރާ ދަޢުވާއަކީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ އާއި އެތަނުގެ ޙަރަމް އެވަނީ ސުލައިމާނުގެފާނުގެ ހައިކަލް ތަޅާލައި އެތަނުގެ މަތީގައި ބިނާކުރެވިފައި ކަމަށް ކުރާ ދަޢުވާ އެވެ. އެހެންކަމުން މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ތަޅާލައިގެން ނަމަވެސް އެ ހައިކަލް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހައިކަލް އަލުން ބިނާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަކީ އެ މީހުންނަށް އޮތް ދީނީ ވާޖިބެއް ކަމަށެވެ. ކިތަންމެ ވަގުތެއް މިކަމުގައި ނެގި ކަމުގައި ވިއަސް މިކަން އެމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޝަރުޢީ ގޮތުން ބެލިޔަސް އަދި ތާރީޚީ ގޮތުން ބެލިޔަސް އެމީހުންގެ އެ ދަޢުވާ ބާތިލުކަން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ އެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލުތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއްގައި އެ ހުރިހާކަމަކަށް އަލިއަޅުވާނުލެވޭނެތީވެ މި ލިޔުމަށްފަހު މީގެ ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު ލިޔުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްދު ކުރަމެވެ.

މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ ތަޅާލައި އެތަނުގައި ސުލައިމާނުގެފާނުގެ ހައިކަލް އަލުން ބިނާކުރަން ޔަހޫދީން ކުރާ މަސައްކަތް ސައްހަ ކުރުމަށް އެބައިމީހުން ކުރާ ދައުވާގެ ބާތިލުކަން ހާމަވާ އެއް ދަލީލަކީ، ސުލައިމާނުގެފާނު އެތަނުގައި ފައްޅިއެއް ނާޅުއްވާނެ ކަމުގެ ދަލީލެވެ. ސަބަބަކީ، ތާރީޚު ހެކިދޭ ގޮތުގައި މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ އަކީ މަސްޖިދުލް ޙަރާމް އަށް ފަހު 40 އަހަރު ފަހުން ބިނާކުރި މިސްކިތެކެވެ. އެހެންކަމުން ސުލާއިމާނުގެފާނަށް މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ހުރި ތަނުގައި އެއްވެސް ތަނެއް ބިނާ ކުރެއްވޭނީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ބިނާކުރި ފަހުންނެވެ.

މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ ތަޅާލައި އެތަނުގައި ސުލައިމާނުގެފާނުގެ ހައިކަލް އަލުން ބިނާކުރަން ޔަހޫދީން ކުރާ މަސައްކަތް ސައްހަ ކުރުމަށް އެބައިމީހުން ކުރާ ދައުވާގެ ބާތިލުކަން ހާމަވާ އެއް ދަލީލަކީ، ސުލައިމާނުގެފާނު އެތަނުގައި ފައްޅިއެއް ނާޅުއްވާނެ ކަމުގެ ދަލީލެވެ. ސަބަބަކީ، ތާރީޚު ހެކިދޭ ގޮތުގައި މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ އަކީ މަސްޖިދުލް ޙަރާމް އަށް ފަހު 40 އަހަރު ފަހުން ބިނާކުރި މިސްކިތެކެވެ. އެހެންކަމުން ސުލާއިމާނުގެފާނަށް މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ހުރި ތަނުގައި އެއްވެސް ތަނެއް ބިނާ ކުރެއްވޭނީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ބިނާކުރި ފަހުންނެވެ. ތާރީޚުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެއީ އެތައް ގަރުނެއްގެ ފަހެވެ. އަދި އޭރު ކުރިންހުރި މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ވަނީ ވީރާނާވެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ސުލައިމާނުގެފާނު ކުރެއްވެވި ކަމަކަށް ވާނީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ އަލުން ބިނާ ކުރެއްވުމެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެތަންހުރި ތަނުގައި ﷲ އަށް ޝިރުކުކުރާނެ ފައްޅިއެއް އެކަލޭގެފާނު ބިނާކުރެއްވުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ސުލައިމާނުގެފާނަކީ ވެސް ﷲ ފޮނުއްވެވި އެހެން ނަބީން ފަދައިން ތައުޙީދުގެ ރިސާލަތުގެ ސިލްސިލާ ދެމެހެއްޓެވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލަކު ކަމުގައިވާތީ އެވެ.

ދެވަނަ ދަލީލަކީ، ތާރީޚީ ގޮތުން ބަލާއިރު މި ދައުވާ ބަޔާންކުރެވިފައި ވަނީ ތަޙްރީފު ކުރެވުނު ތައުރާތުގައި އެކަނި ކަމަށް ވުމެވެ. އިބްނު އަޘީރް އާއި އިބްނު ކަޘީރް އާއި އެނޫންވެސް ޢިލްމުވެރިން ދާއޫދުގެފާނާއި ސުލައިމާނުގެފާނު މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ އަލުން ބިނާކުރެއްވެވި ވާހަކަ ގެނެސްފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިޔަކު، ހައިކަލެއްގެ ވާހަކަ ގެނެސްފައެއް ނުވެ އެވެ. އަދިކިއެއްތަ، ތައުރާތުގެ ޢިލްމަށް ޚާއްޞަ ޢިލްމުވެރިންނާއި ހުޅަނގުގެ މުއައްރިޚުންނާއި މިޒަމާނުގެ ޔުނިވަސިޓީތަކާއި ދިރާސާ މަރުކަޒުތަކުން ނެރޭ ދިރާސާތަކުގައި ވެސް ޔަހޫދީންގެ މިދައުވާ އަށް ދަލީލު ލިބޭ ވާހަކައެއް ހަމައެކަނި ބަޔާންކުރަނީ ތައުރާތަށް ހަވާލާދީފައި އެކަންޏެވެ. އަމްނޫން ބުން ޘައުރު އާއި ތޮމްސަން އާއި ރޫނީ ރިކް އާއި މިލާ އާއި ލިޗް އާއި ފްލެންގަން ފަދަ އެތައް މުއައްރިޚުންނެއް މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެ އެވެ. (އައްދުސޫޤީ). އެހެންކަމުން މި ދަޢުވާ އަކީ ހަގީގަތުގައި މީލާދީގެ ކުރިން ދެވަނަ ގަރުނުގައި ތައުރާތު އަލުން ލިޔުނު ފަރާތްތަކުން "ވަޢުދުވެވިގެންވާ ބިން" އެއީ ޔަހޫދީންގެ އެކަނި ބިމެއް ކަމަށް ސާބިތު ކުރެވޭތޯ ތައުރާތުގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ޤުރްއާނުން ސާބިތުވާ ގޮތުގައި ތައުރާތަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި މުޤައްދަސް ފޮތެއް ކަމަށް ވިއަސް ޔަހޫދީން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އަތްތަކުން އެމީހުން ބޭނުންވާހާ ބަދަލުތަކެއް އެއަށް ވަނީ ގެނެސްފަ އެވެ. ވީމާ މިފަދަ ފޮތެއްގައި އޮތް ވާހަކައެއް އެހެން ހުރިހާ ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތަކުން އިންކާރު ކުރެވިގެންދާ ހިނދު ސައްހަ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަނެވޭނެ އެވެ.

ދެވަނަ ދަލީލަކީ، ތާރީޚީ ގޮތުން ބަލާއިރު މި ދައުވާ ބަޔާންކުރެވިފައި ވަނީ ތަޙްރީފު ކުރެވުނު ތައުރާތުގައި އެކަނި ކަމަށް ވުމެވެ. އިބްނު އަޘީރް އާއި އިބްނު ކަޘީރް އާއި އެނޫންވެސް ޢިލްމުވެރިން ދާއޫދުގެފާނާއި ސުލައިމާނުގެފާނު މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ އަލުން ބިނާކުރެއްވެވި ވާހަކަ ގެނެސްފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިޔަކު، ހައިކަލެއްގެ ވާހަކަ ގެނެސްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ތިންވަނަ ދަލީލަކީ، ތާރީޚީ ހެއްކެއް ހޯދަން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަސް ހެއްކެއް ދެއްކެން ނެތް ކަމެވެ. މީލާދީން ނުވަ ވަނަ ގަރުނުން ފެށިގެން ހުޅަނގުގެ އިސްތިޢުމާރީ ބާރުތަކުން ޢަރަބި ބިންތަކުގައި ފައިޖައްސާލި ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް މުސްތަޝްރިޤުން (އޮރިއެންޓަލިސްޓުން) ނާއި އާސާރީ ޢިލްމުވެރިން ޤުދުސްގެ ބިމަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ހުއްޓައެއް ނުލަ އެވެ. އެހެނީ އެއީ ތައުރާތާއި އިންޖީލާއި އެ ދެފޮތް ނިސްބަތްވާ ދެ ނަބީބޭކަލުންނާއި ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ވެސް ތާރީޚު އެތަނާ ގުޅިފައިވާ ތަނަކަށްވާތީ މި ހުރިހާ ކަންކަން ދިރާސާ ކުރުމަށެވެ. މިކަން ވެގެންދިޔައީ ޔަހޫދީ ޒަޔޮނިސްޓުންނަށް ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށެވެ. އެއީ އެމީހުން ބޭނުންވާ ފަދައިން ޔޫރަޕާއި އެނޫންވެސް ތަންތަނުގައި ތިބި ޔަހޫދީންތައް މުޤައްދަސް ބިމަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި އެކަން ޕްރޮމޯޓު ކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެކަން ފަހިވެގެންދާނެތީ އެވެ. އެހެންކަމުން ހުޅަނގުގެ އިސްތިޢުމާރީ ބާރުތަކުންވެސް ޢަރަބިންގެ ބިންތަކަށް އޮންނަ ދަހިވެތިކަމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ތާރީޚު ދިރާސާ ކުރުމަށްޓަކައި އެތަކެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއި ސްކޫލުތައް އުފެއްދި އެވެ.

މިގޮތުން ފަލަސްޠީނު އެކްސްޕްލޯ ކުރުމަށް 1865 ގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ފަންޑެއް އުފެއްދި އެވެ. އެމެރިކާ ޔަހޫދީން 1870 ގައި މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފެއްދި އެވެ. އަދި ހަމަ މި އަހަރު އިނގިރޭސި ވިލާތުން، ތައުރާތުގެ ތަރިކަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފެއްދި އެވެ. އޭގެ ފަހުން 1877 ގައި ޖަރުމަނުވިލާތުން ފަލަޞްޠީނުގެ ބަހުސްތަކަށް ޚާއްޞަ ޖަރުމަނު ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފެއްދި އެވެ. އަދި 1892 ވަނަ އަހަރު ފަރަންސޭސި ވިލާތުން އާސާރީ އަދި ތައުރާތީ ދިރާސާތަކަށް ޚާއްޞަ ސްކޫލެއް ހުޅުވި އެވެ. މިހެންގޮސް 1900 ވަނަ އަހަރު ޤުދުސްގެ އޮރިއެންޓަލް ސްޓަޑީޒް އަށް ޚާއްޞަކޮށް ޖަރުމަނު ސްކޫލެއް ހުޅުވި އެވެ. މިހާރު ފުލްބްރައިޓް ސްކޫލްގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މި ސްކޫލްގެ ނަން ނިސްބަތްވަނީ ތައުރާތީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ވިލިޔަމް ފުލްބްރައިޓް އަށެވެ. މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަންތަން އުފައްދައި ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރަމުން ގެންދެ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ވެސް ތާރީޚީ ވަރުގަދަ ހެއްކެއް އެބައިމީހުންނަކަށް ހޯދިފައެއް ނެތެވެ. މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގެ ނުވަތަ މުޅި އެ މުޤައްދަސް ޙަރަމްގެ ވެސް އަޑިޔަކުން އެފަދަ ހައިކަލެއް ހުރިކަން ސާބިތެއް ނުކުރެވެ އެވެ.

މި ދެންނެވި ދިރާސާތަކުގެ އިތުރުން ތަން ކޮނެގެން އެބުނާ ހައިކަލެއް ހޯދަން ވެސް އެތައް މަސައްކަތެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިފަދަ ދިރާސާތަކަށް ޝައުގު ހުންނަ ހުޅަނގުގެ ދާރިސުންނަށް މިލިޔަނުން ޚަރަދުކޮށްދޭ އެތައް ޔަހޫދީންނެއްގެ އެހީއާ އެކު މިފަދަ އެތައް ކޮނުންތަކެއް މަސްޖިދުލްއަޤްޞާގެ ޙަރަމްފުޅާއި އެތަނުގެ ވަށައިގެން ދަނީ ކޮންނަމުންނެވެ. މި ކަންކަމުން އެ މީހުންގެ ދަޢުވާއަށް ހެއްކެއް ނުލިބުނަސް އެމީހުންގެ ވަރަށް މުހިންމު އެހެން މަޤުޞަދެއް ހާސިލުވެގެންދެ އެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޙަޟާރަތުގެ އެތައް މަލަތަކެއް ނައްތާލެވިގެން ދިއުމެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ކިތަންމެ ޚަރަދު ބޮޑަސް ހުއްޓާލެވޭ ވަރުގެ ކަމަކަށް އެމީހުންނަކަށް ނުވާނެތާ އެވެ! (ނުނިމޭ).

18 ކޮމެންޓް, 15 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 27%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 20%
icon wow icon wow 7%
icon inlove icon inlove 47%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަބްޑޫޅް

14 March 2022

އިޒުރޭލުގެ ގަދީމީ ފައިސާ ފޮތި، އަދިވެސް ފެންނަން އެބަހުރި. ފަލަސްތީނޭ ތިޔަކިޔާ ތަނުގެ ފައިސާފޮއްޗަކީ ކޯންޗެއް ކަމެއްވެސް ނޭގެ. އިގިރޭސީންގެ ވެރިކަމުގަ، މެންޑެޓަރީ ފަލަސްތީނުގެ ޕައުންޑު ނެރެގެން އުޅުނު، جنيه فلسطينيي "ޖުނައިހު ފިލަސްތީނީ" ގެ ނަމުގަ، އޭގަ ސޮއިކޮށްފަ އޮންނަނީ އިގިރޭސިއަކު. ތިޔަބުނާ ފަލަސްތީނަކީ ރޯ މަރު، ބުހުތާން ފުލޯކު. މިހާރު ފެންނަން އެބައޮތް މީލާދީގެ 5 ގަރުނު ކުރީގެ، "ޔަހޫދު" (ޔަހޫދިއްޔާ ގެ) ދިރުހަމް ފައިސާ ފޮތި. ކޮބާ ފަލަސްތީނު؟

The name is already taken The name is available. Register?

ތާރިހްލް

14 March 2022

އަބޫޑޫލް އެތަނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އުޅުނީ ކަންއާނީން ބަނީ އިސްރާއިލް މީހުން ފުރިހަމަ ވެރިކަމެއް ގާއިމުކުރެވުނީ ދާއޫދުގެފާނު ޖާލޫތު ބަލިކުރުމަށްފަހު.އޭރުވެސް އެތާ ކަންނާނީން އުޅުނު.އަސްލު ފަލަސްތީނު މީހުންނަކީ އެތަނަށް ޔޫނާނީން އައިބައެއް ޖާލޫތަކީ ފަލަސްތީނީއެއް.އަދި ފަލަސްތީނު މީހުނަކީ ކަންނަނީންނެވެސް ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްޑޫޅް

15 March 2022

ތާރިހްލް، ތިޔައީ މުޅިން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ތިޔަބުނަނީ "ފިލިސްޓައިން" އޭ ކިޔާ ބާގާ މީހުން. އެ މީހުންނަކީ ޔޫނާނުން (ގިރީކު ގެ އިޔޯނިއޯ ޖަޒީރާތަކުން) އައިބައެއް. ފިލިސްޓައިން ބަހަކީ ގިރީކު، އިގިރޭސި، ދިވެހި މިބަސްބަސް ފަދައިން، އިންޑޯ- ޔޫރަޕިއަން ބަހެއް. މިހާރު ފަލަސްތީނު މީހުނޭ ކިޔައިގެން ތިޔަ އުޅެނީ އަރަބީން. އެ މީހުންގެ ބަހަކީ އަރަބި ބަސް. އަރަބިބަހަކީ، لغة سامية ސެމިޓިކް ބަހެއް. މި ދެބައި މީހުންނަކީ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް މުޅިން ދެ ބައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްޑޫޅް

15 March 2022

ފިލިސްޓައިނުން އުޅުނީ މިހާރުގެ ގާޒާ މިއޮތް ތަނުގަ. މީލާދީގެ ކުރިން 604 ވަނަ އަހަރު، ބާބިލް ގެ ދެވަނަ ނަބުޚުޛަނައްޞަރު ރަސްގެފާނު ހަގުރާމައިގަ ބަލިކޮށް، އެ ސަރަހައްދުން އެމީހުން ބޭރުކޮށް ޔޫނާނަށް ފޮނުވާލެއްވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްޑޫޅް

15 March 2022

އޭގެ ފަހުން، މީލާދީގެ ކުރީން 63 ވަނަ އަހަރު، ރޫމީންގެ އިންބަރަދޯރު ދައުލަތުން ޔަހޫދިއްޔާ އާއި ސާމިރާ އާއި އިދޫމިޔާ (މިހާރުގެ އިޒުރޭލު) ފަތަހަ ކޮށް، ޖެރޫސަލަމް ގެ ބައިތުމިޤްދާޝް (ހައިކަލް) ރޫޅާލި. ދެން ފިލިސްޓައިނުން އުޅުނު ހިސާބަށް ފިލިއްޓިއާ ކިޔާ ނަން ދިނީ. މިހެން ހެދީ ޔަހޫދީން ރުޅިއެރުވުމުގެ ގޮތުން. ފިލިސްޓިޔާ ކިއުން ހުއްޓާލީ ރޫމީންގެ އަތުން އިސްލާމުން މިތަން ފަތަހަ ކުރުމަށް ފަހު. 1918 ވަނަ އަހަރު އިގިރޭސިން އަނެއްކާ ފިލިސްޓިޔާކިޔަން ފެށީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކަތި ފުރާޅު!

13 March 2022

ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟ އިޒްރެއިލް އަތަކުން އެތަން އަތުލެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ތިތާކު! ވާހަކަ ތައް ރަން އަކުރުން ލިޔެގެން އަގަތަޅާ. ނުވާނެ އެއްކެމެއްވެސް!

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްޑޫޅް

13 March 2022

1967 ގެ ކުރިން "ފަލަސްތާނު އިޒުރޭލު ބޯޑަރެއް" ނެތް. މިހާރު މިކިޔާ ވެސްޓު ބޭންކް (ޔަހޫދާ ވެ ޝަމްޣޯން) އާއި ޖެރުސަލަމްގެ އިރުމަތީ އަވަށްތައް އިޒުރޭލުން ފަތަހަ ކުރީ އުރުދަން އާއި ހަގުރާމަ ކޮށް ބަލިކޮށްގެން. ގާޒާ އާއި ސައިނާއި ފަތަހަ ކުރީ މިސުރު ބަލިކޮށްފަ. ގޯލާން ފަތަހަ ކުރީ ސޫރިޔާ ބަލިކޮށްފަ. ދެން ކޮބާ "ފަލަސްތާނު އިޒުރޭލު ބޯޑަރު"؟ މުޅިން ފުލޯކު. އޭރު ތިޔަ ބުނާ ފަލަސްތީނުންނަކީ އުރުދަން އާއި މިސުރުގެ ރައްޔިތުން. ފަލަސްތީނު، ޗާޓުގަ ނުވެސް ނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭފުޅާ..

13 March 2022

ތިޔާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނުކިޔާ މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ނެރުނު މީގެ ފުރަތަމަ ލިޔުން ކިޔާލަބަލަ..އިޒުރޭލަކީ ކުރިން ވުޖޫދުގަވެސް ނެތް ތަނެއް..މާފަހުން ޔޫރަޕުން އައިސްގެން އުޅުނު ޔަހޫދީންތައް އުފައްދައިގެން އުޅޭ ތަނެއް..ތިއީ އެމީހުން ފޭރިގަނެގެން އުޅޭ ފަލަސްތީނުގެ ބިން..ފޭރިކާ މީހުންގެ އޮންނާނީ ކޮން މިލްކުވެރިކަމެއް..

The name is already taken The name is available. Register?

އަރަބީ1

11 March 2022

އިޒްރޭލުެގެ ވެރިންކަމުގައި ﷲ ޚިޔާރުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، (އެއީ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނާ ގޮތުން)؛ ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލާގައި އިންސާފުވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ބާރުއަޅަންޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްޑޫޅް

13 March 2022

އިޒުރޭލުގެ ނަން ޤުރްއާނާއި ހަދީޘުގަ އެތަކެއް ސަތޭކަ ފަހަރު ނަންގަނެވިގެން ވާއިރު، "ފަލަސްތީނު"، މި ލަފުޒު، ގުރުއާނުގަވެސް، ހަދީޘުގަވެސް، އަމުދުން ނުވެސް ނެތް. ޚުލަފާއު-އް-ރާޝިދޫން ގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތަށް ދާންދެން ކުރެހުނު އެއްވެސް ޗާޓެއްގަ، "ފަލަސްތީނު" މިހެން ކިޔާ، ކުޑަ މިންވަރުން، އަވަށްގަނޑެއް ވެސް ނެތް. "ފަލަސްތީނު" މި ލަފުޒު، ފުރަތަމަ އުފަން ކުރީ ރޫމީން. ދެން އުފަންކުރީ އިގިރޭސީން. މިއީ މުޅިން ޣައިރު މުސްލިމުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭފުޅާ

13 March 2022

އަބްޑޫޅް....ތީ ދުނިޔޭން ބޭރުގަ އުޅެފަ އައިސް ހުރި މީހެއް ހެން ހީވޭ..ކީރިތި ޤުރްއާނުގަ އޮތީ ބަނީ އިސްރާއީލުންނޭ ކިޔާފަ...އެއީ ޤައުމަކަށް ކިޔޭ ނަމެއް ނޫން..އެއީ ޔައުޤޫބުގެފާނުގެ 12 ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ނަމެއް..މިހާރު އިޒްރޭލޭ ކިޔައިގެން އުޅޭ ބިމަކީ ފަލަސްތީންގެ ބިން..

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްޑޫޅް

13 March 2022

ގުރުއާނުގަ "ގައުމު" މި ބަސް ބޭނުން ކުރެވެނީ އެއް ވަންހަ އަކުން އައިސް އެއް ބިމެއްގަ އުޅޭ ބަޔަކަށް، މިސާލަކަށް ޢާދް، ޘަމޫދް، ގައުމު ނޫހް، ގައުމު ލޫތު (ސަދޫމް)، ބަނީ އިސްރާއީލް. ޝާވުލް ރަސްގެފާނާއި، ދާވޫދު ރަސްގެފާނާއި، ސުލައިމާނު ރަސްެފާނަކީ އިސްރާއީލުގެ ފުރަތަމަ ޔަހޫދީ ރަސްރަސްކަލުން. ޝާވުލް ރަސްކަމަށް އިސްވީ މީލާދީ ގެ 1037 އަހަރުކުރިން. އޭރު ތިޔަ ބުނާ ފަލަސްތީނު ކޮބާ؟ ފަލަސްތީނުުގެ ރަސްކަލެއްގެ ނަން ބުނެލަބަލަ. އަރަފާތުތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މޮޔަނުގޮވާ

14 March 2022

އަބުޑޫޅް...ދާއޫދުގެފާނާއި ސުލައިމާނުގެފާނަކީ ޔަހޫދީންނެއް ނޫން..މުސްލިމުން..މިކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުގަ ބަޔާންވެގެން އައިސްފަވޭ..

The name is already taken The name is available. Register?

ޚާނީ

11 March 2022

ޝުކުރިއްޔާ ޑރ...މިއީ މިޖީލަށާއި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށްވެސް މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެއް..ފަލަސްތީންގެ ބިމަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީންގެ ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭންއަކީ ފުރާތު ކޯރުން ފެށިގެން ނީލަކޯރާއި ދެމެދުގަ އެއޮތް މުސްލިމުންގެ ބިންތައް އަތުލައި "ގުރޭޓާ އިސްރާއީލް" އުފެއްދުން..މިއީ އެމީހުންނަށް ވައުދުވެފަވާ ބިންތަކޯ..

The name is already taken The name is available. Register?

ސަޔަޤޫލް

11 March 2022

އެއްވެސް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކުގެ ގިބްލައަށް ތަބަޢުއެއް ނުވާނެއެވެ. ޢިލްމު އައިސްފުމަށް ފަހު އިނބަ ޔަހޫދީންގެ އެދުމަށް ޤުދުސަށް ތަބަޢުވެއްޖެނަމަ، އިނބަ ވާނީ އަނިޔާވެރިން ކުރެންނެވެ. ކޮންމެ ދީނަކަށްމެ ކުރިމަތިލާނޭ ޤިބްލައެއް ﷲ ލެއްވިއެވެ (އެބަހީ ޔަހޫދީނަށް ޤުދުސް، މުސްލިމުނަށް މައްކާ). ހެޔޮކަންތަކަށް ވާދަކުރާށެވެ. ތުފުރެން ވީ ކޮންމެ ތާކުން (ކޮންމެ ބިމަކުން ވިޔަސް) ﷲ އެންމެން އެއްތާކަށް އެއްކުރައްވާނެއެވެ. (ސޫރަތުލް ބަޤަރާ، ސަޔަޤޫލް ސުފަހާއު)

The name is already taken The name is available. Register?

ޛޖޖޖ

11 March 2022

މޮޔައިން ކިޔައެވެ. "ޤުދުސްއިން މައްކާއަށް އެމީހުންގެ ޤިބްލަ ބަދަލުކުރުވީ ކޮން ކަމެއްް ހެއްޔެވެ." އިނބަ ވީ ކޮންމެ ތާކު މައްކާގެ މިސްކިތަށް ކުރިމަތިލާށެވެ. ޔަހޫދީނަށް އިނބަ ކޮންމެ ހެއްކެއް ގެނައި ނަމަވެސް، އެއުރެން އިނބަގެ ގިބްލަ މައްކާއަށް ތަބަޢްއެއް ނުވާނެއެވެ. އިނބަ ވެސް ޔަހޫދީންގެ ގިބްލަ ޤުދުސަށް ތަބާނުވާށެވެ. (ސޫރަތުލް ބަޤަރާ، ސަޔަޤޫލް ސުފަހާއު)

The name is already taken The name is available. Register?

ގަން

11 March 2022

މިފަދަ އާޓިކަލްސްތައް ގިނައިން ލިޔުއްވުން އެދެން..ވަރަށް ރަނގަޅު

The name is already taken The name is available. Register?

ރ‫ަދީބެ

11 March 2022

‫ހަރާމް އެއްނޫން ހަރަމް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454