ލައިފްސްޓައިލް / އިންޑިއާ

އިމްތިހާނުން 99.9 ލިބުމުން ވެސް ކަމަކު ނުދިޔަ

17 އަހަރުގެ ޗިންމޭ މޫރުޖާނީ ވަނީ އިމްތިހާނުގައި 99.95 ހޯދާފައި ---

އިންޑިއާގައި ކޮލެޖަށް ވަންނަން ހަދާ ޖޮއިންޓް އެންޓްރެންސް އެގްޒާމް (ޖޭއީއީ) އިން 99.95 މާކްސް ލިބުމުން ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިމްތިހާނު އަލުން ހަދަން ކުއްޖަކު ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ޗިންމޭ މޫރުޖާނީ އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާތީ ޖޭއީއީ އިމްތިހާނު އޭނާ މިދިޔަ މަހު ހެދި އެވެ. އޭނާ އަށް އެ އިމްތިހާނުން ލިބުނީ 99.95 އެވެ. އެއީ މުޅި އިމްތިހާނަށް ބަލާއިރު ވެސް އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ އެވެ.

އެކަމަކު ޗިންމޭ އަށް އެ ނަތީޖާ ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ އިމްތިހާނުން ފުރިހަމަ މާކްސް ހޯދާށެވެ. އެހެންވެ، އެ އިމްތިހާނު އަލުން ހަދަން މިހާރު ބޭނުންވެ އެވެ.

އިމްތިހާނުގެ ދެވަނަ ސެޝަން އޮތީ މާދަމާ ކަމަށް ވާއިރު އެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ޗިންމޭ ބުނެ އެވެ.

"އޭރުން އަހަރެންނަށް އިމްތިހާނުން ލިބޭ ނަތީޖާ އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިމްތިހާނުގައި މަތިން މާކްސް ލިބުނަސް އެ އިމްތިހާނުގައި ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކަކީ ރާޖަސްތާނުގެ ނަވްޔާ ހިސާރިއާ އެވެ. ނަވްޔާ ވަނީ ޖޭއީއީގެ ފުރަތަމަ ސެޝަންގައި ފުރިހަމަ 100 މާކްސް ހޯދައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަލުން އިމްތިހާނު ހަދަނީ ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

15 ކޮމެންޓް, 17 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 18%
icon sad icon sad 18%
icon angry icon angry 53%
icon wow icon wow 12%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަސްލުވެސްް

21 July 2022

މިގައުމުގަ ހުރި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއްގެ ޕްރައިމަރީގަ އުޅުނު އިންޑިއާ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއްވެސް ޝަކުވާކުރީ އެހެން ބެލެނިވެރިއެއް ކައިރީގަ އޭނާގެ ކުއްޖާއަށް ހިސާބުން ދަށުން މާކްސް ލިބިގެން ސްކޫލްގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާފަ. ކިހާވަރެއްތޯ ލިބުނީ ރަގަޅަށް ބަލާލިއިރު 95.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުރިމަގު ރަގަޅު ވާނެ! ޑޮންޓް ގިވް އަޕް!

21 July 2022

ވަރައް ރަގަޅު ވިސްނުމެއް. އެމީހެއްގެ ކުރިއެރުމުގެ ޕްލޭން ކުރާނީ އެމީހަކު. އިންޑިޔާ ދަރިފަސް ކޮޅަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި އެތައް ކަމަކުން ކުރިހޯދަމުން ދާ ބަޔެއް. އިގިރޭސި ޕްރައިމިނިސްޓަރ ކަންވެސް ލިބުމުގެ ޗާންސް ބޮޑު. ގޫގްލް ގެ ސީއީއޯ އަކީވެސް! ހަމުގެ ކުލައިގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުން ފަށާއިރުވެސް އެތަކެއް ހަރުފަތެއް ފަހަތުގަ. އެކަމަކުވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރީސަފުގަ ވިދާލަނީ ވަރައް މޮޅު، ކެރޭ އަދި ނުގުޑާ ހަތުދަނާ ހުވަފެން ތަކެއް ވެސް ހުރެގެން!

The name is already taken The name is available. Register?

ރިއެލް

20 July 2022

ބޮޑުވަރު

The name is already taken The name is available. Register?

ނުރަބޯ

20 July 2022

ދެން އެތަނުން 100 ހަމަކޮއްލަދިން ނަމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭކާރު ކަމެއް

20 July 2022

ތަނަކުން ވަޒީފާދޭއިރު މިހާރު ނުބަލާނެ ސަތޭކަ ތޯ ފަންސާސް ތޯ ލިބުނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސް ދޮގު ތިއީ

20 July 2022

އިންޑިޔާގައި ވަޒީފާ ދޭއިރު އަދި މޮޅެތި ޔުނިވާސިޓީއަށް ދާއިރު ބަލާނެ މާކްސްއަށް. 100 އަކުން 100 ނުލިބިއްޖެއްޔާ އަތުގައި ފުދޭވަރަކަށް ލާރި ހުންނަން ވާނެ. އެހެން ނޫނީ ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ނުވެދޭނެ. ރަށްފުށުގެ ޖަލުތައްފަދަ އެދުރުގެ ޔުނިވާސިޓީ ތަކަކީ ދާން ހެޔޮވާވަރުގެ ތަނެއްވެސް ނޫން. ރާއްޖެއަށް އަންނަ އިންޑިޔާ ޓީޗަރުން މިކިޔަވަނީ މިފަަދަ ރަށްފުށު އެދުރުގެތަކުން. އިނގޭ އެކައްޗެއްވެސް ހަރާމް

The name is already taken The name is available. Register?

ކްރާބީ

20 July 2022

ފްރީކް!

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަސަން އަޙްމަދު

20 July 2022

ތިޔަ ޚަބަރުގަ އެބަ ބުނޭ އެއީ މުޅި އިމްތިހާނަށް ބަލާއިރު ވެސް އެންމެ މަތިން ލިބުނު ނަތީޖާ ކަމަށް. އެކަމަކު ފަހުން އެބަ އޮތް ސަތޭކަ ލިބުނު ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ. މި ކިހިނެއް ވާކަމެއްތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ާައޮޅުންފިލުވައި ދިނުން

20 July 2022

އެ ބެޗްގެ އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ. އެހެން ބެޗްގަ 100 ހޯދި ވާހަކަ ކަމަށް ބެލެވެނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަންބު

20 July 2022

ޓެސްޓަކުން 99.95 ލިބޭގޮތެއް ސާފެއްނުވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސެން

20 July 2022

ތިޔަށްދިވެހިބަހުން ކިޔަނީ ތުއިދެއްކުން ކަންދެއްކުން ނުވަތަ ބޮޑޭވުން، 99.95 ލިބުނީމާ ތިޔަކަން ތިއޮތީ އެންމެރަނގަޅަށް ކުރެވިފަ،

The name is already taken The name is available. Register?

ފޮނިފޮނިޓައްޕު ކުމާރު

20 July 2022

އިންކުރެޑިބަލް މޮޅު އިންޑިއަނެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ފޮނި ބައިސާ

20 July 2022

ބޮޑާކަން!! ނިއުމަތަށް ސުކުރު ނުކުރެވޭ ބައެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454