މިހާރު ސްޓައިލް: އަވަހަށް އަޅާލެވޭނެ ބުރުގާގެ ސްޓައިލްތަކެއް

މިހާރު ސްޓައިލްގެ މިފަހަރުގެ ވީޑިއޯއިން ފެނިގެންދާނީ ހުނަރުވެރި ބުރުގާ ސްޓައިލިސްޓް އަމިނަތު އިބްރާހިމް (ކުޑީ)ގެ ތަފާތު ދެ ސްޓައިލެކެެވެ. މިއީ ޝިފޯން ފޮތީގެ ބުރުގާ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ސްޓައިލްތަކެކެވެ.


ބުރުގާގެ ސްޓައިލްތައް ފަހަކަށްއައިސް ވަރަށް ތަފާތު ވެއްޖެ އެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް ކަމުދަނީ ދޫކޮށް ހުންނަ ސްޓައިލް ތަކެވެ. ކުޑީގެ މި ދެ ސްޓައިލް ވެސް ދޫކޮށް އަދި އަވަހަށް އަޅާލެވޭނެ އެވެ. އަދި ގިނަ މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅޭނެ އެވެ.

ވަގުތު ނެތިގެން އުޅޭއިރު މި ސްޓައިލްތައް އަޅާލަން ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. ބޭނުން ނަމަ ރީތި ބުރުގާ ދައްޗެއް (ބްރޫޗެއް) ނުވަތަ ދިގު ފަށެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެ މުނާސަބަތަކާ ގުޅުވާލެވިދާނެ އެވެ.