އާމްދަނީ ހޯދަން މި ކުދިންގެ ހަށިގަނޑު ދެނީ ހަރުފަޔަށް

އުމުރުން އަށެއްކަ އަހަރުގައި ކުދިން އާއްމުކޮށް އުޅޭނީ ކުޅޭ ސާމާނު އެއްކޮށްގެން އެހެން ކުދިންނާ އެކު ކުޅޭށެވެ.


ނަމަވެސް ހުރިހާ ކުދިންނަކީ މި ނަސީބު ލިބިފައިވާ ކުދިންނެއް ނޫނެވެ. ފަގީރު ގައުމުތަކުގައި ބައެއް ކުދިން އެކުދިންގެ ނާޒުކު ކުޑަކުޑަ ހަށިގަނޑުން ވަރަށް ބުރަ ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ބަނޑުހައިކަން ފިލުވަން ޖެހިފައިވެ އެވެ.

ހަރުފަ ވިއްކައިގެން ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރާ ދެބެއިންގެ ވީޑިއޯ

ކެމްބޯޑިއާގެ މި ދެބެއިންނަކީ އާއިލާއަށްޓަކައި އެކުދިންގެ އަމިއްލަ ފުރާނަ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާ ބައެކެވެ. ކުޅޭ އެއްޗެހި ހިފައިގެން އެކުވެރިން ފަހަތުން ދުވުމުގެ ބަދަލުގައި މި ކުދިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެކުދިންގެ ކުޑަކުޑަ އަތުން ބޮޑެތި ހަރުފަ ހިފައިގެން އެ ތަކެތި ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދަ އެވެ.

އެކުދިން މިގޮތަށް ހަރުފަ ހިފާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ވަރަށް ވައިގައި ހިފާފަ އެވެ. ކެމްބޯޑިއާގެ ރަށްފުށު ހިސާބުގައި އުޅޭ މި ދެބެއިން ކުރާ މި ބިރުވެރި މަސައްކަތް މި ވީޑިއޯ އިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވެ އެވެ. މިއީ މި ކުދިން އެންމެ ދުވަހަކު ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މި ކުދިންނަށް މި މަސައްކަތް ކުރަން ވަނީ މަޖުބޫރު ވެފަ އެވެ.

ކެމްބޯޑިއާ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ކެމްބޯޑިއާގެ ރަށްފުށު ހިސާބުގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިން އުޅޭ ހާލެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް މި ކުދިން ހަރުފަ ހިފައިގެން އެ ކައްކައިގެން ކައި އުޅެ އެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރަށް މީހަކަށް ވިއްކާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަ އެވެ.

މި ވީޑީއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ހަރުފަ އުޅޭ ތަންތަން ހޯދައި އެތަންތަން ކޮނެ އެ ހަރުފައިގެ އެމަކަށް ވެސް ވަނީ މިތަނުން ކުއްޖެކެވެ. އަދި ހަރުފަ ނުކުންނަނީ މީގެން ކުއްޖަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށެވެ. އަދި ގިނަ ފަހަރަށް މި ކުދިންނަށް ހަރުފަ ހިފެނީ ކޮންމެވެސް އެއް ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި އޮޅާލުމުންނެވެ.