ކާރާއި މަތިންދާބޯޓު: ދަތުރުކުރަން ރައްކާތެރީ ކޯއްޗެއް؟

ގިނައީ މަތިންދާބޯޓުގައި ދަތުރުކުރަން ބިރު ގަންނަ މީހުންނެވެ. މަތިންދާބޯޓަކަށް އަރައި ހަމަޖެހިލުމަށްފަހު ބޯޓު ރަންވޭއިން ނައްޓާލައި އެތައް ހާސް ފޫޓެއްގެ މައްޗަށް އަރަމުން އެމީހަކު އެ ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކަށް މިސްރާބު ޖަހާ ވަގުތު މިފަދަ މީހުން ލައްކަ އެއްޗެހި ހިތަށް އަރައި ފައިބާނެ އެވެ.


މަތިންދާބޯޓަށް އެރުމުން އެ ގަންނަ ބިރަކީ ކާރު ފަދަ އެއްގަމު އުޅަނދަކަށް އަރައި އިންނަ ވަގުތު ގަންނަ ކަހަލަ ބިރެއް ނޫނެވެ.

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އެއްކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރު އެވްރެޖްކޮށް، އެއްގަމުގައި މި ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް ރައްކާތެރި އެވެ.

ނެޝަނަލް ހައިވޭ ޓްރެފިކް ސޭފްޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑޭޓާތަކުން ދައްކާ ގޮތުން 2015 ގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަށް ދިމާވި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ޒާތުގެ 32،166 އެކްސިޑެންޓް ހިނގައި 35،000 މީހުން މަރުވެފައިވެ އެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ކޮންމެ އެއް ލައްކަ މީހަކަށް 11 މީހުންގެ ރޭޓެވެ.

މިއާ ޚިލާފަށް އެމެރިކާގެ އެއާލައިންތަކަށް 2015 ގައި ދިމާވި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ އަދަދަކީ 27 އެވެ. ނެޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓޭޝަން ސޭފްޓީ ބޯޑުގެ ޑޭޓާތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މިއިން އެއްވެސް އެކްސިޑެންޓެއްގައި ވެސް މީހަކު މަރެއް ނުވެ އެވެ.

އެހެން ގޮތަކަށް ބަލާލާނަމަ އެމެރިކާ މީހަކު ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު 114 ފަހަރަކުން އެއް ފަހަރު އޮވެ އެވެ. ނަމަވެސް ވައި އަދި ސްޕޭސްގެ ޓްރާންސްޕޯޓު ހާދިސާތަކުގައި (މީގެ ތެރޭގައި ޕްރައިވެޓް ފްލައިޓްތަކާއި އެއާ ޓެކްސީ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް) މީހަކު މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަނީ 9،821 ފަހަރަކުން އެއް ފަހަރަކު އެވެ. މަތިންދާބޯޓު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވާ މީހުންނަށް ވުރެ ކަރުގައި ކާއެއްޗެހި ތާށިވެގެން މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ތިން ގުނަ އިތުރެވެ.

އެހެންކަމުން ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާލާނަމަ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ދަތުރުކުރުން އެއްގަމު އުޅަނދެއްގައި ދަތުރު ކުރުމަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ވެސް ރައްކާތެރި އެވެ.