ހޫނު ފެން ބޮއެގެން ހިކޭތަ؟

ބަރުދަން ލުއިކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މީހުން ހޫނު ފެން ބުއިމަކީ މިހާރުވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. މިއީ ނަތީޖާއެއް ނިކުންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެއްބަޔަކު ބުންޏަސް އެކި ދިރާސާތަކުގައި މިކަމުގެ ފައިދާއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވެ އެވެ.


ބަރުދަން ލުއިކުރަން ހޫނު ފެން ބުއިމަކީ އިންޑިއާގައި ފެށިގެން އައި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެ އެވެ. ގަބޫލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި، ހޫނު ފެނަށް ލުނބޯ ހުތް އަޅައިގެން ބުއިމުން ބަނޑުގެ ސަރުބީތައް ވިރުވާލަ އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ވެސް ސިއްހީ އެކި ފައިދާތައް ލިބެ އެވެ.

ހޫނު ފެން ބޯން ޖެހެނީ އޭގެ ފިނިހޫނުމިިން 120 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ވުރެ މަތި ނޫންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހު އެވެ. އެއީ އަރު ތެރެ އާއި އަނގަ ފިހުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މައްސަލައެއް ދިމާވިޔަ ނުދިނުމަށެވެ.

ހޫނު ފެން ބޯން އާދަކޮށްފި ނަމަ، ސައިނަސް ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް އެއިން ފައިދާކުރެ އެވެ. އެގޮތުން ނޭފަތް ބެދުމާއި ބޮލުގައި ރިއްސުން ކަހަލަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެ އެވެ. ހޫނު ފެން ބުއިމަކީ ހިރުގަނޑާއި ދަތުގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ވެސް ބާރު އަޅައިދޭ އެއްޗެކެވެ.

ބަނޑުހަރުވެ، ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫވުން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުކޮށްދިނުމަކީ ހޫނުފެން ބޮއެގެން ލުއިކަން ހޯދިދާނެ ކަންކަމެވެ.