އުމުރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން އެއްކުރި 11 މިލިއަން ޑޮލަރު ޗެރިޓީތަކަށް

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަނުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އެލަން ނައިމަންއަކީ ހަމަ ވަރަށް އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުނު މީހެކެވެ. އޭނާގެ އަންބަކު، ދަރިއަކު ނެތެވެ. ބޭންކިން ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހިދުމަތްކޮށްފައި އޭނާ ބަދަލުވީ އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތްތެރިއަކަށެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެކި ކަހަލަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގަ އެވެ.


މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކެންސަރު ބަލީގައި، އުމުރުން 63 އަހަރުގައި އެލަން މަރުވި އިރު، އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ހެލްތު ސާވިސް ސާވިސްގަ އެވެ. އެތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އިތުރު އެހެން ދެތިން ތަނެއްގައި ވެސް އެލަން މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. އެ މަސައްކަތްތަކުން އާމްދަނީގެގޮތުގައި 67،234 ޑޮލަރު ލިބެމުން ދިޔަ އެވެ. އަދި މައިންބަފައިންގެ މުދަލުން ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ.

ބޭނުމަކަށްވީ އޭނާ ނެތް ދުވަހެއްގައި ވެސް ކުދިންތަކަކަށް އެހީވާނެ ފައިސާކޮޅެއް ރައްކާކުރުމެވެ.

އަބަދުވެސް ވަރަށް ދީލަތި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ގާތް އެކުވެރިންނާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުން ވެސް ސިފަކުރާ އެލަން ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔަ އިރު، އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތު ވަނީ އެކިއެކި ޗެރިޓީތަކަށް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. މިލްކިއްޔާތު 11 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ.

އެ ފައިސާ ވަނީީ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހަ ޖަމާއަތަަކަށް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެލަން މަރުވި އިރު އެކަން އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގެ އެވެ. އޭނާގެ ފައިސާ ދޫކޮށްލި ޖަމާއަތްތަކަކީ ޗައިލްޑްހޭވެން، ލިޓްލް ބިޓް ތެރަޕިއުޓިކް ރައިޑިން ސެންޓާ، މޭކް-އަ-ވިޝް އެލަސްކާ އެންޑް ވޮޝިންގްޓަން، އޮޑެސާ ބްރައުން ޗިލްޑްރެންސް ކްލިނިކް، ޓްރީހައުސް އަދި ވެސްޓްސައިޑް ބޭބީ އެވެ.

ވޮޝިންގްޓަން ސްޓޭޓް ޗިލްޑްރެން ސާވިސަސްގައި އެލަންއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރި މޭރީ މޮނާހަން ބުނި ގޮތުގައި އެލަންގެ މިލްކިއްޔާތުގައި އެހާ ގިނަ ފައިސާ ހުރިކަން އެނގުމުން ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކަކަށްވި އެވެ.

"އެނގޭ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ދީލަތި މީހެއްކަން އެއީ. އަނެއްކާ އެހާ ބޮޑަށް އެހީ ފޯރުކޮށް ދެމުން ގެންދިޔަ މީހެއް އެއީ،" އޭނާ ބީބީސީ އަށް ބުންޏެވެ. "ކެންސަރު ޖެހުނުކަން އެނގުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އެލަން އަބަދު ވެސް ބުނާނެ އޭނާ މަރުވެގެން ދާނީ އަތުގައި ހުރި ހުރިހާއެއް އެއްޗެއް ޗެރިޓީތަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައޭ. އެކަން އަދި ކިރިޔާ މި އެނގުނީ."

އެލަންގެ މިލްކިއްޔާތުން 900،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކުރި ޓްރީހައުސްގެ ޗީފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރު ޖެސިކާ ރޮސް ބުނި ގޮތުގައި އެ ވަރުގެ އަދަދެއް އާންމު ފަރުދަކު ޖަމިއްޔާ އަށް ހަދިޔާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު ހައިރާން ކަމެކެވެ.

"އެވަރުގެ ބޮޑު އެހީއެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން މިހަތަނަކަށް ލިބިފައެއް ނެތް. އަހަރެމެން ބޭނުމެއް ނޫން އެލަން ދިން އެހީ ނަމްބަރުތަކަކުން ކިރާކަށް. އެއަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް ދީލަތި މީހެއް އެއީ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.