ބެންގަލޫރު މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި އަންހެން މީހާ މުޒާހަރާ އަށް ނިކުތީ ބިރިޔާނީއަކާއި 100 ރުޕީސް ދޭން ބުނެގެން

ބެންގަލޫރުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 42 ބަހުގައި ހުޅުޖެހީ 22 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ. މިއީ ޓެމިލް ނާޑޫ ބަޔަކު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފްލީޓެއްގައި ހިމެނޭ ބަސްތަކެކެވެ.


ސެޕްޓެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު ބަސްތަކަށް ހަމަލާދީ ރޯކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 11 މީހުންގެ ތެރޭގައި ސީ.ބާގްޔާ ކިޔާ މި އަންހެން މީހާ ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ވަރުގަދަ މުޒާހަރާ އަށް މި އަންހެންމީހާ ނެރުނީ ބިރިޔާނި ތައްޓަކާއި 100 ރުޕީޒް ދީގެން ކަމަށްވެ އެވެ.

މި އެންމެންނަކީ ބަސް ދުއްވާ މީހުންގެ ގަޔަށް ޕެޓްރޯލް އުކާ ރޯކޮށްލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދިން ބައެކެވެ. ފުލުހުން ބުނަނީ ބަސްތައް ޕާކްކޮށްފައިވާ ތަނުގައި ހުރި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތަކުން ފެންނަނީ މި ބަސްތަކުގައި ރޯކޮށްލުމުގައި އެންމެ އިސް ރޯލެއް މި އަންހެންމީހާ އަދާކުރާތަން ކަމަށެވެ.

ބާގްޔާގެ މަންމަ ޔެލައްމާ މީޑިއާތަކަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މުޒާހަރާއަށް ނުކުތީ މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނަ މަތިން ބަކަރި ބިރިޔާނި ތައްޓަކާއި 100 ރުޕީޒް ދޭން ރައްޓެހިންތަކެއް ބުނެގެން ކަމަށެވެ.

ބާގްޔާގެގެ ހުންނަނީ ބަސްތައް ޕާކްކުރާ ގަރާޖާ ވަރަށް ކައިރީގައި ކަމަށްވެ އެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ބުނި ގޮތުގައި ބާގްޔާ ސެޕްޓެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު ގެއަށް އައިއިރު މެންދުރުވެއްޖެ އެވެ.

އައިތަނާ މާގިނައިރެއް ނުވެ ފިރިހެނުންތަކެއް ގޮސް މުޒާހަރާއަށް ދާން އޭނާ ކިބައިން އެދުނެވެ. އަދި މުޒާހަރާ ނިމުމުން ބިރިޔާނި ތައްޓަކާއި 100 ރުޕީޒް ދޭން އެމީހުން ވައުދުވީ ކަމަށް ބާގްޔާގެ މަންމަ ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރޯކޮށްލާފައިވާ ބަސްތައް ހުރި ތަނުގައި ބާގްޔާ ނޫން އެހެން އަންހެނުންތަކެއް ވެސް އުޅޭތަން ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ފުލުހުން ބުނެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ބާގްޔާ ނޫން އެހެން އަންހެނަކު އެކަމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 12 ގައި ބެންގަލޫރޫގައ ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 400 ވަރަކަށް މީހުން ހައްޔަރުކުރިއިރު ބާގްޔާ އަކީ އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި އަންހެންމީހާ އެވެ.