ރާނޫ މޮންޑާލް އަށް "ފެންވަރު އޮޅިއްޖެ"

އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގެ ރޭލު ސްޓޭޝަނެއްގައި ލަވަކިޔަނިކޮށް، އާންމުކުރި ވީޑިއޯކުން މަޝްހޫރުވެ، ދިރިއުޅުން ބަދަލުވި ރާނޫ މޮންޑާލް އަށް ފެންވަރު އޮޅިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް މީހުން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.


މިހާތަނަށް ގިނަ ބަޔަކު އޭނާގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެއްކީ ހުނަރުވެރި ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ގޮތުގަ އެވެ. ގެއްލިފައި އޮތް ޖަވާހިރެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފަކުރި އެވެ.

ފިލްމުތަކަށް ލަވަކިޔަން ފުރުސަތުތައް ލިބުމުގެ އިތުރުން ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާނެ އެތައް ފުރުސަތެއް ފަހިވެ، ރާނޫ ބޮޑު "ސްޓާރަކަށް" ވުކަމީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އުފާ ވެސް ވި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމާއި ދިރިއުޅުމަށް އައި ކުއްލި ބަދަލާ އެކު އޭނާ މިހާރު ވެފައި ވަނީ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާ މީހަކަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ މީހުން މިހާރު ރާނޫގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ "ފެންވަރު އޮޅިފައިވާ ބޮޑާ މީހެއް" ގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު އޭނާއާ ސެލްފީއެއް ނަގަން އެދުމުން ރާނޫ ވަނީ އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، ބޮޑާކަން ދައްކައިފަ އެވެ. މި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. އޭގައި ފެންނަނީ ސެލްފީއެއް ނަގަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެދުނު މީހާއާ ހަރުކަށިކޮށް ރާނޫ މުހާބަތުކުރާ ތަނެވެ. އަދި ގަޔަތް އަތްނުލުމަށާއި ދުރަށްދާށޭ ބުނާ އަޑު ވެސް އިވެ އެވެ.

"ގަޔަށް އަތްނުލާ. އަހަންނަކީ ސެލެބްރިޓީއެއް،" ވީޑިއޯގައި ރާނޫ ބުނާ އަޑު އިވެ އެވެ.

މި ވީޑިއޯ އާންމުވުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ މީހުން ޓްވިޓާގައި ރާނޫ އަށް އެއްޗެހި ކިޔާފައިވެ އެވެ. އަދި މިއީ ފެންވަރު އޮޅުނަސް ބޮޑުވަރު ކަމަަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ބައެއް މީހުން ބުނިގޮތުގައި ރާނޫ ސެލެބްރިޓީއަކަށްވީ އާންމުންގެ ހިއްސާއާ އެކު ކަން ހަނދާން ނެތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އަދި އެހާ އަވަހަށް މީހާގެ އަސްލު ފެންވަރު އޮޅުމުން ވަރަށް ދެރަ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ބައެއް މީހުން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ރާނޫ އަށް ފިލްމުތަކަށް ލަވަ ކިޔައިދޭން ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ދިން ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ ވެސް ރާނޫގެ މި ބޮޑާކަމާ ދޭތެރޭ މިހާރު ކަންބޮޑުވާނެ އެވެ. އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 3 ގައި ރިލީޒްކުރާ ހިމޭޝްގެ "ހެޕީ، ހާޑީ އެންޑް ހީރް" އަށް ރާނޫ ވަނީ ތިން ލަވަ ރެކޯޑްކޮށްފަ އެވެ.

އޭނާގެ ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރު ފެނިގެން ދިޔައީ ނިކަމެތި ހާލުގައި ރޭލު ސްޓޭޝަމުގައި އިނދޭ ނީ "އެކް ޕިޔާރު ކަ ނަގްމާ" އިންނެވެ.