މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސްގެ ވީޑިއޯ ކޯލްގައި ބެކްގްރައުންޑް ކަސްޓަމައިޒްކުރެވޭނެ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރާ އެޕެއް ކަމަށްވާ މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް އަށް އަމިއްލަ އަށް ފޮޓޯ ލައިގެން ނުވަތަ ޓީމްސްގައި ހިމެނޭ ބެކްގްރައުންޑް އިފެކްޓްތަކުން ކަސްޓަމައިޒްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.


މީި ފީޗާ އާންމުކޮށް ލިބެން ފަށާނީ މާދަމާ އެވެ. "ޓީމްސް" ގެ ވީޑިއޯ ކޯލަށް ގެނައި މި ބަދަލާ އެކު، އެ މީހެއްގެ ބެކްގްރައުންޑުން އެހެން މީހުންނަށް ފެންނަން ބޭނުން ނުވާ މަންޒަރު އެ މީހަކު އިހުތިޔާރުކުރާ މަންޒަރަކާ އެކު ކަސްޓަމައިޒްކޮށް ފޮރުވައިލެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފީޗާ ހާއްސައީ ޝެޑިއުލްކޮށްގެން ބާއްވާ މީޓިންތަކަށެވެ.

މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނި ގޮތުގައި އާ ފީޗާގެ އެންމެ މުހިއްމު ބޭނުމަކީ ވީޑިއޯ ކޯލެއްގައި އުޅޭ އިރު، އެހެން މީހުންނަށް ތިމާގެ އަސްލު ބެކްގްރައުންޑްގެ މަންޒަރުތައް ނުފެންނަ ގޮތް ހެދުމެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ޓީމްސްގައި ބެކްގްރައުންޑް ފުސްކޮށްލެވޭ ގޮތް ވެސް ހަދައިފަ އެވެ.