އެފްއޭއެމްގެ ދަރަނި 15 މިލިއަނަށް ވުރެ މަތީގައި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ދަރަނި 15 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.


އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ވިދާޅުވީ އަރަނި ބަޖެޓެއްގައި އެފްއޭއެމް ދުވަހަކު ވެސް ހިންގާފައިވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

"ސާޕްލަސް ބަޖެޓެއްގައި އެފްއޭއެމް ހިންގި ޒަމާނެއް ދިޔަހެނެއް ހިޔެއް ނުވޭ. އަލީ އާޒިމްގެ ދައުރުގައި ދަރަނި ކުޑަވަމުން ގޮސް ފަހުން އަނެއްކާ އިތުރުވަމުން އައީ. މިހާރު 15 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތީގައި ދަރަނި އުޅެނީ،" ޓޮމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ ދައުރުގެ ކުރީ ދެ ދައުރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އޮތީ ކުރިން ނިންމާފައި ކަމަށާއި ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ ދައުރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވެސް ނިންމައި ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"މައްސަލަތައް ވެސް ފާހަގަކުރެވުނު (އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން). މައިގަނޑުކޮށް ހިމެނެނީ ގަސްދުގައި ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަމަށް ވުރެ ސިސްޓަމް ފެއިލި ވެގެން ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުނުވެ ވެފައި ހުރި ކަންކަން،" ޓޮމް ވިދާޅުވި އެވެ.