އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް: ޓާގެޓަކީ 15 މެޑަލް!

އަންނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަމާޒަކީ 15 މެޑަލް ކަމަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖޭން 2015 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅީ 10 މެޑަލް ހޯދުމުގެ ޓާގެޓެވެ. އެ ފަހަރު ނުވަ މެޑަލް ހާސިލްކުރި އެވެ.

"އެންމެ ފުރަތަމަ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ގޭމްސް އަށް ފަހު މާލެ ފައިބާ ދިން އިންޓަވިއުގައި ބުނިން 10 މެޑެއްޔޭ ބޭނުންވަނީ 2015 ގައި. އެ ފަހަރު އެންމެން އެކަމަށް ޖޯކުޖެހީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އެ ޓާގެޓަށް ގާތްގަނޑަކަށް ވާސިލްވިން،" މަރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ 2015 ގެ ގޭމްސް އަށް ފަހު، އަންނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަކީ 15 މެޑަލް ކަމަށާއި އެހިސާބުން ފެށިގެން އެކަމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރޭ ވިދާޅުވީ ކަމެއް ހާސިލްކުރުމުގައި އެންމެ އުނދަގޫ ބަޔަކީ އެކަން ވާނެކަން މީހުންނަށް ގަބޫލުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި އެކަން މިހާރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން 2011 ވަނަ އަހަރު މި މަސައްކަތް ފެށިއިރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އާއްމުންނާއި އެތުލީޓުން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ މިއީ ވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް. އެކަމަކު 2014 ގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް ކޮންވިންސްކޮށްދެވިއްޖެ. މިހާރު ޕޭރެންޓުންނާއި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރޭ މިއީ ކުރެވިދާނެކަމެއްކަން. އެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަވެއްޖެ. ދެން އޮތީ ޓާގެޓް ހާސިލްކުރުން،" މަރޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސްގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަކީ ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ކާމިޔާބު ސަރަހައްދީ މުބާރާތެވެ. އެގޮތުން އެ ފަހަރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ވަނީ ގޭމްސްގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އިވެންޓް ކަމަށްވާ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.