މިއީ އަބަދުވެސް ކެރިއަރުގެ ފަހުކޮޅު ޖެހޭ ހާލު: ކުޑަހީނާ

އޭނާ އަލަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނުއިރު މުހައްމަދު ކަލީމާއި މޫސާމަނިކު (ކުޑަމޫސަ) ފަދަ ކުޅުންތެރިން ތިބުމުން އާދަޔާހިލާފު ހިތްވަރެއް ލިބުނު ކަމަށާއި މިހާރުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ހިތްވަރު ދިނުމަށް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ޓީމުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އިސްމާއިލް އާސިފް (ކުޑަހީނާ) ބުނެފި އެވެ.


ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުނުވުމުން ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުން ބޭރުކޮށްފައިވާ ދަގަނޑޭގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ހީނާ ބުނީ ރާއްޖޭގައި އަބަދުވެސް ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންގެ ކެރިއަރުގެ ފަހުކޮޅު ކުރިމަތިވަނީ ބޭއިންސާފާ ކަމަށާއި އެކަމާ ހިތާމާކުރާ ކަމަށެވެ.

ހީނާ ބުނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކުޑަމޫސާއާ މެދު ވެސް ކަންތައްތައްވެފައިވަނީ އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގައުމީ ޓީމާ ދުރުގައި ހުރުމަށް ފަހު އެނބުރި އަންނަން ދިން ދައުވަތުގައި ޓީމާ އެކު އޭނާ ޕްރެކްޓިސްކުރި ނަމަވެސް ފަހު ވަގުތު ފުރުސަތު ނުދިން ކަމަށެވެ. އަދި 1986 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުދު ކުޑަހީނާ ވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ހިދުމަތްކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ނުވަދިހައިގެ ފަހު އަހަރުތަކުގައި އޭނާ ވެސް ބޭރުކޮށްލީ ކަަމަށް ބުނެ ހީނާ ވަނީ އެފަދަ ކަންކަމުގެ އަޑީގައި ކުޅުންތެރިންނާއި އެފްއޭއެމްގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ބައެއް މީހުން ތިބި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ.

"އެކަހަލަ ކަންތައްތައް އަބަދުވެސް ގައުމީ ޓީމުގައި ހިނގާފައި ހުރީ. ދަގަނޑޭއާ މެދު ވެސް ކަންތައްތައް އެ ހިނގީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން،" ރާއްޖޭން 1991 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ގޭމްސްގެ ރިހި މެޑަލް ހޯދިއިރު މޮޅަށް ކުޅުނު ހީނާ ބުންޏެވެ.

ހީނާ ބުނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ކިތަންމެ މޮޅު މީހަކު އައި ނަމަވެސް އެ ތަނެއްގެ ސަގާފަތާއި އެތަނެއްގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންނަށް އިހުތިރާމްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ އެތައް ބަޔެއްގެ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމް ހޯދާފައިވާ ބަޔެއް ކަމަށެވެ.

"ފުޓްބޯޅައިގައި ޑިސިޕްލިން މިކިޔަނީ ކޮން ކަމަކަށްތޯ؟ ޑިސިޕްލިން ނެތުމަކީ ޕްރެކްޓިހަށް ނައުމާއި ކޯޗުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ދަނޑުމަތީގައި މަސައްކަތް ނުކުރުން. ކުޅުންތެރިންނަކީ ރޮބަޓުންތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުގައި ކަންތައްތަކެއް ހުރެދާނެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުޅުންތެރިޔާގެ ޑިސިޕްލިންއާ ނުބެއްސޭނެ. ޕްރެސް ކޮންފަރެންސަކަށް ނުދިއުމަކީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޑިސިޕްލިން ނެތުންތޯ؟،" ވެލެންސިއާ އާއި ވީބީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ސުވާލު އުފެއްދި އެވެ.

ދަގަނޑޭ (ކ) ބަންގްލަދޭޝާ ދެކޮޅަށް ކުޅެނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ދެކޮޅު ބެލުމެއް ނެތި ގައުމީ ކޯޗަށް ހުރިހާ ބާރެއް ދިނުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ހީނާ ދެކޭއިރު ގައުމީ ޓީމަށް އެތައް ހިދުމަތެއްކޮށްދީފައިވާ ކުޅުންތެރިން ވަކި ގޮތަކަށް ލޭބަލްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެގޮތުން ގައުމީ ޓީމުން މިދިޔަ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހު ފުރުސަތު ނުދީ ހުރި މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އަށް ބޫޓާން މެޗުގައި ކުއްލިއަކަށް ފުރުސަތު ދިންއިރު މި ހުރިހާ ދުވަހު އެ ފުރުސަތު ނުދިނީ ކީއްވެތޯ އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދި އެވެ.

"ބަކާ އެއްބައި ފަހަރު އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވޭ. މި ތިން އަހަރު އޭނާ އަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭ. އެހެން ހުރެފައި ކުއްލިއަކަށް ބޫޓާން މެޗުގައި އޭނާ އެރުވީ. ކުރިން ނުކުޅޭހާ ވަކި މޮޅަކަށް އޭނާ މިހާރަކު ވެސް ލީގަކު ނުކުޅޭ. އެހެންވީމާ މި ހުރިހާ ދުވަހު އޭނާ ބާކީކޮށްފައި ހުރި ސަބަބާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ. އަބަދުވެސް މި ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އެއް ފަރާތްކޮށްފައި ތިބޭ މަންޒަރު،" ހީނާ ބުންޏެވެ.

ބޫޓާން މެޗުގައި ވަރަށް ގިނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ވަނީ ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަކީ ހީނާގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން ކްލަބް ލެވެލްގައި ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިންނެވެ. ހީނާ ބުނީ އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުން މާބޮޑަށް ވެސް ލަސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފްއޭއެމަށް ދޭތެރެއަކުން އަންނަނީ ރޯޅިއެއް ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ކުރިއަރުވަން އެ ކުރާ މަސައްކަތެއްގައި ދެމި ތިބެން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިސާލަކަށް ބަލަމާ މުޖޭ (މުޖުތާޒް މުހައްމަދު). އޭނާ އަކީ ވެލެންސިއާގެ ޔޫތު ޓީމުން ފެށިގެން ފަހުން ސީނިއާ ޓީމާއި އީގަލްސްގައި ކުޅުނުއިރު ވެސް އެންމެގެ ލޯ އަމާޒުވި ކުޅުންތެރިޔެއް. ދޭތެރެއަކުން ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ގެންއުޅޭ. ކީއްވެތޯ ބޫޓާން ފަދަ މެޗުތަކުން އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ނުދީ އޮތީ. ހޮކޭގެ ރިޕްލޭސްމަންޓަކީ މިއީކަން އެނގޭ. އެކަމަކު އެ ފުރުސަތެއް އޭރު ނުދިން،" ހީނާ ބުންޏެވެ. "މިހާރު އެ ކުޅުންތެރިން އެތިބީ ފަސްޓް ޑިވިޝަނުގައި ހަތަރު ފަސް އަހަރު ކުޅެފައި. އޭރު އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދެމުން އައި ނަމަ މިއަދު ތިބޭނީ ޕީކުގައި."

1991 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ގޭމްސްގެ ރިހި މެޑަލް ރާއްޖޭން ހޯދި މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރަ: ހީނާ 12 ނަމްބަރު ޖާޒީގައި.

ވެލެންސިއާ އަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ކުޅެ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީފައިވާ ހީނާ ބުނީ އެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ސީނިއާ ކުޅުންތެރިން ގެންއުޅުމަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ސްކޮޑް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދަގަނޑޭ މެން ފަދަ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދިފައިނުވާ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ފަހު ވަގުތާ ހަމަޔަށް ބޭނުން ހިފަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"މިކިޔަނީ ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅެފައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ވާހަކަ. އެ ކުޅުންތެރިން އަދި ގައުމީ ޓީމުން ބޭރުކުރަން ޖެހޭ ވަރެއް ނުވޭ. އެ އުމުރަކަށް ނުދޭ. އެހާ ކުޅުން ދަށެއް ނުވޭ. އަނެއްކާ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އެކްޕީރިއަންސް ކުޅުންތެރިންގެ އެހީ ބޭނުންވޭ. ސްޕެއިނުގައި އިނިއެސްޓާ މެން ވެސް އަދިވެސް އެ ގެންއުޅެނީ. މިކިޔަނީ ބޯޅައިގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ ވާހަކަ،" ވެލެންސިއާ، އޯކިޑް، ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަދި އައިއެފްސީ އަށް ކުޅެފައިވާ ހީނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ސިފަކުރި ގޮތުގައި ފުޓްބޯޅައިގައި މާބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިނުވާ ބަޔަކަށް މަގާމްތަކެއް ލިބުމުން އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރާނެ އެވެ. އެގޮތުން ފުޓްބޯޅައިން އެކުރެވޭ ތަޖުރިބާތައް ކުރެވިފައި ނެތް ބަޔެއްގެ ކިބައިގައި ފުޓްބޯޅައިގެ އިހުސާސްތަކެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑު 1986 ވަނަ އަހަރު ގައުމީ ޓީމަށް ދިޔައިރު މުހައްމަދު ކަލީމާއި ކުޑަމޫސަ މެން މިއީ ސީނިއާ ކުޅުންތެރިން. އެ ކުޅުންތެރިން ބޯޅަ ކުޅޭތަން އަޅުގަނޑަށް ފެނިފައި ހުރީ. އެހެން ހުރެފައި އެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ޕްރެކްޓިސްކޮށްލައި މެޗުތައް ކުޅެލަން ލިބުނީ އެރީ އާދަޔާހިލާފު ހިތްވަރެއް. މިހާރުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ހިތްވަރު ލިބޭނީ ދަގަނޑޭ މެން ތިބެގެން. ދަގަނޑޭ ކުޅޭ މަންޒަރު ނުފެންނަ ކުޅުންތެރިޔަކު ނުހުންނާނެ. ދަގަނޑޭ އެ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުން ފެނިފައި ތިބޭނީ. އެހެންކަމުން ދަގަނޑޭ މެން ޓީމުގައި ތިބެއްޖެ ނަމަ އަލަށް އަރާ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް މޯޓިވޭޓްވާނެ،" ހީނާ ބުންޏެވެ.