އޭއެފްސީން ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކްލަބްތަކުން ލިޔެކިޔުން ހުށަނޭޅުމުން: އެފްއޭއެމް

އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކްލަބްތަކުން އޭއެފްސީ އަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު ލިބޭތޯ އަދި ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.


އެ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ އޭއެފްސީން ދޫކުރާ ކްލަބް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ކްލަބްތަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ލައިސަންސް ނެތި އެއްވެސް ޓީމަކަށް އޭއެފްސީގެ މުބާރާތަކުން ފުރުސަތު ނުދެ އެވެ. އަދި ލިޔެކިޔުންތައް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ކްލަބަކަށް ވެސް އޮންލައިން ޕޯޓަލެއްގެ ލޮގްއިން އެއް އޮންނަނީ ދީފަ އެވެ.

އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޮންމެ ކްލަބެއްގައި ކްލަބް ލައިސަންސް އޮފިސަރެއް ހުންނައިރު، އެކަމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އައި ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެ އެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ވާދަކުރީ އެ ލައިސަންސް ލިބިގެން ކަމަށް ވެސް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގައި އޭއެފްސީން މިދިޔަ އަހަރު ލުއިތަކެއް ދިން ނަމަވެސް މި އަހަރު އެކަމުގައި އޭއެފްސީން އަމަލުކުރީ ހަރުކަށިކޮށެވެ.

"ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު މި އެސޯސިއޭޝަނުން އޭއެފްސީގެ ކްލަބް ލައިސަންސިން ސިސްޓަމް (ކްލާސް)ގެ ޑޮކިއުމެންޓްސް ސަބްމިޝަންގެ ޑެޑްލައިންތައް ކްލަބްތަކަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެންގިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކްލަބްތަކުން ސިސްޓަމަށް ކްލަބްތަކުގެ ޑޮކިއުމެންޓްސް އަޕްލޯޑްކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ،" އެފްއޭއެމުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުގެ ތެރެއިން ޓީސީ، ނިއު އަދި މާޒިޔާ އިން ގިނަ ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުކުރެވުމުން އޭއެފްސީން އެ ކްލަބްތަކުގެ ލައިސަންސް އެޕްރޫވްނުވީ އެވެ.

"މި ސިސްޓަމުގައި މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ދައުރަކީ މޮނީޓަރުކުރުމާއި ކްލަބްތަކުން ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ދިނުމެވެ،" އެފްއޭއެމުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމަށް އެފްއޭއެމުން އެދުމުން އެކަން ކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް އޭއެފްސީން އަންގާފައިވާ ސިޓީއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. އެފްއޭއެމުން ވެސް ބުނީ އެ ސިޓީ އަކީ ކްލަބްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން އިތުރު ފުރުސަތެއް ހޯދުމަށް އޭއެފްސީގައި އެދުމުން ދިން ޖަވާބު ކަމަށެވެ.

"އޭއެފްސީގެ ސިޓީ ބޭނުންކޮށްގެން މި އެސޯސިއޭޝަން ބަދުނާމްވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވޭކަމީ މި އެސޯސިއޭޝަނުން ވަރަށް ހިތާމަކުރާކަމެކެވެ. މި އެސޯސިއޭޝަނުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ކްލަބްތަކުގެ ލާބައާއި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ކްލަބްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށެވެ."

ކްލަބްތަކުން ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަން ލޮގްއިން އަލުން ހުޅުވައިދޭތޯ އޭއެފްސީގައި އެފްއޭއެމުން އެދިފައިވީ ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ދެން ލިބިދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލުތަކެއް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ. ސަބަބަކީ މުބާރާތުގެ ގުރުނެގުން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތުމާ އެކު އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނެތުމުންނެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕަކީ ރާއްޖޭން 2004 އިން ފެށިގެން ވާދަކުރަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތަކީ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ކްލަބް ލެވެލްގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް މީގެ ކުރިން ލިބިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުން ވަނީ އޭޝިއާގެ ނަން މަޝްހޫރު ޓީމުތައް އަތުން މި މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ހޯދައި 2013 ވަނަ އަހަރު ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ކުޅެފަ އެވެ.