އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް، މޮޅެއް ބޭނުން: ލިއްޕީ

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާރޭ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި މުހިއްމީ އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަނީ ކޮން ޓީމެއްތޯ އާއި ދަނޑުގެ ހާލަތު ބެލުން ނޫން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އެއްވެސް އުޒުރެއް ނެތި، މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުން ކަމަށް ޗައިނާގެ ކޯޗު މާސެލޯ ލިއްޕީ ބުނެފި އެވެ.


އިޓަލީ އަށް 2006 ގެ ވޯލްޑް ކަޕާއި ޔުވެންޓަސް އަށް 1996 ގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލިއްޕީއާ ޗައިނާ ޓީމު މި އަހަރުގެ މޭ މަހު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހަވާލުކުރީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް އެ ޓީމު ކޮލިފައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާށެވެ.

ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ، އޭޝިއާގެ ގަދަބާރުން މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ރާއްޖެ އަކީ ޗައިނާއާއާ ބަލާއިރު ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އާދައިގެ ޓީމެކެވެ. ވޯލްޑް ކަޕުގައި 2002 ވަނަ އަހަރު ވާދަކުރި ޗައިނާ އިން ވަނީ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް މޮޅުވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 2001 ގައި އެ ގައުމުގައި ކުޅުނު މެޗުން 10-1 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް މާލޭގައި މޮޅުވެވުނީ 1-0 އިންނެވެ. އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުން، 3-0 އިންނާއި 4-0 އިން މޮޅުވި އެވެ.

ލިއްޕީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ގައުމީ ކޯޗު ސެގާޓާ އެކު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

މިރޭ ބޭއްވި ޕްރީ މެޗު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ލިއްޕީ، 71، ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ބޮޑު އަމާޒެއް ޗައިނާގައި އެބައޮތް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި މެޗުގައި ލެވުނު ހިތްވަރެއްލާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުޅުންތެރިންނަށް މިހާރު ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށާއި އަދި މާދަމާ ވެސް ހަނދާން ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

"އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވާން އަހަރެމެން އެބަޖެހޭ ޕޮއިންޓް ހޯދަން. އަހަރެމެންނަށް މުހިއްމީ އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަ ޓީމަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމެއް ނޫން. މުހިއްމީ އަހަރެމެން ނުކުންނަ ކޮންމެ މެޗެއްގައި ވެސް ކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑަކަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުން. އަހަރެމެންނަށް މި މެޗުން މޮޅެއް ބޭނުންވޭ،" ލިއްޕީ ބުންޏެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑަކީ ދުނިޔޭގެ ޒަމާނީ ސްޓޭޑިއަމްތަކާއި ބަލާއިރު ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ދަނޑަކަށް ނުވުމާއި އަދި ލައިޓިން ސިސްޓަމް ވެސް އެހާ ރަނގަޅުނުވާތީ ޗައިނާ ނޫސްވެރިން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރި އެވެ. ލިއްޕީ ބުނީ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމަކާ މެދު ނުވިސްނާ ކަމަށެވެ.

"އެހެން ކަންކަން (މިސާލަކަށް) ވިނަގަނޑާއި ލައިޓިން ސިސްޓަމަކީ އަހަރެމެންނަށް މައްސަލައެއް ނޫން. ސްޓޭޑިއަމް ހަމަ ރަނގަޅު. ލައިޓިން ވެސް ރަނގަޅު. ދަތުރުފަތުރާއި ހޮޓާ ވެސް ރަނގަޅު. އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނެތް މިމެޗަކަށް. ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުން އޮތީ،" ލިއްޕީ ބުންޏެވެ.

މި މެޗަށް ތައްޔާރުވާން ޗައިނާ އިން މިޔަންމާއާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެ 4-1 އިން މޮޅުވި އެވެ.

"ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވިއްޖެ. އަހަންނަށް ވެސް އަދި ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރީތައް ދިޔައީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިފައި މިތިބީ. ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން އެއްކޮށް ޕްރެކްޓިސް ނުކުރެވު ގުއަންޒޫ އާއި ޝަންހާއީގެ ކުޅުންތެރިން އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅެން އޮތުމުން. އެކަމަކު އެއް ހަފުތާ ފަހުން އެންމެން ހަމަވެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިޔައީ،" ލިއްޕީ ބުންޏެވެ.