ގަައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ނެދަލެންޑްސްގެ ކޫޕްމަން ހަމަޖައްސައިފި

ހުސްވެފައިވާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ނެދަލެންޑްސްގެ މާޓިން ކޫޕްމަން ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ކޫޕްމަން އަކީ އެފްއޭއެމްގައި މިހާރު އޮތް ލީޑަޝިޕްގެ ދައުރުގައި ހަމަޖެއްސި ތިން ވަނަ ކޯޗެވެ. އެންމެ ފަހުން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ޕީޓަ ސެގާޓަށް މަގާމު ގެއްލުނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ނޭޕާލުގައި އޮތް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ނަތީޖާތަށް ދަށްވުމުންނެވެ. އޭގެ ކުރިން ގައުމީ ކޯޗަކަށް ހުރީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް އެވެ.

އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ކޫޕްމަން އެންމެ ފަހުން ކޯޗު ކޮށްދިނީ އުތުރު އެމެރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އަރޫބާ އަށެވެ. ދެ އަހަރު ދުވަހު އަރޫބާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ކޫޕްމަން ކޯޗިންގެ ތެރެއަށް އައީ 1989 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭނާ ކޯޗިންގެ މަސައްކަތް ކުރި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ގްރޮނިންގެން އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުކަމާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުކަން ހިމެނެ އެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޗައިނާގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ގުއަންޒޫ އަށް ވެސް ކޯޗު ކޮށްދީފަ އެވެ.

ކޫޕްމަންއާ އެކު، ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސީ މަޝްހޫރު ގިނަ ޓީމުތަކަށް ކޯޗުކޮށްދިން ގޫސް ހިޑިންކްގެ ކޮއްކޮ ރެނޭ ހިޑިންކް އެވެ. ގޫސް ހިޑިންކް އެކޭ އެއްގޮތަށް ރެނޭ ވެސް ވަނީ ޔޫރަޕްގެ އިތުރުން އޭޝިއާގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ކޯޗުކަމުގެ ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ކޫޕްމަން ބުނީ ރާއްޖެ ޓީމާ ހަވާލުވާން އޭނާ ނިންމީ އެންމެ ފަހުން ކޯޗުކޮށްދިން އަރޫބާ ޓީމާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުގެ އިތުރުން ފުޓްބޯޅައިގައި ޝައުގުވެރި ޗެލެންޖެއް ނެގުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވަނީ އެންމެންނާ ގުޅިގެން ޓީމު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެފްއޭއެމުން ކޯޗަށް ދީފައިވާ އަމާޒަކީ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމުގެ އިތުރުން މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރުމެވެ. ގައުމީ ޓީމު ގޮވައިގެން ކޫޕްމަން އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުންނާނީ އަންނަ މާޗް، 26 ގައި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގައި ކުޅޭ މެޗަށެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ކޫޕްމަން (ކ) އާއި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް (މ) އަދި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ހިޑިންކް.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

"އަހަރެން ބެލިން ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗު. ބަލިވި ކަމުގައި ވިޔަސް އެ މެޗުގައި ރާއްޖޭން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅުނު. އަހަންނަށް އޮތް ޓާގެޓަށް ބަލާއިރު މަސައްކަތް ފެށެނީ ޗައިނާ މެޗުން. އެއީ ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ މެޗެކޭ އަހަންނެއް ނުބުނާނަން. އެއީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އޮތީ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުން. ކާމިޔާބީ ހޯދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު ނުވާނެއޭ ބުނެގެން ނުވާނެ،" ކޫޕްމަން ބުންޏެވެ.

ކޫޕްމަން މިސާލު ދެއްކީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިޔަ އަޔަކްސް ޓީމުންނެވެ. އޭނާ ބުނިގޮތުގައި، އަޔަކްސް އަށް ވެސް އެ ހިސާބަށް ދެވުނީ އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް ކުރި މަސައްކަތުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ހުރި އެކި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގައި އޭނާ އަށް އެކަނި ކުރެވޭ ނެކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި މީގެ ހައްލެއް ހޯދަން އެފްއޭއެމާއި ކޯޗުން އަދި ކުޅުންތެރިން ވެސް އެހީތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޫޕްމަން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ، އާ ކޯޗަށް ބޭނުންވާނެ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި އެފްއޭއެމުން އޮންނާނެ ކަމަށާއި އަދި މި ކަމުގައި ފުޓްބޯޅަ އާއިލާގެ އެހީތެރިކަން ވީ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ކޫޕްމަން ގައުމީ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސީ ވަރަށް ގިނަ ކޯޗުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނިކޮށް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު ޖުޑާން އަލީ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދި ސަން އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކޯޗު ކަމަށް ގެންނަން ބްރެޒިލްގެ ތަރި ރިވާލްޑޯއާ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ.

ޖުޑާން ވިދާޅުވީ ކޫޕްމަން އަކީ އޭނާ ބެލި ބެލުމުގައި ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކޯޗު ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅައިގެ ވިސްނުމަށް ބަލާއިރު ކޫޕްމަންގެ ފިލޯސަފީއާ އަޔަކްސް އާއި ބާސެލޯނާ ގެންގުޅޭ އުސޫލާ އެއްގޮތް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އެއް މިސްރާބެއްގައި ކުރިއަށް ގޮސް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.