ކުޅުންތެރިންނަށް ސަރުކާރުން އެލަވަންސް ދިނުން މުހިއްމު: ނިޒާމްބެ

ވަޒީފާ އަށް ނުގޮސް ގޭގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭން ސަރުކާރުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަންގާ ފަދައިން މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ސަރުކާރުން އެލަވަންސް ދިނުން މުހިއްމު ކަމަށް ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.


އޭނާ މިހެން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރި މިވަގުތު ހާލަތު އޮތްގޮތުން ޕްރެކްޓިސްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީވެ، ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ސަރުކާރުން އެލަވަންސް ނުދޭ މައްސަލަ އަށް އިޝާރާތްކޮށެވެ. ކުޅިވަރުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް ހުއްޓާލާފައިވާތީ ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. އަދި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ ސަރުކާރުން މަހަކު ދެމުން އައި 5000 ރުފިޔާ ވެސް މި ވަގުތު ނުލިބޭތީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދެނީ މުސާރައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެލަވަންސެއް ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ މިވަގުތު ނުދެވެނީ ޕްރެކްޓިސްތައް ނޯންނާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުން އަރައިގަނެފައި، އެސޯސިއޭޝަންތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައި މިއަށް ހެދެން އޮތް ގޮތެއް ހަދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަންކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ނިޒާމްބެ އޭނާގެ ފޭސްބުކުގައި ލިޔުނު ގޮތުގައި ކުޅިވަރު ދެމެހެއްޓުމުގައި ކުޅުންތެރިންނަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ފަރާތް ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިން ނެތި ކުޅިވަރުގެ އެއްވެސް މަގާމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅިވަރު ފެށެނީ އަދި ނިމެނީ ވެސް ކުޅުންތެރިންނާ ހަމައިންކަން ފާހަގަކޮށް ހަ ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެގޮތުން ގައުމުގައި ކުޅިވަރެއް އާލާވަނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ކަމާއި ކްލަބެއް އުފެދެނީ ވެސް ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިގެން ކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ ޖަމިއްޔާއެއް އުފެދެނީ އެ ކުޅުންތެރިން އެކުވެ ހެދޭ ކްލަބްތަކުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެ އެވެ. ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާތަކުން އުފެދެނީ ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ ކަމަށާއި ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް ކުޅިވަރުގެ ވުޒާރާއެއް ހުންނަނީ ކުޅުންތެރިންތަކެއް މެދުވެރިވެ ކްލަބްތަކާއި ޖަމިއްޔާއެއް ހަދައިގެން އޭގެއިން ގައުމަށް ފައިދާތަކެއްވާތީކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެހެންކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ހައްގުގައި އެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އުފެދިގެން އަންނަ ކްލަބާއި ޖަމިއްޔާ އަދި ކުޅިވަރުގެ ވުޒާރާއިން ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"ބުނަން މި އުޅެނީ ސަރުކާރުން ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ އެލަވަންސް ނުދޭން ނިންމީމަ ކުޅުންތެރިންގެ ހައްގުގައި ކުޅިވަރު ވަޒީރު، އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ވެރިން ކްލަބްތަކުގެ ވެރިން ވަކާލާތު ކޮށްދޭން ޖެހޭނެއޭ. މާދަމާ ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިން ނެތިއްޔާ ތިޔައިން އެއްވެސް މަގާމެއް ނޯންނާނެއޭ،" ނިޒާމްބެ ލިޔެފައިވެ އެވެ.

ނިޒާމްބެ ބުނީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސް ނުދެވޭ ސަބަބަކީ ޕްރެކްޓިސް ނުކުރެވުން ކަމުގައިވާނަމަ އޭގެ ސަބަބު ވެސް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ނުބުނަން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިސް ނުކުރާނަމަ އެލަވަންސް ދޭން ޖެހޭނެއެކޭ. ވިސްނަންވީ ކީއްވެތޯ ޕްރެކްޓިސް ނުކުރަނީ. ވަޒީފާ އަށް ނުގޮސް ގޭގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭން ސަރުކާރުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަންގާ ފަދައިން މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސް ދިނުން މުހިއްމު،" ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

ޕްރެކްޓިސް ނުކުރާތީ އެލަވަންސް ނުލިބޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއިރު، ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ މީގެ ކުރީގައި ވެސް ޕްރެކްޓިސް ނުކުރާ މަސްތަކުގައި ވެސް އެލަވަންސް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އިތުރު ވަޒީފާ އަކަށް ނުގޮސް ހަަމައެކަނި ކުޅިވަރު ކުޅެން ހާއްސަވެގެން ތިބޭ ކުޅުންތެރިންނަށް މި ވަގުތު ސަރުކާރުން ދޭ އެލަވަންސް ނުލިބުމަކީ އިތުރަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ.