ކޮލިފައިން އަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގެ ބާކީ ހުރި މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ފެށީ 26 ކުޅުންތެރިންނާ އެކު އެވެ. ޕްރެކްޓިހުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ނާދެވި ރަށުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވީ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް އެ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިހާ ގުޅޭނެ ކަމަށެވެ.

"ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އެބަހުރި އުނދަގޫތަކެއް ދަތުރުކުރުމުގައި. އެއީ އެ ރަށްތަކުން މާލެ އަށް ދަތުރުފަތުރުތައް ނުފަށާތީ،" ޖަވާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އާ ގުޅިގެން ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ވެސް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ މަގެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ އިއްޔެ ސްކްރީންކޮށްފަ އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ލަފާދީފައިވަނީ ކުޅުންތެރިން ސްކްރީންކޮށް ޓެސްޓްތަކެއް ހަދާއިރު، އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށެވެ.

"އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެޗްޕީއޭ އަށް އަންގައި ކޮވިޑް އަށް ޓެސްޓްކޮށްގެން އެ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާން ނިންމީ،" ޖަވާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ކުރިން އާންމުކުރި އުސޫލާ އެއް ގޮތަށް ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބަލާއިރު އެއް ފަހަރާ މުޅި ޓީމު އެއްކޮށް ޕްރެކްޓިހެއް ނުކުރެވޭތީ އޭރު ވާހަކަ ދެކެވިފައި އޮތީ ސްކޮޑު ދެ ބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްދާ ގޮތަށެވެ. އެކަމަކު ދާދި ފަހުން އުސޫލަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ އެކު އެއް ފަހަރާ އެއްވެ އުޅެވޭ މީހުންގެ އަދަދު 30 އަށް ބަދަލުވުމުން ގައުމީ ޓީމު އެކުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރެވޭގޮތްވީ އެވެ.

ގައުމީ ޓީމު މި އަހަރު ކުޅެން އޮތް ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ވަނީ އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފަ އެވެ. ކުރިން އޮތްގޮތުން އެ މުބާރާތް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި ކުރިއަށްގެންދަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ނެދަލެންޑްސްގެ މާޓިން ކޫޕްމަން އަށް ދީފައިވާ ދެ ޓާގެޓަކީ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ދިފާއުކުރުމުގެ އިތުރުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ކަޕަށް ރާއްޖެ ކޮލިފައި ކޮށްދިނުމެވެ.

މިހާރު އޮތްގޮތުން ގައުމީ ޓީމު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ކޮލިފައިންގައި އޮކްޓޫބަރު މަހު އަށް ވަނަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އަދި އޮކްޓޫބަރު 13 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ސީރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ އެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުގައި ނޮވެމްބަރު 17 ގައި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާނީ ފިލިޕީންސްއާ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އެހެން ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުގެ ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ޕްރެކްޓިސް ވެސް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކްރިކެޓާއި ބެޑްމިންޓަން އަދި ޓޭބަލް ޓެނިސް ހިމެނެ އެވެ.