ކުޅިވަރު

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަވަހަށް ފެށޭތޯ އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތްކުރަނީ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: މިހާރު ފައިލް ފޮޓޯ

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 - 13:32

5 comments
angry icon 56%

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފުރުސަތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ފަށަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެފްއޭއެމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ލޯކަލް ސީޒަން ފަށަން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ޖޫން މަހަށެވެ. އެކަމަކު އޭރު ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އާއި ލޮކްޑައުންއެއްގައި މާލެ ސަރަހައްދު އޮތުމުން ސީޒަން ފަށާ ތާރީހު ފަސްކުރީ އެވެ. އޭއެފްސީ ކަޕާއި ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން މެޗުތައް އޮކްޓޫބަރާއި ނޮވެމްބަރަށް ތާވަލުކުރުމުން އެފްއޭއެމުން ނިންމީ ބްރޭކެއް ނެތި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ޑިސެމްބަރުގައި ސީޒަން ފަށާށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލްކޮށް ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން މެޗުތައް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރުމާ އެކު އެފްއޭއެމުން އަވަސްވެގަނެފައިވަނީ ލޯކަލް ސީޒަން އަވަހަށް ފެށުމަށެވެ.

Footboalha fesheyne dhuvaheh neygi kulhuntherin goiy husvefai!

Footboalha fesheyne dhuvaheh neygi kulhuntherin goiy husvefai!

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭތީ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ގޮތް ހުސްވެފައި.

މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމާއި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އަދި އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އަންނަ މަހު އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ހޯސްޓް ކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ މުބާރާތް މިހާރު އޭއެފްސީން ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ. އެފްއޭއެމުން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ފުރުސަތު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ސީޒަން ފެށުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ.

"މިހާރު މި މަޑުކޮށްގެން ތިބީ އެޗްޕީއޭގެ އިޝާރާތަކަށް. އެފްއޭއެމުން އޮތީ އެޗްޕީއޭ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ ކޮޅުން (އެޗްޕީއޭ) އިން ރުހޭ ގައިޑްލައިންތަކެއް ހަދައިގެން ސީޒަން އަވަހަށް ފެށޭނެ ގޮތެއް ހަދަން. އެޗްޕީއޭއާ އެކު މިހާރު ވެސް މަޝްވަރާތަކެއް އެބަދޭ. މި ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަން ވަރަށް އަވަހަށް ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާއާ ވެސް ބައްދަލުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި،" އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން ޖަވާ ވާހަކަދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: މިހާރު ފައިލް ފޮޓޯ

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކުން އާމްދަނީ އަށް ބަރޯސާވެފައި ތިބި ފަރާތްކަށް މި ވަގުތު މާލީ ގޮތުން އެކި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާއިރު، އެންމެ ބޮޑު އުނދަގޫތަކެއް އޮތީ ކުޅުންތެރިންނަށެވެ. އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ ރަށަށް ވެސް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ގޮތް ހުސްވެފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ސިއްހީ ގޮތުން ވެސް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހެ އެވެ. ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ މެޑިކަލް ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ގައިޑްލައިންތަކެއް ހަދައި އެޗްޕީއޭއާ މަޝްވަރާކުރި ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް އަހުމަދު ޝަކީބް (ޑޮކް) މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭރު ޝަކީބް ވިދާޅުވީ އެ ގައިޑްލައިންތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން ކަންތައް ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނެއް ކަމަށެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކުން ވެސް ތިބީ ގައިޑްލައިންތަކެއްގެ ތެރެއިން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމަށް ތައްޔާރަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޝެޑިއުލް ރޭވިފައި އޮތްގޮތުން ޑިސެމްބަރު މަހު އަށް ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗެވެ. އެ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރަނީ މިިދިޔަ ސީޒަނުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަނާއި ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި ނިންމާލި ކްލަބް އީގަލްސް އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އޭއެފްސީ ކަޕާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކެންސަލްކޮށްލީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތައް އޮތީ ޑިސެމްބަރު މަހު ސީޒަން ފަށަން ހުއްދަ ލިބިއްޖެނަމަ އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ޕްރީ ސީޒަން ފަށާ ގޮތަށެވެ. އެއީ މިހާ ދިގު ބްރޭކަކަށް ފަހު އަލުން ކުޅެން ފަށާއިރު ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ޕްރީ ސީޒަނެއް ބޭނުންވާނެތީ އެވެ.

5 ކޮމެންޓް, 9 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 44%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 56%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މޫސާކުއްދާ

17 September 2020

ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތަ؟ އެފް.އޭ.އެމް އަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް، ކުޅިބަލަން ދަނޑަށް ވަންނާނެ މީހަކު ނުވޭ، ދެން ކިހިނެއް މި ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރާނީ؟ އަޅެ، މަމިބުނީ ދޮގު ވާހަކައެއްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ގޯސް

17 September 2020

ކުޅިވަރު ނުފަށާ މަޑުކޮށްބަލަ. ހީވަނީ މިއީމަޖުބޫރު ކަމެއްހެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އާރީ

17 September 2020

ނިއު އާއި ވިކުޓްރީ ނުލައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެށް ނޫޅޭ. ދަނޑަށް މީހަކު ވެސް ވަންނާނި މި ޓީމްތައް ނެރެގެން. ހީނަރު ވެފައިވާ ފޯރިވެސް ނެގޭނި މި ޓީމް ތައް ނެރެގެން. ޒާތީ ނުވެ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވޭތޯ އެންމެން ވެސް ބަލަށްވި. ބަލަ ބަލާ ތިންބާ އަވަށްޓެރި ގައުމްތައް ބޮންތީގަ އެ ހަރަ ހިފަނި

The name is already taken The name is available. Register?

މޯޑް

17 September 2020

އާ ސީޒަނުގަ ފުޓްބޯޅައިގެ ކިންގު ރާއްޖޭގެ އެއްމެ ސަފޯޓަރުން ގިނަ އެއްމެ ކާމިޔާބު ޓީމް. ނިއުރޭޑިޔަންޓް ސުފޯޓްސް ކުލަބު ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަބާ

17 September 2020

އިހަށް މައިރިތިވެބަލަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!