މިހާރު ފިޓް: ސްޓެޓިކް ލޯވަ ބޮޑީ - 3

"މިހާރު ފިޓް" ގެ މި އެޕިސޯޑްގައި ވެސް މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ ތިރި ނުވަތަ ލޯވަ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ.


ހަށިގަނޑަށް ކަސްރަތު މުހިންމުވާ ފަދައިން، ކަސްރަތުގެ ކުރިން ހަށިގަނޑު ވާމްއަޕް ކޮށް ސްޓްރެޗް ކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އެހެން ނޫނީ ކަސްރަތުން ލިބެންވާ ފައިދާގެ ބަދަލުގައި ގެއްލުމެއް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

މިއީ ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާއި "މިހާރު" ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ސެގްމެންޓެކެވެ.