ޚަބަރު / އިންޑިއާ

ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އިސްވެރިޔާ އަވަހާރަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ބައިޕިން ރަވަތު.

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އިސްވެރިން ދަތުރުކުރި ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި މިއަދު މެންދުރު ފަހު ހިނގި ހާދިސާގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އިސްވެރިޔާ ޑިފެންސް ޗީފް ބައިޕިން ރަވަތު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

މި ހާދިސާގައި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން މަދުލިކާ ރާވަތު ވެސް ވަނީ އަވަހާރަވެފަ އެވެ. އަދި އެ ހެލިކޮޕްޓަރުން ދަތުރުކުރި އިތުރު 11 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

އިންޑިއަން އެއާ ޕޯސް އިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ޓެމިލް ނާޑޫގެ ހިސާބަކަށް މި ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުނު އިރު އޭގައި 14 މީހުން ތިއްބެވެ. އަދި މި ހެލިކޮޕްޓަރު ދަތުރުކުރީ އިންޑިއާގެ އެއާ ފޯސް މަރުކަޒަކުން ފުރައިގެން ޑިފެންސް ސާވިސަސް ސްޓާފް ކޮލެޖަށް ދިއުމަށް ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރުމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

ވެއްޓުނީ ރަޝިއާގައި އުފައްދާފައިވާ އެމްއައި-17 މަރުކާގެ ހެލިކޮޕްޓަރެކެވެ. މި ހެލިކޮޕްޓަރަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ބޮޑުވަޒީރު ވެސް ދަތުރުކުރައްވާ ހެލިކޮޕްޓަރެކެވެ.

9 ކޮމެންޓް, 54 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 61%
icon sad icon sad 30%
icon angry icon angry 2%
icon wow icon wow 6%
icon inlove icon inlove 2%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރަޖްނީ ގަންދާ

08 December 2021

އިންޑިޔާ މިލިޓަރީ ދުއްވާ ތަކެެއްޗަކީ ވަރަށް ގިނައިން ވެއްޓޭ ތަކެއްޗެވެ. ސަބަބަކީ ގިނައީ ރަޝިޔާ ގައި ހަދާފައި ހުންނަ ދަށްފެންވަރުގެ ތަކެއްޗަށް ވެފައި މި މީހުންގެ ޠަބީޢަތުގައިވެސް ހުންނަ ކެރަވަޅު ގޮތްކަމުގައި ބުނެވިދާނެއެވެ. ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ދުއްވި އެތިވެސް ވެއްޓެނީ މިހެން ވެގެންނެވެ. އެހެން ގައުމު ތަކުގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ޙާލާއިގެން އެޅުން ރަނގަޅެވެ. އިންޑިއާއަކީ 80 ޕަސެންޓު މީހުން ފަގީރު ޙާލުގައި އުޅޭ ގައުމެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަަދީފްއޮފިިޝިއަލް

09 December 2021

އިންޑިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ 7 ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އިޤްތިޞާދު އަދި އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިޤްތިޞާދު

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

14 December 2021

މަގޭ އެކައުންޓް ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮމެންޓްކުރުން ކުށްވެރިކުރަން.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

ކަނބިލި

08 December 2021

މިހިތާމާގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ބައިވެރިވާންވާނެ. އިންޑިއާއަކީ އަވަށްޓެރި ގައުމެއް. ބޮޑުކަމެއް ދިމާވާއިރު އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލަން އޮތް ގައުމު. ރާއްޖޭގައި މިއޮތް ދޯހަޅި ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅި ސިޔާސަތުތައް މައްސަލައަކީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޑިރާދާ

08 December 2021

ޙިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް . އާއިލާއަށް ހަމްދަރުދީގެ ތައުޒިޔާ އަރިސްކުރަން. ދިވެހިން ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް އިންޑިޔާ އައުޓު ކިޔަަސް މިކަހަލަ ހިތާމަވެރި ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އިންޑިޔާ އަސްކަރިއްޔާ އާއި އެކު ވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިމްރާންޙާން

08 December 2021

ވަރަށް ހިތާމަވެރިހަބަރެއް. އާއިލާގެ އެއްމެންނަށް ހަމްދަރުދީ ފޮނުވަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ގަރުދިޔަ

08 December 2021

ހެލިކޮޕްޓަރު ބަލަހައްޓާމީހުން ރާއްޖޭގަތިބުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގަހުރި ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓި އެދަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހާމިދު ޝާހިދު

08 December 2021

ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް. "އިންޑިއާ އައުޓް" ކިޔުން މިވަގުތަށް ހުއްޓާލަންފެނޭ، މި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން. ފުރާނަ ދެއްވަނީ ﷲ ތަޢާލާ އެފުރާނަ ހިއްޕަވަނީވެސް ﷲ ތައާލާ، އެންމެ ބޮޑަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ، ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާންގެ. އެއްވެސް އިންސާނަކަށް މިފަދަ ހާދިސާއެއް ކުރިމަތި ނުވުމަށް އަބަދުވެސް އެދެނީ. އެކަމަކު ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އިންޑީއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އަށް އިތުބާރު ނުކުރާށޭ. އެމީހުން އަހަރުމެންނަށް ހެވެއް ނޭދޭނެޔޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ށަވިޔަނި

08 December 2021

ކޮންބައެއްތަ ހެޔޮއެދެނީ؟ ހެޔޮއެދޭ އެއްވެސްބަޔަކުނެތް. އަމިއްލައެދުމެއްނެތި އެއްވެސް ބަޔަކު އެހެންބަޔަކަށް މިޒަމާނުގައި ހެވެއް ނޭދޭނެ. ހާދިސާއަކީ ހިތާމަވެރި ހާފިސާއެއް. ހެޔޮއެދުނަސް ނޭދުނަސް މިފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދިމާވުމަކީ އަހަރުމެން އެދޭ ކަމެއްނުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454