ޚަބަރު / ފުލުހުން

ޓިކްޓޮކް ތަރި ރޫމީ ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފާތިމަތު ރޫމާ.

ޓިކްޓޮކްގައި މަޝްހޫރުވި، ފާތިމަތު ރޫމާ (ޕްރިޓީ ރޫމީ) ޑްރަގާ އެކު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ރޫމީ އާ އެކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވެސް ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ވެ އެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މާލެއިން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ތަހުގީގުކުރަމުންދާތީ އެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލެއް ނުދެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ހެންވޭރުގައި ހުންނަ ރޫމީ ދިރިއުޅޭ ގެއިންނެވެ. އަދި އެތަނުން ޑްރަގް ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ. އެކަމަކު އެތަނުން ފެނުނީ ކިހާ ޑްރަގެއް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

21 ކޮމެންޓް, 28 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 50%
icon sad icon sad 25%
icon angry icon angry 4%
icon wow icon wow 11%
icon inlove icon inlove 11%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޟާލި

13 May 2022

މިމީހުން ގަންނަ ސަކަރާތް ވެސް ބަލާނެ ދިވެހިން، “ފޮލޯވާރސް” ތިބޭތީ ދޯ. އެމީހުން ނަށާ ތަން ބަލަން ޑިމާންޑް އޮތީމާނު އެމީހުން އެކަން އެކުރަނީ. ދިވެހި ގިނަ މީހުންނަކީ މަތިން މަތިން ދީންވެރިން ކަމުގައި ހެދިގެން ކޮމެންޓު ކުރަން ތިބޭ ބައެއް. ދެން ތި ޑްރަގްއެއް ވެސް ނުހުއްޓުވުނު.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޮމީ

12 May 2022

ލުލް

The name is already taken The name is available. Register?

ވަކީލެއް

12 May 2022

ރޫމީ ޑްރަގް ގެންގުޅެފާނެ، އެކަމަކު ގެއިން ޑްރަގް ފެނުނޭ ލިޔެގެން ނުވާނެ ސަބަބަކީ ފުލުހުން މިއަދު ކޯޓުގައި ބުނެފައި އޮތީ އެގެއިން ނުފެންނަ ކަމަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ޒާރޭ

12 May 2022

ގޭންގްތައް ނުހުއްޓުވި ފުލުހުންނަށް އަމާޒުވާ ފާޑު ކިޔުން ހުއްޓުވަން ޖެހި ސްޓަންޓެއް. ތިކަހަލަ ކިތަންމެ ރޫމީ އެއް އެބަ އުޅޭ މިނިވަން ކަމާއި އެކު. އެމީހުންގެ ލިސްޓު ފުލުސް އޮފީހުގައި އޮންނާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީދޮން

12 May 2022

ޓިކްޓޮކްގަ ގިނަވަނީ ބޭސްކައިގެން ނަށާ އެނބުރޭ ގްރޫޕް. ހަމައިގައި އުޅޭމީހުން ނަށާ ހުތުރު ވައްތަރު ޖައްސާފަ ވީޑިއޯ ޕަބްލިޝެއް ނުކުރާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދިއްދޫމީހާ

12 May 2022

ތަރިއޭ މިކިޔަނީ ކީއްވެގެންބާ؟؟ ހަމަ 30ސުކުންތުގެ 2 ވީޑިޔޯ ހަދާފަ އަޕްކޮއްލީ ހަމަ ތަރިއަކަށް، އަނެއްކާ މިކަހަލަ ހުރިހާ ތަރިއެއްގެ ނިމުންވެސް ހުންނަނީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮކިހޮއްކޮ

12 May 2022

ތި ނޫން އެއްޗެއް އުޅޭތަ ތިޔައިގަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ލަކުޑިކަޅޭ

12 May 2022

ކޮބާ މާލަސްތަކެއްނުވެ އަތުލަގެންފިތާ

The name is already taken The name is available. Register?

ސްޓާރެކޯ ލޮލް

12 May 2022

ލޮލް. ތިޔަ ހަޔާތްކުޑަ ޓިކްޓޮކް "ތަރިން" ބަލާލީމާވެސް އިނގޭނެ އެއްގޮތަކުން ނޫނީ ވިއްޔާ އަނެއްގޮތަކުން ވިޔަސް ތިބެނީ ހަމައިގަ ނޫން ކަން. ހަތަރު ދަމު ކަމެއް ނުކޮށް ތިޔަ ހަޑިހާވާ އެ ބަލާ ހަދާ މީހުންނާ ހެދިވެސް އުނދަގޫވޭ. އޮފީސްގަޑީގަ ވެސް ތިޔަ ނުބެލިގެން. ތި މިހާރު ބޭން ކުރަން ވެެފަ އޮތް ދުއްޕާނެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

1828

12 May 2022

ހިސާބަށްވުރެއް މަޝްހޫރުވީމައި ދަނީ ހަކުރަށް ދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454