ޚަބަރު / ކުޑަކުދިން

އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާއަށް ފަރުވާދީ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ

ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ/ މިހާރު

އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް އެހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައި ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

ރަށެއްގައި ސްކޫލު ކުދިންތަކެއް، ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކުރުމުގެ އިތުރުން އެ ކުއްޖާއަށް ބުލީކުރާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާ ކަަމަށާއި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖަށް ފަރުވާ ވެސް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރީ އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންތަކަކަށްވާތީ އެ މައްސަލަ ޖެންޑާ އިން ބަލަމުން އަންނަނީ ކަމާ ގުޅޭ އެހެން އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ވެސް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ މި މައްސަލާގައި، އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ އާއި އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއަށް ދޭން ޖެހޭ ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެޝަން ސާވިސަސް އިން ދޭނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އަދި އެ ހާދިސާ ހިނގި ރަށުގެ ސްކޫލު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސާވިސް އާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ސާވިސް ސެންޓަރު ގުޅިގެން ސެޝަންތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ޖެންޑާ އިން ބުނި ގޮތުގައި ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓުން އަންނަނީ މި ކަމުގައި ޝާމިލުވާ ކުދިންގެ އާއިލާއާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށެވެ.

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސާވިސް އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ރަށު ކައުންސިލްގެ އިތުރުން ރަށުގެ އިޖުތީމާއީ ބަދަހި މަދަދުވެރިން (އިބަމަ) މެމްބަރުންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯ ދައުރުވަމުންދާތީ އެ ސާވިސް އިން ވަނީ އެ ވީޑިއޯގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ފަހުން ވެސް ނަފްސާނީ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ ކުއްޖާގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާ އެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުނުކުރުމަށް އެދިފަ އެވެ.

އާންމުވި ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ކުއްޖާގެ ގަމީހުގައި ހިފައިގެން ގަދަކަމުން ވަލުތެރެއަށް ގެންގޮސް އެ ކުއްޖާ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލައި އަނިޔާކުރަނިކޮށެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ގައިގައި ދަނޑިބުރިއެއް ކަހަލަ އެއްޗަކުން ވަރަށް ބާރަށް ތަޅައި އަނިކުރެ އެވެ. ކުއްޖާގެ ބުރަކައްޓާއި އަތާ ދިމާލުގައި ދަނޑިބުރިން ތެޅުމުން އެކުއްޖާ ރޮ އެވެ. އެކަމަކު އެވަރަށް އަނިޔާ ލިބުނުއިރު ވެސް އަނިޔާ ލިބޭ ކުއްޖާ ރައްދުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން ކުއްޖާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ކުދިން ބުލީކުރެ އެވެ.

24 ކޮމެންޓް, 15 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 73%
icon angry icon angry 27%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އިންޓެލްޖެންސް

14 May 2022

ކުޑަކުދިން، އަންހެނުން އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޖެނޑާރ ގެ ފަރާތުން އިންޓެލްޖެންސް ޑިޕާޓްމަންޓް އެއް ހިންގަން ޖެހޭކަމަށް ފެނޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އާބިދާގެ ބަޔާން

14 May 2022

އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ކުށްވެރި ނުވިއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޗީ

14 May 2022

ކޮންފަރުވާ އެއްތޯ ދެދުވަހަކުން ދެވޭނީ. ނަފްސާނީ ގޮތުން އުކުއްޖާފަކީރު މިހާރު ހުންނަނީ ވާއެއްޗެއް ވެފަ. އަދި ހުރޭ ކުޑަކުދިންނަށް އޮންބާޑެއް. ބޮޑު މުސާރަދީފަ މީއަޅެ ކީއްކުރަން މީހެއް ބާއޭ ހިތަށް އަރާ. މިކަހަލަ ކިތަށް ހާދީސާ ދުވާލަކު މިރާއްޖޭގައި ހިނގާނެބާ. ދެން ގޭންގްތަށް އުފެދޭ ވާހަކަ މިދައްކަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަހުމަތު ސުކިރަން

14 May 2022

ބަލަ ކޮން ފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ. އެއީ ކުޑަ ކުދިންނެއްނު. އެހެންވީމަ އޯކޭ ވާނެއްނު

The name is already taken The name is available. Register?

އިޙްސާސް

14 May 2022

ތިފެނުނީ އޭގެ އެންމެ ސީންއެއް. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަކީ ނިދާފައޮތްތަނެއް. ކަމެއް ފެންމަތިވީމާ ނޫނީ ކަމެއް ދަންނަބައެއް ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިދާޔާ

14 May 2022

ތީ ހުސް ބޭކާރު ވާހަކަ. ގަދަމީހާ ގަދަވާނީ. ފަނޑިޔާރުންނާ މިނިސްޓަރުން މުސާރަ ނަގައިގެން ތިބޭނީ. ބުނާނީ ކުޑަކުދިންވީމަ އެހެނޭ މިހެނޭ. އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް. ކުޑަވެގެން ފިޔަވަޅު ނޭޅެންޏާ އެ ކުޑަ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ނޫނީ މަންމަ ޖަލުގަ ބާއްވަން ވީ ނުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ހިންގާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާ ތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހާއިބްރީ

14 May 2022

18 އަހަރާ އަޅުވާފަ ބައިތިއްބާ ކޮންމެފަދަ ޖަރީމާއެއް ހިންގިޔަސް. ޝަރީއާގަ އޮންނަ ގޮތަށް ބާލިޣުވެ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ނަމަ އިތުރަށް ބެލުމެއްނެތި ޝަރީއަތް ހިންގެންޖެހޭ. ދެން ބުނޭ އިންސާނާ ހެއްދެވި ފަރާތަށްވުރެ ހުޅަނގުގެ ދޮންމީހާގެ ދިރާސާތު މާބޮޑަށް ރަނގަޅޭ އަހަރުމެންތެރޭ ހުރި މައްސަލަތަށް ހައްލުކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އެއްޗެއް ބުނީމަ ގޯސްވާނީ ބުނާ މީހާ

14 May 2022

ތެދެއް ތިބުނީ..18 އަހަރު ވަންދެން އެއީ ކުޑަ ކުދިން ކަމުގަ އެވެރިންގެ ޤާނޫނުގަ ފާސްކޮށްފަ މުސްލިމު ޤައުމުތަކުގަވެސް އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން މަޖުބޫރުކޮށް ޤާނޫނުތައް ހަދާފަ އެއޮންނަނީ ޅަޒުވާން ޖީލުތައް ހަލާކުކޮށްލުމުގެ މަކަރުވެރި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން..މީގެ އެއް ހެއްކަކީ އެވެރިން ހަރުކަށިފިކުރު ނައްތާލާށޭ ކިޔައިގެން މުސްލިމު ޤައުމުތަކުގަ އެހިންގާ ކަންކަމާ ގާތަށްވެސް ކަންބޮޑުވެގެން ޑުރަގުގެ ވަބާގަ ޖެހިފަ ތިބި ޒުވާނުންގެ ތުރާލުން ސަލާމަތްކޮށްދެން ނޫޅޭކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަސީ

14 May 2022

ޜާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ބުލީކިރުން ނޫން ކަމެއް އޮޥޭތަ؟ ގެއިންވެސް ސްކޫލުންވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ދަސްކޮށް ދޭންވީ އިންސާނިއްޔަތުކަން ، ޢަދަބު އަޚުލާޤު، އަނެކުންނަށް ކަމޭހިތަން، ޢޯގާތެރިވާން.

The name is already taken The name is available. Register?

979797

14 May 2022

ގާނޫނު އިސްލާހުކޮއް މިފަދަ ކުދިން ބޮޑުވުމުން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަންވީ. އެހެންނޫނީ ރަނގަޅު ކުދިން ގެ ދުވަސް ދުއްވާލަނެ މި ގުރޫޕްތައް. މުސްތަގްބަލްގަ ވަޒީފާ ދޭއިރުވެސް މިކަން ރެކޯޑުން ފެންނަން ޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކަޅުބުޅާ

14 May 2022

އޮއްބާލާން އެއުޅެނީ، އަނިޔާ ލިބުނީ ނިކަމެއްޗެއްގެ ދަރިޔަކަށް. ޖެންޑާރ އިން އުޅޭނީ ބޮޑުން ފޫބުޑުން ނުނެއްޓިގެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454