ޚަބަރު / ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް

މާލޭގައި އުޅޭތާ 15 އަހަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް ވިނަރެސްގެ 100 އެޕާޓްމަންޓް

މި ތަނުގައި ހަދާފައިވާ 10 ޓަވަރުގައި 1،344 އެޕާޓްމަންޓް ހުންނާނެ. ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި ހަތަރު ލިފްޓް އަދި ޕާކިން އާއި ފިހާރަތަކާއި ޖިމް ފަދަ ތަންތަން ވެސް ހަދާނެ.

އާންމުންނަށް ދެއްކުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ "ވިނަރެސް" ފްލެޓެއްގެ އެތެރެ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ/ މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ލިބޭ ޝަރުތަށް ބަދަލު ގެނެސް އެތަނުގެ 100 ޔުނިޓް، މާލޭގައި އުޅޭތާ 15 އަހަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް، ފްލެޓްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ބެލުމަށާއި އެ ތަންތަނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެޗްޑީސީން މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. މައުލޫމާތު ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި މޮކްއަޕް ފްލެޓް ބެލުމަށް މިހާރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އެވެ.

މާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީވި ދުވަހުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 15 އަހަރުވެފައިވާ ނަމަ އެވެ.

މާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީނުވެ އެކަމަކު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 15 އަހަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް މިހާރު ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުންނަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 100 ޔުނިޓެވެ.

އެޗްޑީސީގެ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން ވިނަރެސް ފްލެޓަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މާލޭގައި 600 އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ހައުސިން ޔުނިޓެއް ގަނެފައިވާ ނުވަތަ ގަތުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ފައިސާ ދައްކަން ފަށާފައި އޮވެގެން ނުވެ އެވެ.

ވިނަރެސްއަކީ 13 ބުރީގެ 10 ޓަވަރުގައި ތިން ކޮޓަރީގެ 1،344 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ މަޝްރޫއުއެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވަކި އަދަދެއް މާލޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކުރިޔަސް އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ވެސް މި ތަންތަން ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރިން ބުނެފައިވެ އެެވެ.

އެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ބުނެ އެކި ތާރީހުތައް އެޗްޑީސީ އާއި ސަރުކާރުން ވެސް ދީފައިވެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ބުނެފައި ވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީން އާންމުކުރި މައުލޫމާތު

- އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ބޮޑުމިނަކީ 883-1،395.64 އަކަފޫޓާ ދެމެދު

- އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން 20-25 އަހަރުން ފައިސާ ދެއްކޭނެ

- ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމައި ތަން ހަވާލުކުރުމާ ހަމަޔަށް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހާލައިގެން ޑައުންޕޭމަންޓް ދެއްކޭނެ.

- އެޗްޑީސީއަށް 20-25 އަހަރު ތެރޭ ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް އަދި ބޭންކުން ލޯނު ނަގައިގެން ވެސް ގަނެވޭނެ

އެޗްޑީސީން ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގައިވާ ގޮތުން މި ތަންތަނުގެ އަގު އުޅެނީ 2.52 - 2.59 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގަ އެވެ.

އެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ކޮންޓްރެކްޓަރު ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެތަން އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކުރާނެ އެވެ. މި ތަނުގައި ހަދާފައިވާ 10 ޓަވަރުގައި 1،344 އެޕާޓްމަންޓް ހުންނާނެ އެވެ. ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި ހަތަރު ލިފްޓް އަދި ޕާކިން އާއި ފިހާރަތަކާއި ޖިމް ފަދަ ތަންތަން ވެސް ހަދާނެ އެވެ. އަދި ކުނި އުކާލަން ގާބޭޖް ޝޫޓް ވެސް ހުންނާނެ އެވެ.

50 ކޮމެންޓް, 34 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 24%
icon sad icon sad 21%
icon angry icon angry 41%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 15%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަބްޑޫޅް

06 June 2022

ވަރަށް ގިނަ ބަނަގާޅީންނަށް ލިބޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުރިޔާ

06 June 2022

ފުލެޓަށް ހަދާލާގޮތް އެއީ އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ އާއިލާއިން ވޯޓަށް ހަދާނެގޮތް ޑައުންޕޭމަންޓަށް ތިންލައްކަ އރަންޏާ ވޯޓްލުމުގެ ޑައުންޕޭމަންޓް އަށް ހަތަރުލައްކައަރާނެ ފުލެޓަށް ކުރިމަތި ލެވެނީ މާލޭގައިއުޅޭތާ ފަނަރަ އަހަރު ވީމާނަމަ ވޯޓްލާންދެވޭނީ މާލޭގައި އުޅޭތާ ވިހި އަހަރު ފަހުން އެންމެވޯޓަކީވެސް މުހިންމު ވޯޓެއްކަން އެންމެފަހުންބޭއްވި ވިލިގިނލީ ވޯޓުން އެނގޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ހާދަ ހެއްވަޔޭ

05 June 2022

ވޯޓުލާން ވެސް ދާންވާނީ މާލޭގައި އުޅޭތާ 15 އަހަރުވީ މީހުން އެކަނި... ވ ސަލާމް

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހީދު

05 June 2022

މާލޭގައި އުޅޭތާ 6 މަސްވާ މީހުންގެ އަތުގައި ނޯންނާނެ ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ ކުލި ނޫން އެހެން އެއްޗެއް. ދެން ކޮން 4 ލަައްކައެއްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ާއުނިމާ

05 June 2022

"އަޅުގަނޑު ގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން މާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ އެންމެނަށް ކޮންމެ މީހަކަށް، ބޯހިޔާވަހިކަންދީ ނިންމާނަށް. 3 ކޮޓަރީ ގެ އެ ޕާޓްމަންޓެއް 6000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެއްނުވާނެ، " އިބުރާހިމް މުޙައްމަދު ޟޯލިހު، 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތެރޭ މާލޭގައި ރައްޔިތުންނާ މުޚާތޮބުކޮށް ވައުދުވެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުގޮތް

The name is already taken The name is available. Register?

ޙާމަ

06 June 2022

އެަެން ބުނާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަބީބު.

05 June 2022

ވިނަރެސްފުލެޓުތައް ދެންވީ ހިޔާފުލެޓު ލިބިފަތިބި މިހުންގެ ތެރެއިން ދެވައްތަރު ދެދަރިން ތިބި މިހުންނައް ސަބަބަކީ 10 އަހަރު ވުމުން ތަންމަތި ބަދަލުކުރަންޖެހެތީ އެހާކުޑަ ކޮޓަރިޔެއްގަ ދެކުދިން ބާއްވަފަ މަންމަޔާ ބައްއްޕަ އަނެއްކޮޓަރިގަ އޮތުމުން ތަންމަތި ބަދަލެއްނުވޭ ވީމާ މިފަދަ ކަންކަން ބެއްލެވުމައްފަހު ހިޔާފުލެޓު ވަކިކޮއް ވިނަރެސް ފުލެޓައް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވަންވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ާއުނިމާ

05 June 2022

ބޭނުމެއްނޫން.ތިޔަ ތަނަކަށް ދާކަށް...އަހަރެން ޝަރުތުވެސް ހަމަވޭ..އެކަމަކު ތިޔައީ މަގޭ ފެންވަރެއްނޫން....މިހާރު މާލޭކުލީގަ އުޅޭ ގިނަމީހުންނަކީ ތަންމަތި ބަދަލު ނުވާ އާއިލާތައް..މިކަން އެގޭ ވެރިޔަކު އެބަހުރިތަ، ކޮބާތަ އަޅަންބުނި 20،000 ފުލެޓު

The name is already taken The name is available. Register?

ޞޖބކހ

06 June 2022

ހަބީބުގެ ދެވައްތަރު ދެދަރިން ތިބީތީ ދެވައްތަރު ދެދަރިން ތިބިމީހުން ނަށް ފްލެޓް. އެއްވައްތަރު ކުދިން ތިއްބަސް ދަރިންވާނީ ދަރިންނަށް. މިއަށްވުރެ ގަމާރު ކޮމެންޓެއް މިނޫނީ ނުކިޔން މިތަނަކުން. މި ކޮމެންޓް ކުރިމީހާ ފުރަތަމަ ބޮލަށް ބޭސްކުރަންފެނޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުމީހާ

05 June 2022

މިސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގަ ހިމެނޭ 200000 ފްލެޓް ކޮބާ! އެންމެ ފްލެޓެއް ނޭޅިގެން އުޅޭއިރުވސް ސިޔާސީ މީހާގެ އިވެންޓްތަކުގައި މީހުން ބައިވެރިވާލެއް މަދެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށްވެސް ފްލެޓަށްވުރެ މުހިންމީ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ސަނާ ކިޔުން

The name is already taken The name is available. Register?

ާއުނިމާ

05 June 2022

މީ އަގަ ފޮނި ކަނޑާ ސަރުކާރެއް..މިހާރު ބުނަނީ 20،000 ފުލެޓު އަޅާކަށް ނުޖެހެޔޯ، ޔާމީނު މީގެން ބައެއް އަޅާ ދީފިޔޯ، ވީމާ މިސަރުކާރުގެ ހައުސިންވައުދުގެ އެއްބައި ފުރިހަމަކޮށްދިނީ ކުރީސަރުކާރު...ލޮލް

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހީދު

05 June 2022

ޑައުންޕޭމަންޓަކާ ހުރެ ތިގަނެވޭނީ މަދު ބަޔަކަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

މުސްކުޅިޔާ

05 June 2022

މިއާޓިކަލް ކިޔާފައި ލައްކަ ތެޅިގަންނާނެ ރައިޔަތުން ތިބޭނެ. ބުނަން އޮތީ މީ ހިޔާކަހަލަ ސޯޝަލް ހައުސިންއެއްނޫނޭ. ޑައުންޕޭމަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ 4 ލައްކަ ރުފިޔާ ނެތްމީހުން މިކަމާއި ނޫޅެ ކޮންމެވެސް އެހެންކަމަކާއިގެން އުޅޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަބުނޫ

05 June 2022

މާލޭގަ އުޅޭތާ 15 އަހަރުވެފައިވާ ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުން ގޯހެއްނޫން އެކަމަކު އެދޭމީހެއްގެ ރަށުގައި ދައުލަތުން ދީފަ އޮތް ގޯއްޗެއް އޮތްނަމަ ޖެހޭނެ ވަކިކުރެވެން މާލޭ ހާލަތަށް ނުދިޔަޔަސް ގިނަ ރައްތަކުން ގޯތި ދޫނުކުރާތާ 20 ނުވަތަ 25 އަހަރުވީ ރައްރަށްވެސް އެބަހުރި އެހެންކަމުން ރައްރަށުން ގޯތިނަގާފަ އެތަން ފަޅުކޮށްފަ މާލޭން ސޯސަލް ހައުސިންގެ ފްލެޓް ދިނުމަކީ ހެދޭ ވަރަށްބޮޑު ގޯހަކަށްވާނެ ހިޔާފްލެޓްވެސް ލިބުނުއެތައްބަޔަކު ރައްރަށުގައި ގޯތިއޮވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޑަބަލް ސްޓޭންޑާރޑްސް

05 June 2022

މާލޭ ބޮޑެތި ބިން އޮތް ކިތައް މީހުނަށް ހިޔާ ފުލެޓު ލިބުން؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަބީބު

05 June 2022

ކޮއްކޯ ފުލެޓަކީ ގަނެގެން ވަންނަތަނެއް ހިލޭ ދީފަ ރާއްޖެރޭގަ އޮން ނަތަނެއް ވަކިކުރަނި ޚިއްކުރަން ދަރިން ބޮޑެތިވެ މުސްކުލިވަދުވަހު ވަންނަނީ ކޮންތަކައް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454