މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ފްލައިޓް ޑިލޭވެ ލަންކާ އެއާޕޯޓްގައި 10 ގަޑިއިރު، އަދިވެސް ފުރޭނެ އިރެއް ނޭނގެ!

ސްރީ ލަންކާ އިން މިއަދު މެންދުރު މާލެ އަންނަން ޝެޑިއުލްކޮށްފައި އޮތް މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ފްލައިޓު 10 ގަޑިއިރަށް ޑިލޭވެ، އެއާޕޯޓުގައި އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑު ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.


ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި ތިބެ "މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް ދިވެހިން ބުނީ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފްލައިޓު ފުރަތަމަ ފުރަން ހަމަޖެއްސީ ރާއްޖެ ގަޑިން މެންދުރު 1:10 ގައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފުރުން ލަސްވެ، އޭގެ ފަހުން ދެތިން ހަތަރު ގަޑިއެއް ދީގެން ވެސް ނުފުރި އެއާޕޯޓުގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް އެ މީހުން ބުންޏެވެ.

"އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެ މީހުން ޕާސްޕޯޓު އަތުލުން. ނުފުރި އެތައް އިރަކު ތިބެން ޖެހުނުއިރު އެހެން އެއާލައިނަކުން އަދި އަމިއްލަ އަށް ހޮޓަލަކަށް ނުވަތަ އެހެން ތަނަކަށް ވެސް ދެވޭނީ ޕާސްޕޯޓު ދީގެންތާ. އެ މީހުން ޕާސްޕޯޓު އަތުލި ގޮތަކަށް ނުދިން،" އާއިލާއާ އެކު ފުރަން އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ މީހަކު ބުންޏެވެ.

އެކަކު ބުނިގޮތުގައި ފްލައިޓު ފުރުން ލަސްވި ސީދާ ސަބަބެއް ވެސް މެގަމޯލްޑިވްސް އިން ސާފުކޮށެއް ނުދެ އެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ތިބިއިރު އަރާމުކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް އަދި ހޮޓަލަކަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ވެސް ހަމަނުޖައްސައި އެތާ ބޭތިއްބުމުން އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަނުޖެހިފަ އެވެ.

"މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް، ދެންމެ އަދި ކިރިޔާ ހޮޓަލަށް މީހުން ގެންދިޔައީ. އެތައް ބަޔަކު މިތަނުގައި ތިބިއިރު ފަހަރަކު ދެތިން މީހުން ގެންދަނީ ވެސް. މިވެސް ކިހާ ވަގުތެއް ނަގާނެ ކަމެއް،" އޭނާ ޝަކުވާ ކުރި އެވެ.

މި މައްސަލާގައި އެއާލައިނަށް ގުޅައިގެން ޝަކުވާ ކުރުމުން، ފުރުން މާދަމާ ހެނދުނަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެއާލައިނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު އަދި ފުރޭނެ ކަން މުޅިން ޔަގީން ނުވާ ކަމަށް ވެސް "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ.

ފްލައިޓް ލަސްވި ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ އޮފިޝަލަކު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އަންނަ އޮތް ފްލައިޓަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވީ ކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ބޭނުންކުރަން އޮންނަ ބެކަޕް ފްލައިޓް ވެސް މަރާމާތަކަށް މިވަގުތު އޮތީ ޗައިނާގައި ކަމަށެވެ. ފަސިންޖަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން އެހެންވެ ފްލައިޓް ލަސްކުރަން ޖެހުނީ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރާ ކަމަށާއި ފަސިންޖަރުން މިހާރު ވަނީ ހޮޓާތަކަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށެވެ.

"ދަތުރުކުރަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ނަމަ ރިފަންޑް ވެސް ދޭން އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރު،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަންކާ ރޫޓްގައި ވެސް ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަންކަން ދިރާސާކޮށް، މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާނުވާނެކަން ޔަގީންކުރާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ފްލައިޓުތައް އާއްމުކޮށް ޑިލޭވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑެވެ. ލަންކާ އިން މާލެ އަންނަން އޮތް ފްލައިޓެއް މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ވެސް ޑިލޭވެ، މީހުން ރުޅިގަދަވެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔާފައިވެ އެވެ.