ޚަބަރު / މަރުގެ އިންޒާރު

ޔޯގާ ހަރަކާތް ބޭއްވުމުން މަހްލޫފް "ދުއްވާލާނެ" ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި!

ގަލޮޅު ދަނޑު ސަރަހައްދުގައި މަހްލޫފް: ޔޯގާ އިވެންޓް އިންތިޒާމްކުރީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރު ގުޅިގެން. -- ފޮޓޯ: ޗެނަލް 13 ވީޑިއޯ އިން ކެޕްޗާ ކޮށްފައި

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ޔޯގާ ހަރަކާތާ ގުޅިގެން، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ "ޒަމާން ދުއްވާލާނެ" ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ބޭއްވި އެ ހަރަކާތް ބަޔަކު މީހުން އެތަނަށް ވަދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި އެކަން ވަނީ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި، މަހްލޫފް ވަނީ ޕީޕީއެމާއި ސަލަފް ޖަމިއްޔާއަށް ތުހުމަތުކުރައްވައިފަ އެވެ.

މަހްލޫފަށް މީހަކު އިންޒާރުދީ ކޮށްފައިވާ މެސެޖުތަކެއް އޭނާ މިއަދު ވަނީ ޓްވީޓް ކުރައްވާފަ އެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، "ތިޔަކަހަލަ ކޮހެއްގެ" އަތުން މަރުވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ޝަހީދަކަށް ކަމަށެވެ. އަަދި މިނިސްޓަރު ކަމަކީ މާ ގަދަ ކަމެއްކަމަށް މެސެޖުކުރި މީހާއަށް ގަބޫލު ކުރެވުނަސް، އޭނާއަށް މަގާމަކީ އެއްވެސް މުހިންމު ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު ވެސް ކަލޭ ދުވެ ފިލީ. އަހަރެމެން މި ތިބީ ބަލަން. އަހަރެމެންގެ އަހަކަށް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާލިޔަސް ކަލެއާ ކަލޭގެ އާއިލާގެ ޒަމާން ދުއްވާލާނަން. އަބަދު މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ: އިންޒާރުގެ މެސެޖު

މަހްލޫފަށް ކޮށްފައިވާ މެސެޖުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެއީ އޭނާއަށް ދޭ "ގަދަފަދަ އިންޒާރެއް" ކަމަށެވެ. އަދި "އިންޑިއާގެ ޕަޕެޓަކަށް ވެގެން" ޔޯގަ ހަލާލުކުރަނީ ބާތިލު ފިކުރުކަމަށް އެ މެސެޖުތަކުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި "އަތުޖެހުނުނަމަ ނޮޅާލީމުސް" ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދީފައިވެ އެވެ.

"މިއަދު ވެސް ކަލޭ ދުވެ ފިލީ. އަހަރެމެން މި ތިބީ ބަލަން. އަހަރެމެންގެ އަޚަކަށް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާލިޔަސް ކަލެއާ ކަލޭގެ އާއިލާގެ ޒަމާން ދުއްވާލާނަން. އަބަދު މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ،" އިންޒާރު ދީ ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުތަކުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ މެސެޖުތަކަށް ރައްދު ދެމުން މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، ބިރު ދައްކައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ހާސިލު ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މެސެޖުތައް ކޮށްފައިވަނީ މަހްލޫފްގެ ކުރީގެ ނަންބަރަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހޯމަ ދުވަހު އޮތް، ޔޯގާ ޑޭގެ އިވެންޓް ފެށިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު "ﷲ އަކްބަރު" އޭ ގޮވަމުން ދުވަމުން ގޮސް އެތަނުން އެ މީހުން ބޭރަށް ނުކުތުމަށް ގޮވައި ހަޅޭއްލަވަމުން ދިޔަ އެވެ.

ޔޯގާ އިވެންޓާ ދެކޮޅު ހެދުމަށް އެއްވެ ތިބި މީހުން ގަލޮޅު ދަނޑުކުރިމަތީގައި -- ފޮޓޯ

އެ އިވެންޓް ހިނގަމުން ދިޔައިރު ދަނޑުތެރޭގައި ފުލުހުންނެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ، އޭރު ޔޯގާ ހަދަން ތިބި މީހުން އެތަނުން ނުކުތެވެ. އެ އިވެންޓަށް ހުރަސްއަޅައި ހަމަނުޖެހުން ފެށުމާ އެކު، އެތަނަށް ފުލުހުން ވަދެ ކަރުނަ ގޭސް ވެސް ޖެހި އެވެ.

އެ އިވެންޓަށްފަހު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މަހްލޫފް ވަނީ، އެއީ ޕީޕީއެމް އާއި ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފް ބައިވެރިވެގެން ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ޔޯގާ ޑޭ ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ، ނަމަވެސް އޭރު މިކަން "ހަރާމް ކަމަކަށް" ނުވާ ކަމަށާއި، ޔޯގާ "ހަރާމްވީ މި އަހަރު" ކަމަށް އެ ދުވަހު އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، އިއްޔެ ވަނީ ބަންދުގެ މުއްދަތު ވެސް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އިއްޔެ ވެސް މި މައްސަލާގައި ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލާއި ޝައިހް އާދަމް ނިޝާން އަދި ޝައިހް ފަޒްލޫން މުހައްމަދު ހިމެނެ އެވެ.

90 ކޮމެންޓް, 35 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 54%
icon sad icon sad 23%
icon angry icon angry 20%
icon wow icon wow 3%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އިންތިހާ

24 June 2022

މަހުލޫފު އާހެދި މުޅިސަރުކާރާ ޕާޓީވެސް ބަދުނާމު .. ގަދަބަސް ބުނެފާ ތީމާގެ ހުރިގަދަކަން ދައްކަން ކުރި ކަމަކުން މުޅިން ގައުމު ހަލަބޮލިވެއްޖެ މިކަހަލަ ދެއުޅިއެއް ނުވާ މީހުން ނަށް މަގާމުތައް ނުދީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަމަލޫފު

24 June 2022

ރައީސް ނަސީދުގެ ހަޔާތުން އިބުރަތް ހާސިލުކުރުން މުހިންމު. ދީނާ ބޭނުން ގޮތަކަށް އަނބުރައިގެން ކުޅެފިނަމަ ވާނެ ގޮތް ރައީސް ނަސީދައަށް ވީ. ދީން ދެކެ ލޯބިވާ މީހުން މި ފަސްގަނޑުގަ އެބަތިބި

The name is already taken The name is available. Register?

ދުރުމި

23 June 2022

މި މީހުން މައިތިރި ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މިރާއްޖޭ މުސްތަގުބަލު ވަރަށް ބަނަވާނެއެވެ. ސަލަފިއްޔާގެ ދުރު މުސްތަގުބަލުގެ އަމާޒަކީ މިރާއްޖެ ދެވަނަ އަފުގާނިސްތާނަށް ހެދުމެވެ. މިދުވަސް ދެކެން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ މިއަދު މި މީހުން ރިހިބިލިޓޭޓް ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލްޕޯ

24 June 2022

ހެޔޮނުވާނެ، ސަލަފިއްޔާ އަދި ސަލަފީން ފުރަތަމަ އެއީ ކޮންބައެއްކަން އިގުން މުހިއްމު، ތިފަދަ ކޮމެންޓްތައް ކުރާއިރު، (ސަލަފު ޖަމިއްޔާގެ) ކިޔާފަ ބުނުމުންވެސް ކުފުރުނުވެ ސަލާމަތް ވެދާނެ….. އުގެނުން މުހިއްމު….

The name is already taken The name is available. Register?

ނާގޯށި

25 June 2022

މިހާރުން މިހާރަށް ސަލަފު އުވާލާންޖެހޭ މިހާރު އެފެށީ އަޑީދައިުލަތުން ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން މާދަމާ ރަށުތެރޭގަ ދުވާނެ ބަންގިގޮވީމާ ދަޑުބުރި ހިފައިގެން މީހުންގެ ފަަހަތުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ ބެލެނިވެރިންމިއީ

23 June 2022

މިއީ މިޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލް ހަލާކުކުރާ އެމީހުންގެ ދަރިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާ ބަިއގަޑު. ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ އެމީހުންވެސް ހިފާ ހައްޔަރުކުރަން

The name is already taken The name is available. Register?

taliban2. 0

23 June 2022

ހަމަ ސީދާ ތޯލިބާންގެ ވިސްނުންއެއީ.. ނެތޯ ކަމުދާ އެއްތަންވެސް.. އަރަބިއްޔާވެސް ނުފެތެޔޯލަ އެމީހުން އެބުނާ ދީނީ މިންގަޑަކަށް...އަސްލު ބޭނުންނުވަނީ އަންހެންދަރިންނަށް ތައުލީމު ނުދޭން އެމީހުން!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫރާ

24 June 2022

އިންޑިއާގެ އާރު އެސް އެސް އިން ލިޔާ މުގައްރަރަށް ކިޔަވަދޭން ފޮނުވާނެކަމެއް ނެތް!

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުކަމެއް

23 June 2022

ޔޯގާގެ މައްސަލައަކީ ކޮބާތަ އިރަށް ނޫން ކޮންމެ އެއްޗަކަށް އަޅުކަންކުރިޔަސް؟ ދުނިޔޭގެ އެހެން މުސްލިމު ގައުމުތަކުގަވެސް އެކަން އޮވޭ! ކެސީނޯ ހުރޭ. ޝޮޕިންގމޯލް ތަކުން ރާ ގަންނަން ލިބޭ. ޕޭކޭޝް އެން ގެޓް ހެޕިނެސް ފްރޮމް ސަމްވަން އޮވޭ. ބޭންކު އިންޓެރެސްޓް އޮވޭ. ދީނުގެ މިނިވަންކަން އެއީ ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ބޭނުންވާނެ އެއްޗެއް. މިތަނުގަ ބިދޭސީންވެސް އުޅޭ. އެމީހުންގެ ހައްގު ކޮބާ؟. އަޅުކަމުގަވެސް ލިބެންވާނެ! އެމީހަކު އެމީހެއްގެ ދީނުގަ އުޅުނީމަ ނިމުނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮރަލް

23 June 2022

މިއީ 100 ޕަސެންޓް މުސްލިމް ގައުމެކެވެ . ތަފާތަކީ އެއީ އެވެ .

The name is already taken The name is available. Register?

Hello

23 June 2022

ތަންކޮޅެއް އޯވާ މިކޮމެންޓު ހެހެ

The name is already taken The name is available. Register?

މަޒް

24 June 2022

ﷲ ގެ ހައްގަށް ވުރެން ބޮޑު ހައްގެއް ނެތް.. އެ މީހަކު އެމިޙެއްގެ ދީނުގައި އުޅުނީމާ ނިމުނީ. އެކަމަކު އިސްލާމީ ދައުލަތެއް އޮތް ގައުމުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ކަމޭ ހިތަންވާނީ.. ހިތު ހުރިހާ އެއްޗެއް ނުހެދޭނެ. އެހެން ނޫނީ އިއުލާން ކުރޭ މީ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ނޫނޭ. ގާނޫނުތައް ބަދަލު ކުރޭ..

The name is already taken The name is available. Register?

ސްޕޯސްޓ ކުލަބް

23 June 2022

ބޮޑަށް ވަތަރީ ކުރިންޖެހި ކަހަލަ މެސެޖަކާ، ބަހުރުވަ ހުރީ މަހޭގެ އާއި ކާރީގަ އުޅޭ ބޯއިސްކޮޅުގެ ބަހުރުވަ ހުންނަގޮތަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ތެދެއްނޫންތަ

23 June 2022

މިމީސްމީހުން ޤުރުއާނާއި ﷲގެ ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅުތަކުން ދަލީލުދައްކާއިރު، މަޝްވަރާގެމަތިން ކަންކަން ނިންމަން އަންގަވާފައިއޮންނަ ބަސްފުޅު ނުދެކެނީބާވައެވެ! ޙައިރާން ވާވަރުވެއެވެ. މަހުލޫފު ތިކަންކުރީ ރަނގަޅަކަށޭ ނުބުނާނަމެވެ. އެކަމަކު ނިޔާ ތިގޮތަށް އަތްމައްޗަށް ލައިގެނެއް ހަމަހިލާ ނުވާނެއެވެ. މަޝްވަރާގެމަތިން ނުނިމިއްޖެނަމަ، ޝަރުޢީ މަރުޙަލާއަށް ދާންވީއެވެ. ތިގޮތަށް ޖަމާޢަތް ޖަމާޢަތަށް ޙުކުމް އިއްވިގެނެއް ނުވާނެއެވެ. މިކަން ހުޓުވަންއެބަޖެހެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަޒް

24 June 2022

ޖަމާއަތް ހަދާއިގެން ހުކުމް އިއްވާތަން ފެންނަނީ އާންމުކޮށް އިންސާފު ނެތް ތަނެއްގައި.. އަހަރުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކުރީމާ ބަސް ބުނެލާނެ ހަމަ އެކަކުވެސް ސަރުކާރުގައި ނެތް. ޔޯގާއާ ޖެހުނީމާ ފުލުހުންވެސް އެލާޓް. ރައީސްވެސް ހަރުކަށި ވެއްޖެ. މަހުލޫފުވެސް ކާފަރުންގެ އަތް ދަށުވެއްޖެ..

The name is already taken The name is available. Register?

ށަވިޔަނި

23 June 2022

ދުއްވާނުލާތި. އެއީ ގޯހެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަގައްޑާ

23 June 2022

ސްޓަންޓެކޭ ކިޔާތަ އެބަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހުދު

23 June 2022

ބޮޑައް ވައްތަރީ މަހޭ ސަމާލުކަން ހޯދަން ވެގެން ފަހުގެ ނަމްބަރުން ކުރީގެ ނަމްބަރައް ފޮނުވި މެސެޖަކާ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454