ޚަބަރު / މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)

ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް އިނާޔަތް ނުލިބޭ ގޮތް ހަދަން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އެމްއެންޕީ މެމްބަރު އުޝާމް: ކުރީގެ މެމްބަރުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުން އިންސާފުވެރި ނޫން ކަމަށް ބުނެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި-- ފައިލް ފޮޓޯ: މިހާރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ދައުލަތުން އިނާޔަތް ދޭން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދަން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

އެމްއެންޕީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ހުށަހެޅުއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގެ އަށް ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށެވެ.

އެ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މެމްބަރަކަށް އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން މާލީ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލިސް މެމްބަރެއްގެ މުސާރައިގެ 30 ޕަސެންޓު ދައުލަތުން ދޭންޖެހެ އެވެ. އަދި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް އޮންނަ ފަދަ ހެލްތު އިންޝޫރަންސް ސްކީމެއްގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭން ޖެހެ އެވެ. އަދި އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓު ވެސް ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްއެންޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދައުލަތަށް ވިހިތިރީސް އަހަރުގެ ހިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާ ނުބައްދަލު އިނާޔަތެއް އެންމެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދިނުން އިންސާފުވެރި ކަމަކަށް އެ ޕާޓީން ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

"...ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މެމްބަރުންގެ އަމިއްލަ މަންފާއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ނިންމަން ޖެހޭ،" އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެމްއެންޕީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ދެމުން އަންނަ ގޮތް އިންސާފުވެރި ނޫން ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުން އެ މައްސަލަ ފާހެއް ނުވި އެވެ.

57 ކޮމެންޓް, 76 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 87%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 1%
icon inlove icon inlove 12%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ާއަބްދޫ

29 August 2022

ގާނޫނުއަސާސީ ގެ 38 ބައްލަވާ ޕެންސަން ހައްގުވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އުސާމެ

25 June 2022

މިހާރުގެ މެންބަރުންގެވެސް މުސާރައިން 1/2 ކަންޑާލަންވީ އޭރުން ހަރަދު ކުޑަކުރެވޭނީ... ކެމްޕެއިނަށް ލާރި ހޯދަން 2023 އަށް..... އުޝާމް: ވެސް މުސާރަފުޅެ އަމިއްލަޔަށް ނުނަގާން ނިންމަންވީ ހިއްވަރެއް ހުރިއްޔާ

The name is already taken The name is available. Register?

ވިވެކް

24 June 2022

ކުރީގެ މެންބަރުންގެ ހުރިހާއެެެއްޗެއްވެސް ކަނޑާލަންވީ ... އައްެދިއްޔޯ

The name is already taken The name is available. Register?

އަސް

24 June 2022

ރައްޔަތުން ކަމެއް ކުރަންޏާ ތެދުވެރި އަމާނާތްތެރިން ތަންތަނަށް ހޮވަންވީ އޭރުން ތި ހުރިހާ ކަމެއް ރަގަޅަށް ކުރާނެ. ވަގުން، ޖާހިލުން ހޮވާފަ އަހަރުމެން މި ނުބައިކުރަނީ އޭނަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮން މަނިކު

24 June 2022

ކުރީގެ ރައީސުންނަށާއި، އެމީހުން އޮފީސް ހިންގަން ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަވެސް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢެރި

24 June 2022

ވަރަށްރަނގަޅު ބިލެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ކަކުނިބޯ

24 June 2022

ނުކެރޭނެ ތި ބިލު ފާސްކޮށް ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެންނާކަށް އެކުދިން ރައްޔިތުންނާ ޤައުމު ދެކެ ވަރަށްލޯބިވަނެ ޙަރަދުކުޑަވެފަ އަމިއްލައެދުން ހުންނަބިލު ފާސްކުރާނެ ހިތްވަރެއްނުހުންނާނެ އަދި ތިޔަބިލު ހުށައަޅާމެމްބަރަކީ ވެރިކަންކުރާޕާޓީ މެންބަރެއްނަމަ ތިޔަބިލެއް ޗަރުކޭސްކުޅޭކަށް ނުވައްދާނެ ތިއީ ކުޅޭ ޗަރުކޭސްމޮޔަހައްދަން ނޫޅޭ ހުދުފޮތިކޮޅު

The name is already taken The name is available. Register?

އިކޮނޮމިސްޓެއް

23 June 2022

ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް 2 މެމްބަރުން އަދި ސިޓީތަކުން ކޮންމެ އަވަށަކަށް 1 މެމްބަރުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮން މަނިކު

24 June 2022

އޭރުން މިހާރު ފުވައްމުލަކު 3 މެމްބަރުންގެ ބަދަލުގައި 8 މެމްބަރުން އަންނާނެ. މަދުކުރަންވީ...

The name is already taken The name is available. Register?

ޝެލަރީ

23 June 2022

މިފަހަރު ފެންނާނެ ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް ބޮޑުތަނުން

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަބްދުލް

23 June 2022

ވަރަށް ރަނގަޅު ބިލެއް. އެ އިނާޔަތަކީ މެމްބަރުން އެމީހުންނަށް ފައިދާވާގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ހަދާފައިވާކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެއްކެއް. ދައުރެއް ހަމަވާއިރު ދާއިރާއަށް ހަގީގީ މަންފާ ކުރުވަނިވި އެއްވެސް ކަމެއް ވަނީއެއް ނޫން. ކުރާހާ ކަމަކީ އެބޭފުޅެއްގެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އެޖެންޑާ އަދީ އަމިއްލަ ޖީބުގެ އެޖެންޑާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454