އައިއެންއައިއޭގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިރޭ ރަސްމީކޮށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.


އެއާޕޯޓުގައި މިރޭ 12:00 ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަން އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ.

އައިއެންއައިއޭގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ބަދަލުކުރި ފަހުން، ފުރަތަމަ އެ އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސީ މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެކެވެ. އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް އިން ފުރައިގެން މާލެ އައި މި ބޯޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި ވަގުތު ވޯޓަ ސެލިއުޓެއް ދިނެވެ. އަދި ހަވާ އެރުވުން ވެސް އޮތެވެ.

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް، އެ ނަމުގެ ދަށުން އެއާޕޯޓް ހިންގަން ފެށުން ރައީސް ޔާމީން މިރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މައި އެޕޯޓަކީ މި ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަން ދޭ އެއް ތަރިކަ އެވެ. އެ ގޮތުން، އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރުގެ އަތުން އެއާޕޯޓް އަތުލައި އަނބުރާ ދިވެހިންނަށް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށާއި އެ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިހާރު ކުރިއަށް ދާ މަޝްރޫއަކީ އެއާޕޯޓުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ފުރިގެން ދިޔަ އިރު، އެއާޕޯޓަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓަށް ބަލާ އިރު ގާތްގަނޑަކަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ،" ރައީސާއި ކެބިނެޓުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުންގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިއެންއައިއޭގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަން ރައީސް ޔާމީން ނިންމެވީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. އެ މަނިކުފާނު އެ ގޮތަށް ނިންމެވީ، އެ ދުވަހު ބޭއްވެވި ކެބިނެޓުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފަހު، ކެބިނެޓުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ "ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓް"ގެ ނަމުގައި ހިންގި އެއާޕޯޓްގެ ނަން "މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް"ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވީ 1980ގެ ކުރީކޮޅު، އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން "އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް"ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވީ ޖުލައި 26، 2011 ގައި އޭރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

އެހެންވެ، މިއީ މި އެއާޕޯޓުގެ ނަން ބަދަލުކުރި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ.

އައިއެންއައިއޭގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކެބިނެޓުގެ ބައްދަލުވުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރީ، އެ އެއާޕޯޓަށް މިހާރު ގެންނަމުން އަންނަ އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑް ރަމްޒުކޮށްދޭ، ފަސޭހަ އަދި ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީގެ ވިސްނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ނަމަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

"ހަމަ އެއާ އެކު، އެއާޕޯޓުގެ ނަން މިހާރު އެ ބޭފުޅަކަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާހިމް ނާސިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނަކީ، ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ހާރިޖީ މިނިވަންކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ، އަދި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ވެސް ގިނަގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ އާއި "ވެލާނާ" މި ނަމަކީ އެ މަނިކުފާނަށް ނިސްބަތްވާ ނަމަކަށް ވުމާ އެކު، އެ މަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް އެއާޕޯޓުގެ ނަން ބޭއްވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަކަށް ވާތީ، މި ނަން ކިޔުމަށް ނިންމެވީ އެވެ،" އައިއެންއައިއޭގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ނިންމި ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ 800 މިލިއަން ޑޮލަރު (12.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފަ އެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އާ ރަންވޭއެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ އިރު، އާ ޓާމިނަލްގެ ޑިޒައިން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތަކުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ،