ޚަބަރު / އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޓީޗަރުން ސަސްޕެންޑު ކޮށްފިން: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ޓީޗާސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ޓީޗަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ: އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޓީޗަރުންތަކެއް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ އަލަމްގީރާއެކު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ ޓީޗަރުންތަކެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޓީޗަރުންތަކެއްގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މީހުންނާ މެދު ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުން ސަސްޕެންޑް ކޮށް މަސައްކަތު މާހައުލުން އެކަހެރި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް ފުލުހުން އެދިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވަނީ ކިތައް ޓީޗަރުންނަށް ކަމެއް އެޑިއުކޭޝަނުން ނުބުނެ އެވެ.

"ދަރިވަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ މި މިނިސްޓްރީން އަބަދުވެސް އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަމަށް ވީ ހިނދު، ސްކޫލް މާހައުލަކީ ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ވެސް ދަންނަވަން،" އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އަލަމްގީރާއެކު ބަޔަކު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި އިތުރު ވީޑިއޯއެއް ރޭ ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ސެން ޓީޗަރަކު ވެސް ސަސްޕެންޑް ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލާގައި ޓީޗަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ގިނަ މީހުން ހިމެނެ އެވެ. މިހާތަނަށް ފުލުހުންނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށް ފިޔަވަަޅު އެޅުމަށް އެ އިދާރާ އިން ވަނީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގައިފަ އެވެ.

62 ކޮމެންޓް, 11 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 45%
icon sad icon sad 18%
icon angry icon angry 27%
icon wow icon wow 9%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޙޮކި

07 August 2022

ހަޔާތުގެ ކުޑަވެސް ކަންފުޅެއް ނެތީ. ހާ ދަހާވާ ދެރައޭ. މާތްﷲ އަހަރެމެންނަށްޓަކައި އަންހެން ބޭކަނބަލުން ހައް ދަވާފައިވާފަ ވާއިރު، ޙަލާލުގޮތުގައި އެކަނބަލުންގެ ފަރާތުން އުފަލާއި އަރާމު ޚާޞިލްކުރުން ދޫކޮށް އެކަލާންގެ ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކަށް ކުފުރުވެރިވަނީ، ދީނުގެ ކުޑަވެސް މިންވަރެއް ހިތުގައި ނެތީމަތޯ؟ ޗީ!ޗީ!ޗީ! ތިޔަހުތުރު ޢަމަލުން ދުރުވުމަށް ގޮވާލަން!

The name is already taken The name is available. Register?

97% އަކީ ހެޓެރޮސެކްޝުއަލް!

07 August 2022

ކަނޑު ގަދައިއާ ދަތުރު ނުކުރާށޭ ބުނެވޭ! ހަމަ ވިސްނުން މިކަމުގަ ބޭނުން ކުރެވެންޏާމުން އަލަމް ކަމުގަވެސް ބޭނުން ކުރެވެންވާނެނު! ސުނާމީ އެރުން، އަދި ކެންސަރު، ކޯވިޑް ފަދަ ބަލި ޖެހޭ ތަފާސް ހިސާބުން ދާދި އެއްގޮތިއްޔާ، ޖިންސީ ބައިވެރިއެއްގެ ހިސާބުތައް ވެސް އެހެން ގައުމުތަކާ ދާދި އެއްގޮތްވާނެ! އިންސާނުން ވާނީ އިންސާނުންނައް! ދުނިޔޭގެ ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިގައުމުގާވެސް %2.5 އަކީ އަލަމް ކަމުދާނެ ހިޔާލު ހުންނާނެ ކަމައް ލަފާކުރެވޭ! ދެނޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސަންގުމަރުމަރު

07 August 2022

މި ދައްކަނީ ގްރޫޕް ހަދައިގެން އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ފާހިޝް އަމަލް ކުރާ ކުރާ ނުލަފާ މީހުންގެ ވާހަކަ... ކުޑަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދޭން މީހާ ނުލަފާ މީހުން ކަމަކު ނުދޭ... ކުދިން ވެސް ގްރޫމް ކުރޭ... އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޓީޗަރު ވެސް ކުއްޖަކު ގްރޫމް ކުރީ... ސެން ކުދިންނާ ވެސް ބެހިފަ ހުރެދާނެ، މިކަން ރަގަޅަށް ބަލާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޕިޔާ

07 August 2022

މި ދައްކަނީ އާދައިގެ ކަމެއްގެ ވާހަކައެއްނޫން! މިދައްކަނީ މާތްﷲ އެކަމެއް ނަހީކުރައްވައި ކޯފާ ލައްވާފައިވާ ނުބައި ހަޑި މުޑުދާރު އަމަލެއްގެ ވާހަކަ! މިއީ ކެންސަރު، ކޯވިޑު ފަދަ ބަލިތަކަށްވުރެ މާ ނުބައި ކަމެއް! ސުނާމީއެއް އަރައިގެން ބަޔަކަށްވާ ގެއްލުމަށްވުރެ މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާނެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ! ވީމާ ދުނިޔޭގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލައިގެން އެކަހަލަ ގިރި ފަރަށް އަރަން މިގައުމުގައި ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެ! އެމީހުންނަށް އަދަބުދޭންވީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ސަލީމު އިދުރީސް

07 August 2022

އަފުރާސިއާބާ ޑެމޭޖުނަމުގަ ކޮމެއްޓު ކުރިފަރާތައް ދަންވަން މުޖުތަމައުގެ ކޮން ގިންތިއެއްގެ މީހުންތޯ ތިކަމުން ނެއްޓިފަތިބީ! މިއަދު ތިއޮތީ ޓީޗަރުން މާދަމާ ސައިހުންނާ މުދިމުން އަނެއްދުވަހު ގާޒީންނާ ވަކީލުން! ދެއް ކާކުތޯ އަނެކާ ނައްތާލަން އޯޑަރު ދޭނީ؟އަޅުގަނޑު ބުނިން މީހުން ޒާތީ ދިރިއުޅުމައް ފާރަލައިގެން ބަލައިފިއާ ހީނުކުރާ މީހުން ފަރާތުން ސިއްސައިގެން ދާފަދަ ކަންތައްވާނޭ! ހުރިހާކަމަކީ އިންތިހާނެން ކަމައް ގަބޫލު ކުރަންޏާ ތިވަރައް ތެޅި އަރުވަނީ ކީއްވެތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހުންކޫ

07 August 2022

މީހާދަ ވަރުގަދަ ގިރިއެކޭ، މި ގިރިއާ ކާރިން ދަތުރުކޮށްލިއަސް ގިރިއަށް ނާރާގޮތެއްހަމަ ނުވެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސާބަސްދެން

06 August 2022

އަޅެފަަހެ މިނޫން ކަމެެއް ނެތީތަ؟ ފޭސްބުކަށް ވަނަސް އަލާމް ގިރި. ނޫހަކަށް ވަދެލިއަސް އަލާމްގިރި. ޓްވިޓާއަށް ވަދެލިއަސް އަލާމްގިރި. މިސްކިތަށް ވަނަސް އަލާމްގިރި. ހޮޓަލަކަށް ވަނަސް އަލާމްގިރި. މީ ގިރާ ގިރާ ހުސްނުވި ގިރިއެއްތަ. މިނޫން ވާހަކައެއް ލިޔަން ވެއްޖެއެއްނުން. މިޤައުމުގައި ސޯސަލް މީޑިއާގައި މިވަރަށްވިދާލި ތަރިއެއް އަދި ނެތް

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޗުކުޗު

06 August 2022

ހެޔޮނުވާނެ ތިވަރައް ތިބުނާ ގިރިޔެއް ޕުރަމޯޓް ނުކޮއްބަލަ..................!!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ބަލާވެރިކަމެއްނު

06 August 2022

މާދަމާ ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަންވީތަ ހަމަ، އަލަމްގިރި ކޮލެޖުން ކޯސް ހަދާފަ ތިބި ޓީޗަރުންގެ ވަނަވަރު ހާމަކުރުން ވަރަށް މުހިންމު. ބެލެނިވެރިންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނީ އޭރުން . ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވާފަ ބެލެނިވެރިން ހާޓްއެޓޭކް ޖެހިފަ

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަރުތަ

07 August 2022

ފޮނުވާ، 2 ޓީޗަރެއްގެ ވާހަކަ ބުނީ، އެމީހުން ތިބީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ، އެހެންވީމަ ކުދިންނަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް، ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ވަންޏާ ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ކުދިންނަށް ނުރައްކާ އޮތީ މިއަދަކު އެއްޔެއަކު ނޫން، މީގެ އެތަކެއް އަހަރު ކުރިން ފެށިގެންވެސް ތިކުޅިގަނޑު އޮވޭ، ތިޔަ އާލަމްގީރު ރާއްޖެ އައިސްގެން ތަޢާރަފް ވެގެން އުޅޭ ކުޅިވަރެއް ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ާަަަެއާރުޓީ

06 August 2022

ތިޔަމީހުންގެ ވަނަވަރު ހާމަކުރަންޖެހޭ.....

The name is already taken The name is available. Register?

ހިތަށް އަރަނީ

06 August 2022

ހިތަށް އަރަނީ އަދި ތި ގިރިއަށް ނާރައި ތިބި ކިތައް ކިތައް މީހުން ތިބޭނެ ބާވައެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޕަލްކީ

07 August 2022

ސިއްރިޔާތުގަ ކަޕްލްސް ހަދައިގެން އުޅޭ 2 ޖިންސްގެ މީހުން ވެސް މި ޤައުމުގަ އެބައުޅޭ. އެވެރިން މިދުވަސް ކޮޅު އުޅެނީ ކިހިނެއްބާ. ވަރަށް ހީވޭ ބަނޑު ކައްކާނެ ހެން

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮވެލި

06 August 2022

ބޭރުން ގެންނަ ޓީޗަރުންގެ ޕޮލިސް ކްލިއަރެންސް އަދި ކްރިމިނަލް ރެކޯޑް އޮތްތޯ ބަލާތޯ. އެމީހުންގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ސައްޙަކަން ބަލާތޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ައަފްރާސިޔާބު

06 August 2022

ޕޮލިސް ރިޕޯޓެއް މިގައުމަށް އެތެރެވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތަތެރިންނަށް ހޯދާކަށް ނުޖެހޭ އެމީހުންނަށް އުނދަގޫވާނެތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454