ޚަބަރު / ފުލުހުން

އަޒުހާން ގެއްލުނުތާ ހަތަރު ވަނަ ދުވަސް، އަދިވެސް ނުފެނޭ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގެއްލުނު ޒުވާނާ --

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން މީގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ގެއްލުނު މުހައްމަދު އަޒްހާން، 27، އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިއަދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އެ ޒުވާނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ޒުވާނާ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަޒްހާން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 6:00 ހާއިރު ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔަ ގޮތަށް ހަބަރެއް ނުވެ އެވެ.

އަޒްހާން ގެއްލުނުއިރު ލައިގެން ހުރީ ޕީޗް ކުލައިގެ މާޖެހި އަތް ކުރު ގަމީހެކެވެ.

އަޒުހާނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް އެނގޭނަމަ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްވަރު 9393351 އަށް ގުޅުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

15 ކޮމެންޓް, 18 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 94%
icon angry icon angry 6%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޕާކިސްތާނު ޣަރަގު ވެއްޖެ!

25 September 2022

މީހެއް ގެއްލުން. ގާތީ މިއިން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއްވުން. އެއްކޮޅުން ސީރިޔާ އައް ދިއުން. ނޫނީ ސީރިޔާ އައްގޮސް މޭފުއްޕާލައިގެން އައިމީހެއްގެ ހުނަރު ޓެސްޓްކުރުން. ދެގޮތުންވެސް ސީރިޔާއާ ގުޅޭ!!

The name is already taken The name is available. Register?

ސީދާސާދާ

24 September 2022

ފުރައިގެން ތަނަކަށް ދިޔަތޯ ބެލިންތޯ ޢާއިލާއާ ސުވާލު ނުކުރޭބާ؟ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދިޔައިއްޔާ އިމިގްރޭޝަނަށް އެނގޭނެތާ. އެތަން ޗެކް ކޮށްލެވުނުބާ؟ ދުޢާއަކީ ތިކުއްޖާ ސަލާމަތުން ހުއްޓާ ފެނުން،

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްދުﷲ އަބީދު

26 September 2022

ޙަބަރު ކިޔާފަ ކޮމެންޓުކޮށްބަލަ. ޜާއްޖޭން ބޭރަކަށްވެސް ވައިގެމަގުން ރާއްޖެތެރެއަކަށްވެސް ނުދެޔޭ އޮއޮތީ ޖަހާފައި

The name is already taken The name is available. Register?

ނަމަނަމަ އުސްމާނު

23 September 2022

މުއިއްޒު ކޮބާ! މޭޔަރު ކުރަންޖެހޭ އެއްކަމެއްވެސް ނޯވޭ ބޮޑު ޅޮސް ބުރިއެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ާއުނިމާ

24 September 2022

މޭޔަރަކީ ގެއްލޭ މީހުން ހޯދަން ހަވާލުވެފަ ހުރި މީހެއްތޯ، ލޮލް

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮއްޓޭ

23 September 2022

މިމޯހުން ނުފެނެއޭ ބުނާއިރު ކުރަނީ ކީއްބާ ހޯދަން. އޭނާ މޯބައިލް ލޮކޭޝަންއާ އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާ ގުޅާ ހަދާބަލަ ހަމައެކަނި ފުޓޭޖް ބަލަނީއޭ ކިޔާފަ އަޅާނުލާ ތިބެނީ. ނިކަމެތި މީހާއަށް ވީމަވާގޮތް .

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަރުތަ

23 September 2022

"އަޒްހާން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 6:00 ހާއިރު ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔަ ގޮތަށް ހަބަރެއް ނުވެ އެވެ". ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހެނދުނު މާއިރާ އަޒުހާނު ބޭރަށްދޭބާ! ތަނަކަށް ފުރައިގެން ދިޔައީ ނޫންބާ!؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހިޔާލީ އަލީ

23 September 2022

މި ތަނުގަ ކޮމެންޓުކުރާ ރޯނުންނަށް ނޭންގެނީ މިކަހަލަ ކުދިންގެ އާއިލާއިން މައުލޫމަތު ނުދީ މިއުޅޭ ސަބަބެއް، މި މީހުންގެ ރައްޓެހިންގެ ބަޔާނާއި އާއިލާގެ ބަޔާންތައް ޕަބްލިކަށް ކިޔާދޭންވީ، އޭރުން ޕޮލިހުން ބަދުނާމުން ސަލާމަތްވާނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ސައިންތިސްތު

23 September 2022

އަންނިގެ ކަމެއްނަަމަ މިހާރު ތިކަން ނިމިފަ އިންނާނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޚހގ0ުުިގުގ

23 September 2022

4 ދުވަސް ވީއިރު ޕޮލިސް ކެމެރާ ތަކުންވެސް ފެނުނީ މުކޮސް. 4 ދުވަހުން 24 ގަޑިއިރުގެ ވީޑިޔޯ އެނަލައިޒް ނުކުރެވޭ ~ބައެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަރުތަ

23 September 2022

4 ދުވަސް ކީއްކުރަން، 4 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ރިލްވާނު ގެއްލިގެން އުޅޭތާވެސް، އަދިވެސް ނުފެނެ، ދެން..........!؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޗީ

23 September 2022

ފުލުހުން ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ފުލުހުން ހޯދާ. ގޭންގުތަކާ އުޅޭ މެމްބަރުންނާއި ފޮޓޯވެސް އެމީހުން އަތުގަ ހުރޭ. އެމީހުންގެ ތިމާގެ މީހެއްގެ ނޫނީ ރަށްޓެއްސެއްގެ ސައިކަލެއް ވަގަށް ނެގިޔަސް ވަރަށް ފަސޭހައިން ހޯދޭ ، އެނޫން މީހުން ވަގަށްނަގާ ވީޑީޔޯގެ ފޫޓެޖް ގެންދިޔައިމަވެސް އަޅެއެއް ނުލާ. މިއީ ހަޤީގަތް. ދެން މިމީހުން އަވައްޓެރި ފުލުހުން ވެގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ބޭއްވީމަ މަގާތަށް އަންނަނީ ރުޅި.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަންގަނޑުހިބަރު

23 September 2022

ކޮންމެ 10 ފޫޓަކުން ސީސީޓީވީ ކެމެރާ އެޅިޔަސް ތިޔަނޫންވަރެއް ނުވާނެ. އަދި މިއީ ބޮޑު ގައުމެއްނަމަ ކޮބާ ސަލާމަތަކީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަރުތަ

23 September 2022

"ފުލުހުންގެ ވަރަށް ހަންބޯވާނެ"

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454