ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގެ މައްޗަށް ކެރޭނެއް ވެއްޓި ދޯނި ބިނދި ކެރޭން އަޑިއަށް

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ކަންނެލި ދޯންޏެއްގެ މައްޗަށް ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ ބޮޑު ކެރޭނެއް ވެއްޓި ދޯނި ބިންދައިގެން ގޮސް ފަޅުތެރެ އަށް ކެރޭން އަޑި އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.


އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ރިފްޝާން އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީި ގޮތުގައި ކެރޭން ވެއްޓުނީ އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރަން އެ ރަށަށް ދިޔަ ލ.ގަމު ދޯންޏެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ލ. ގަމު "މިޔަވާލި 4" ދޯނީގެ ކެޔޮޅު ހުސައިން ހަނީފް ބުނި ގޮތުގައި ދޯނީގެ މައްޗަށް ކެރޭން ވެއްޓުނީ، އެ ކެރޭން ދުއްވާފައި އައި ބާރުމިނުގައި ބަނދަރު ކައިރި އަށް މަޑު ނުކުރެވިގެންނެވެ.

ބަނދަރާ އިންވެގެން އޮންނަ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ކުންފުނީގެ ސައިޓުގައި އޮތް ކެރޭން ވެއްޓުނީ 80 ވަރަކަށް ފޫޓުގެ މަސް ދޯނީގެ ކޮޅުފަސް ކޮޅަށެވެ. އެއާ އެކު ދޯނީގެ ކޮޅުފަސްކޮޅު ގެނބި ދޯނި ތެރެ އަށް ލޮނުގަނޑު އަރައިގެން ދިޔަ އެވެ. އަދި ކެރޭން އެކުގައި އަޑި އަށް ދިޔުމުން ދޯނި ފެންމައްޗަށް ތިލަވި އިރު، ދޯނި އޮތީ ބިނދިފައި ކަމަށް ކެޔޮޅު ބުންޏެވެ.

ދޯނީގެ މައްޗަށް ކެރޭން ވެއްޓުމުން ދޯނި ފެތިފައި: އެ ކެރޭން ވެސް މިހާރު ވަނީ އަޑި އަށް ގޮސްފައި-- ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

މި ހާދިސާ ހިނގި އިރު، ދޯނީގެ ބައެއް މީހުން ތިބީ ދޯނީގެ ދިރުނބާ ކޮޅުގައި ހަދާފައި ހުރި ގެގަނޑުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އަދި ދޯނީގެ އިންޖީނު ރޫމްގެ މަތިގަނޑު ނަގައިގެން އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރަން ވެސް ދެ މީހަކު ތިއްބެވެ.

މި ހާދިސާގައި ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ފަޔަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަނިޔާ ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ކެރޭންގެ ޑްރައިވަރު ވަނީ ކެރޭން އަރިއަޅައިލުމާ އެކު ފުންމާލައިގެން ސަލާމަތް ވެފަ އެވެ.

"ކެރޭން އަޑިއަށް ދިޔުމުން މޫދަށް އެބަ ތެޔޮ ވެސް ލީކުވަމުން ދޭ. މި ހާދިސާ މިހާރު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަންނަނީ ބަލަމުން،" ރިފްޝާން ވިދާޅުވި އެވެ.