ޓްރެފިކް ހައްލުކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް ގޮތެއް ނުފެެނިފައި!

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާ ވެހިކަލްގެ އަދަދު އިތުރުވެ، މާލެ ތޮއްޖެހިފައިވާ އިރު އެ މައްސަލައަށް މި ވަގުތު އެއްވެސް ހައްލެއް ނެތް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.


"މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން އަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒު މިއަދު ވިދާޅުވީ ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކުގެ އަދަދު އާދަޔާހިލާފަށް އިތުރުވެ، އޭގެ އުނދަގޫ ހިނގާ މީހުންނާއި ދުއްވާ މީހުން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެންމެ ހައްލެއް އޮތީ. އެއީ އެތެރެ ކުރާ އުޅަނދުގެ އަދަދު މަދުކުރުން. އެކަމަކު އެކަން ވެސް ތަންފީޒު ކުރެވޭކަށް ނެތް،" ނާފިޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެ އަށް މިހާރު އެތެރެކުރާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ދުވަސްކޮޅަކުން މާލެ ފުރި، ހިނގާބިނގާވެ ނޫޅެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މަޖީދީމަގު: ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން މާލޭގައި ހިނގާބިނގާވެ ނޫޅެވޭނެ ކަަމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނޭ.--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލޭގައި ވެހިކަލް ތޮއްޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވަރަށް ފަހުން އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. އޭގެ ދަށުން ވަކި އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ އުސޫލާ މެދު އާއްމުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވެ، އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުމުން އެއަށް ވެސް އަމަލެއް ނުކުރެވުން ކަމަށް ނާފިޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނަނީ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލް ކުރަން 15 އަހަރަކީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެކޭ. 20 އަހަރު މާގިނަ ދުވަހޭ. މިކަމުގައި ވެސް ގޮތެއް ނުނިންމުނު،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވެހިކަލް އިތުރުވީ ކީއްވެ؟

ނާފިޒު ވިދާޅުވީ ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ވެހިކަލް އިތުރުވީ މާލޭގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް އިތުރުވެ، މީހުންގެ އަތްމަތި ކުރިއަށް ވުރެ ތަނަވަސް ވުމާއި ބިދޭސީންގެ އަދަދު އިތުރުވުމާއި އެ ފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރާ މީހުންނަށް އިންސްޓޯލްމެންޓަށް އުޅަނދު ދޫކުރުން ފަދަ ފަސޭހަތައް ދީފައި އޮތުމުން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަކި މުއްދަތެއް ވާންދެން އެ މީހުންގެ ގައުމުގެ ލައިސަންސްގައި ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވެ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭން ބައެއް މީހުން މިހާރު ސައިކަލް ފަދަ އުޅަނދުތަކުގައި ދަތުރު ކުރާއިރު މިއީ ވެސް ތޮއްޖެހުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވެހިކަލްތަކުން މަޖީދީ މަގު ތޮއްޖެހިފައި: މާލޭގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ އިތުރުވެފައި--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

"ބްރިޖަކީ ހައްލެއް ނޫން"

މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަވެ، ޓްރެފިކްގެ މައްސަލައަށް ހައްލު އަންނާނީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރި ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބުންޏެވެ.

ނާފިޒް ވިދާޅުވީ ބްރިޖް އެޅި ނަމަވެސް މާލޭގެ ޓްރެފިކް މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ޓްރެފިކް ވެސް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހުޅުމާލެ ބަލަހައްޓާއިރު، އެތަނުގައި އަމަލު ކުރާނީ އެޗްޑީސީގެ ވަކި ގަވައިދުތަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ފްލެޓަކަށް އެއް އުޅަނދު ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުޅުމާލޭގައި ޕާކެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މާލެއަށް ވުރެ ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ ބޮޑުވާއިރު އެ އުޅަނދުތައް މާލެ އައުމަކީ ވެސް ޓްރެފިކް އިތުރަށް ތޮއް ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.