ޚަބަރު / ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ފުވައްމުލަކުގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން ނަޝީދު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިނަށް މިއަދު ނަޝީދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ --

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަދި މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ ފުވައްމުލަކުގައި ރިސޯޓެއް ހަދާނެ ކަމުގެ ވައުދު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ވާދަ ކުރައްވާ ނަޝީދު އެހެން ވިދާޅުވީ، ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓު ހެދުމަށްފަހު އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅީ އެއާޕޯޓުން މޫދާވީ ފަޅި ވަކި ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި އެތަނުގައި ޓޫރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ހިންގަން ކަމަށެވެ. ދެހާސް ހަތް ވަނަ އަހަރު އަހަރުން ފެށިގެން ވެސް ވަކި ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށާއި ޖެހިގެން އައި އަހަރު އެމްޑީޕީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު ވެސް އެތަން އޮތީ އެގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި އަދި "މާ ބޮޑަށް" އެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެކަން ނުކުރެވި މިހާރު ފަސް އަހަރު ނިމިގެން ދަނީ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެތަނުގައި ރިސޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށެވެ.

"ފަސް އަހަރު ނިމިދަނީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން މިއޮތީ ނުކުރެވި. އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ޔަގީންކަން އަރުވަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި އެތަނުގައި ރިސޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިނަށް މިއަދު ނަޝީދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ --

ފުވައްމުލަކުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަތުމުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ހިންގާ ހުރިހާ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަނެއްގައި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފުވައްމުލަކު އިސްތިހާރު ކުރާނެ ކަމުގެ ވައުދު ވެސް ނަޝީދު ވެވަޑައިގެންވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ޔަގީންކަން އަރުވަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހުރިހާ ޕްރޮމޯޝަނެއްގައި ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ފުވައްމުލަކުގެ ޓޫރިޒަމްގެ ވާހަކަ އަކީ "އެހެން ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި" އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ދުނިޔެއަށް ފާހަގަކުރަމުން ގެންދާނަން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ވިސްނުމުގައި އެ ރަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް ތައާރަފުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއީ އިތުރުި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހުރި ތަނެއް ކަމާއި ދިރޭތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ގިނަ ކަމާއި ހާއްސަކޮށް ވަށައިގެންވާ ކަނޑުގެ މުއްދަނދިކަން ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވަމުންދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އައްޑުއާއި ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހަވީރު ނަޝީދު ވަނީ މާލެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

46 ކޮމެންޓް, 35 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 20%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 63%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 14%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

20000

27 January 2023

ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިރައްޔިތުން ހައްދާލާ ވޯޓުކޮޅު އަތުލާނެ. މީނާގެ ދަލުގައި ނުޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ބަޑިއެދުރުކަލޭގެފާނު

26 January 2023

ފުވައްމުލަކުގައި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށް ރަށުގައި ތިބެގެން ޒުވާނުންނަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ފަދަ އިނޮވޭޓިވް ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެނީ ރ. ނަޝީދު. އިބޫ ގެ ވިސްނުމަކީ ، ފުވައްމުލަކުގައި ކޯލް ސެންޓަރުތައް ހަދައި ،ޒުވާނުންނަށް ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ބޭތިއްބުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ރައްޒާގު

26 January 2023

ތީ ވަރަށް ރަގަޅުކަމެއް، މިރަށުމީހުން ހައްދާލަން ތިޔަށްވުރެ ރަގަޅު ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ. މޮޅު

The name is already taken The name is available. Register?

ރައްޒާގު

26 January 2023

ވައުދުވާން ވަރަށް މޮޅުވާނެ އެކަމަކު ދުވަހަކު ކަމެއް ރަގަޅަށް ކުރާކަށް ނޭގޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޫނޑިގަމްކަމަނާ

26 January 2023

ފޫދާވަރަަށް އަތްޖަހާ. ތި ދިނަސް ދޭނީ މަހުޖަނަކަށް. ރަށުކުދިން ތިބޭނީ ރޫމްބޯއީ ހައްދާފަ އަޅުވެތިކޮށްފަ. ގެސްޓުހައުސް ތަކުގެ ދުވަސް ވެސް ދާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދުބޭ

26 January 2023

ރާއްޖޭގައި އޮތީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު މިއަދު ވޯޓުހޯދަން އައިސް ތިމަންނާ ރައީސަކަށް ވެއްޖެނަމަ ރިސޯޓަކާ ކޮންމެ ރއްޔިތަކަށް ގަނޑުވަރެއް އަޅައިނަމޭ ކިޔާނެކަމެއް، ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލުން އެވެރިން ނިންމާނެ ރިސޯޓް ހަދަންވެއްޖިއްޔާ މައިސަރުކާރުން އެވާހަކަ ދައްކާނެކަމެއްނެތް، ތިޔަކަންކަން ދަނީ ކަނޑަޖެހުމަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ގައުމީދޫ001

26 January 2023

ނަޝީދުގެ ވައުދަކީ ފުވައްމުލަކަށް ބޭރު ފައިސާ ވައްދައި ފުވައްމުލަކުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އުފެއްދުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ވަޢުދެއް. ޝުކުރިއްޔާ އަންނި! އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ނަޝީދަށް ވޯޓްދިނުން

The name is already taken The name is available. Register?

ސަތަރޭ

26 January 2023

ނުލިބޭނެ ވޯޓެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ދުރުމި

26 January 2023

ރަށު ކައުންސިލް ތަކުން ކުރާންޖެހޭ ކަމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިބޭ

26 January 2023

މިހާރުވެސް 2 ފަޅުރަށް އޮންނާނެ ތިތަނުގަ

The name is already taken The name is available. Register?

ހާލިދު އަލީަ

26 January 2023

މަބުނީ، ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށްގެން އަދި ވެރިކަމަށް ނުހޮވުނަސް، އަންނި ތި ބުނާ ރިޒޯޓެއް އަޅައިދޭނެބާއޭ؟؟؟ނޫނީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުވުމުން ވެރިކަން ލިބެނީބާއޭ؟؟ ހެހެހެހެ، އަންނިތަ ގަމާރީ، ނޫނީ އަންނި ދައްކާ ވާހަކަ ޤަބޫލުކުރާ މީހުންތަ ގަމާރީ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

2000

27 January 2023

ގަމާރީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. އޭނާ 2008ގައި ވެރިކަން ދިނީމާ ވީގޮތާ ބުނި ބަހާ ކުރިކަންތައް އެހެރީ ފެންނަ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފައްޅި އަޅަން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު.. މިފަދަ ކަމެއް . ދިވެހިން ހޭ ޖެހޭނަމަ އޭނާ ގެ ވާހަކަ އަޑު އަހަން އެކަކުވެސް ނުދާނެ. އެހެންވީމާ އަހަރެން މިބުނަނީ އަންނީ ވާހަކަ އަޑު އަހާނީ އަދި ގަބޫލު ކުރާނީ ގަމާރުންނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ބަރުލަމާނީ ދޮހޮއްކޮ

26 January 2023

އެއްކަލަ ބުރާންތި މިއުޅެނީ! ދެން މީހުންވީ މިވާހަކަ ގަބޫލުކޮށްފަ މީނާއަށް ވޯޓޫ ދޭން؟!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454