ޚަބަރު / މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް (އައްޑޫ މީދޫ)

އަންހެން ސެކިއުރިޓީން ލައްވައި ފިރިހެން މެމްބަރުން ނެރެން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅަނީ

ފިރިހެން ދެ މެމްބަރަކު ތަޅުމުން ނެރެން އަންހެން ސެކިއުރިޓީން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ: އަންހެން ސެކިއުރިޓީން ތަޅުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު އާއްމުކޮށް ފާޑުކިއުން ވަނީ އަމާޒުކޮށްފައި.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގަދަކަމުން ތަޅުމުން ނެރެން ޖެހޭ ހާލަތްތުގައި އަންހެން ސެކިއުރިޓީން ފޮނުވައިގެން އެކަން ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރަން ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ފިރިހެން މެމްބަރުންތަކެއް ތަޅުމުން ނެރެން ޖެހުނީ އަންހެން ސެކިއުރިޓީން އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން ނޫން ކަަމަށެވެ. މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ ހިނގައިދިޔަ އެ ހާދިސާއާ ގުޅުވައި އަންހެން ސެކިއުރިޓީން ބަދުނާމުކޮށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ފުރައްްސާރަކޮށް ހެދުން އޭނާ ވަނީ ކުށްވެރި ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު އާއި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަޒުލް ރަޝީދު ނެރެން އަންހެން ސެކިއުރިޓީން ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހުނީ ނަން އިއްވައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނެރެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންގެވުމުންނެވެ. ސައީދު އަތުގައި ހިފައި އަންހެން ސެކިއުރިޓީން އޭނާ ނެރެނިކޮށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ބޭނުންކޮށްގެން ލަވަ ހަދައި ވެސް އާއްމުކޮށްފައިވެ އެވެ.

"ފިރިހެން މެމްބަރުން ގައިގައި އަތްލާ ހިތުން ތެދުވެގެން މިތަނުގައި އެ ބޭފުޅުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނެތް. މިތާ ހިނގި ކަންތައްތަކަކީ މިތަނުގެ ވެރިން އެ ބޭފުޅުންނަށް އިންސްޓްރަކްޝަން ދެއްވި ގޮތަށް އަމަލުކުރައްވާފައިވާ ގޮތެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޮޒައިނާ އާދަމް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ | މަޖިލިސް

އަންހެން ސެކިއުރިޓީންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ މަދު އަންހެނުންތަކެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އެފަދަ ދާއިރާތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ބަދުނާމުކޮށް އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކުން އަގުވައްޓާލުން ބަލައިނުގަނެވޭ ކަމަށެވެ. މިއީ އެފަދަ ދާއިރާތަކުގައި ތިބި އަންހެންނަށް އަދި ނުކުންނަން ތިބި މީހުންނަށް ވެސް ކުރިމަތިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެެވެ.

"ފުލުހުން، ކަސްޓަމްސް އިމިގްރޭޝަންގައި ވެސް އަމަލުކުރާއ އާއްމު އުސޫލަކީ އަންހެނުން ފާސްކުރަނީ އަންހެނުން. ފުލުހުން ފާސްކުރަނީ ފިރިހެނުން. ފުލުހުން ވެސް އަންހެނުން ހައްޔަރުކުރުމާއި ދުރަށް ލުމުގައި ވެސް އަންހެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ،" ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމަކީ އާއްމު އުސޫލުން ބޭރުގައި ހިނގި ކަންތައްތަކެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި އަންހެން ސެކިއުރިޓީން ލަދުގަންނަވާލައި ހަޑިހުތުރު ބަހުން ފާޑުކިޔައި ހެދުން ހުއްޓާލަން ރޮޒައިނާ އެދިވަޑައިގަތެވެ.

މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އަންހެން ސެކިއުރިޓީންނަށް އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް ލިބޭނެ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

26 ކޮމެންޓް, 28 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 25%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 46%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 29%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހަމޭން

09 February 2023

މަތީ މަގާމުތަކާއި ވަޒީފާ ލިބިގަތުމުގައި އަނހެން ފިރިހެން ހަމަހަމަ، އެކަމަކު ކަމަކާ ޖެހުނީމަ އެމީހުންނަކީ ލޮއީފް ނިކަމެތި ބައެއް. ކޮންމެ މަހަކު ޕީރިއަޑް، ވިހޭމަ 6 މަސް ގޭގަ، ދަރިއަށް ބުއް ދޭން ދުވާލަކު ގަޑިއެއް ގެއަށް. ބަލަ އެކަން ދަނެގެން އެމީހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައޮތް ޒިންމާ އަދާކުރަން ގޭގެ ދަރިން ބަލަން ތިބޭނަމަނު. ނޫނީ ވިއްޔާ ވަޒީފާއަށް ނިކުތަސް އެހަމަހަމަ ކަމަށް ދައުވާ ނުކުރާނަމަނު

The name is already taken The name is available. Register?

އަޖައިބު

08 February 2023

ސޯ ވިމެން ކާންޓް؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޢާޒީ

08 February 2023

އީކުއަލް ރައިޓްސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ކާދް

08 February 2023

ވިމަން ކާޑް

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަސްޓިސް ވޮރިއަރ

08 February 2023

ހުރިހާ މޮޅެއް އޮންނަ ކަމެއްގައި އަންހެން ފިރިހެން ހަމަހަމަވާނެ ކަމަށް އެވެރިން ބުނެެތެވެ. އެފަދައިން އަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ އެއީ އަންހެނުންގެ ދަރަޖަ ދައްކުރަނީކަމަށް ބުނެއެވެ. މައްސަލައެއްނެތެވެ. ވަޒީފާ ލިބުމާއި ދިނުމުގައި ހަމަހަމައެވެ. އެކަމަކު ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި ހަމަހަމަވާންވެސް ޖެހޭނެ ނޫންތޯއެވެ. ނަމަވެސް ބުރައެއް އުފުލަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެއީ ފިރިހެނުންގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ބުނާތީ، އެއީ ފިރިހެނުން ތަފާތުކުރުން ނޫން ކޮންކަމެއްތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ަސޭޑް

08 February 2023

އަންހެންސެކުރިޓީން ނުޖެހޭ ފިރިހެނުން ގަޔައްބޮލައް އަރާކަށް

The name is already taken The name is available. Register?

އަނދިރިއަނދިރި

08 February 2023

މިޖިލީހުގެ ރައީސް ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ވިދާޅުވި، ނަން އިއްވި މެންބަރުންގެ ހަތެރެސްފައިގައި ހިފާ ނުނެރެވޭނެކަމަށް. ވީއިރު އެމީހުން ތަޅުމުން ނެރެންދިޔަ އަންހެން ސިކުއުރިޓީން ކީއްކުރަން މެންބަރުންގެ ގަޔަށް އަތްލީ؟ ނިކުންނަށް އެންގީމަ ނުނުކުތީމަ ދެންޖެހޭނީ އަތުގައިހިފާ ބޭރުކުރަންވެސް ފިރިހެން ސިކިއުރިޓީން ފޮނުވާށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރޯޒީ

08 February 2023

ހާވާނެ ހަޑިއެއް ހާވާފަ ކޮންހަެވުމެއް ހާވަން ޗަކޮއެމެން ތިއުޅެނީ ތިއުޅެނީ ބައިކޮޅައް ހޯލުޖެހިގެން މިފަހަރު

The name is already taken The name is available. Register?

ދގދސެފ×

07 February 2023

ފިރިހެނުންނާ އަންހެނުންނާ ހަމަހަމަ ޒަމާނެއްގާ އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުން އުފުރާލެވޭނެ. އަދި ފިރިހެނުންނަށްވެސް އަންހެނުން އުފުރާލެވޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

12345

07 February 2023

އެވަގުތު ކީއްވެބާ ދިފާއު ނުކުރީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454