"ފިނިފެންމާ" ގޮއްވާލި ބޮން ހެދި މީހާ އަށް ހިމާޔަތްދީ، ދޫކޮށްލައިިފި

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލަން ބޭނުން ކުރި ބޮން ހެދި ސިފައިންގެ މީހާ ވިޓްނަސް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދަތުރުފުޅުކުރެއްވި ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލުމުގެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ކަމަށް ސާބިތުވެ އޭނާ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ. އެ އައިއީޑީ ތައްޔާރު ކުރި ސިފައިންގެ މީހާ ވަނީ އަދީބާ ދެކޮޅަށް ޝަރީއަތުގައި ހެކިބަސް ވެސް ދީފަ އެވެ. އަދީބާ ދެކޮޅަށް އެ ސިފައިންގެ މީހާ ހެކިބަސް ދިނީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށެވެ.

ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލި މައްސަލައިގައި އަދީބަށް އިއްވި 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ފަހު އޭނާ ކޯޓުން ނެރެނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަދީބަށް ބޮން ތައްޔާރު ކޮށްދިނީ ސިފައިންގެ އެކްސްޕްލޯސިވް އޯޑަނެންސް ޑިސްޕޯސަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ މުހައްމަދު ޖަވާޒެވެ. އޭނާ ވަޒީފާ އިން ކަނޑާލިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ޔަގީނެއް ނުވެ އެވެ.

ލޯންޗުކޮޅުގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލުމަށް ފަހު، ތަހުގީގު ފަށައި ޖަވާޒް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަންދުކޮށްފައި ހުރީ، އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒުގަ އެވެ. އޭނާ އަކީ އޭރު ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ހިފަހައްޓާފައި ތިބި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކަމަށްވެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން، ސިފައިންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުން، ފުލުހުން ވަނީ، އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ޖަވާޒް ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ޖަވާޒް އެއްބާރުލުން ދީ، ބޮމުގެ ކަންތައް ރޭވިގެން އައި ގޮތާއި އެކަން ކުރި ގޮތް ވަނީ ކިޔައިދީފަ އެވެ. ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި ލިސްޓުގައި އަދީބާއި އޭނާގެ ދެ ބޮޑީގާޑުންގެ އިތުރުން ޖަވާޒް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށްވެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މައްސަަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވައި ޝަރީއަތް ފެށުމާ އެކު، އަދީބާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދޭން ޖަވާޒް އެއްބަސްވި އެވެ. ޕީޖީގެ އެދުމުގެ މަތިން އޭނާ އެ ކަމަށް އެއްބަސްވީ، އޭނާގެ ދައުވާ ނުކުރާނެ ކަމާއި އޭނާ އަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދައުލަތުން ދިނުމުންނެވެ. އެއާ އެކު، ޖަވާޒް ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލިކަން "މިހާރު" އަށް ވަނީ ކަށަވަރު ވެފަ އެވެ. އެއީ މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެ އެވެ.

ޖަވާޒަށް މިހާރު ވެސް ފުލުހުން ހިމާޔަތް ދޭ ކަމަށްވެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އަށް ކަމެއް ވެދާނެތީ ބޮޑީގާޑެއް ވެސް ހަމަޖައްސައި ދީފައިވެ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

ޝަރީއަތުގައި ޖަވާޒް ވަނީ އަދީބުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް އައިއީޑީ ތައްޔާރުކުރި ކަމަށް އިއުތިރާފުވެ، އެކަން ކުރި ގޮތުގެ ތަފްސީލު ވެސް ކިޔައިދީފަ އެވެ. އެގޮތުން ބޭނުންކުރި ކެމިކަލްތަކާއި އެކަމަށް ގަތް އާލާތްތައް ވެސް ޝަރީއަތުގައި ކިޔައިދިނެވެ. އަދި "ފިނިފެންމާ" ގައި ގޮއްވާލީ އޭނާ ތައްޔާރުކުރި ގޮވާ އެތި ކަމަށް އަދީބު ފަހުން ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ހެކިބަސް ދެމުން ބުންޏެވެ.

ކުށެއް ކުރުމުގައި ހިމެނޭ މީހަކު ޝަރީއަތުގައި ދައުލަތާ އެއްކޮޅަށް ހެކިބަސް ދޭ ނަމަ އޭނާ އަށް އަދަބު ކުޑަކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުތަކެއް ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވެސް ގެންގުޅެ އެވެ. އެއީ ކުށް ކުރުމުގެ އެންމެ އަޑީގައި ތިބި މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ވެސް މިއީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް އެތެރެކުރި މީހުންނަށް ދައުވާ ނުކޮށް އެ މީހުންގެ ހެކިބަސް އެކަމުގެ އަޑީގައި ތިބި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކޮށްފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، މަކަރާއި ހީލަތުން ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކާމިޔާބު ކުރިކަން ސާބިތުވެގެން އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމްގެ މައްސަލާގައި ވެސް އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވެ އެވެ.