މަސީހް ގުރުބާނެއް ނުކުރެވޭނެ: އެމްޑީއޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހަކީ ގާބިލް ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު "ގުރުބާން ވެގެން ނުދާނެ" ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގާއިމު ކުރި އެއްބަސްވުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ ވެރިކަން ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު، ކެމްޕެއިނާ ހަމައަށް އަންނައިރު، އެއްބަސްވުން ވާނީ އެއްވެސް ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ހިތި އެއްޗަކަށް ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ މިއަދުގެ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގާއިމުކުރި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ލީޑަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ރައީސަކު ހޮވާފައި. ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުން ފަސް އަހަރަށް ކެތްކޮށްލަން ނުކެރޭ،" މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާ ސިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ. އެކަމަކު، އެއީ ވަރުގަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ މައުރޫފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހަކީ ތާރީހު ނުދެކޭ ފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ މިއަދުގެ ނިއުސް ކޮންފަރެންސް މަސީހު (ވ-3) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

"މިފަދަ ރައީސެއް ގުރުބާން ކުރާކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާއެކީގައި،" އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި މައުރޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އުންމީދު ކުރަނީ ވޯޓަށް ފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިކަށިވެގެންދާނެ ކަމަށް. އިދިކޮޅު ފިކުރުގެ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅޭނެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް (ވޯޓު) ވާނެ."

ގާސިމާއި މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން މަސީހާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތް ހުއްޓަވާލައްވައި، އަމިއްލަ އެދުން ހާސިލް ނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިވަޑައިނުގަތުމަށް މައުރޫފް ގޮވާލެއްވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން މަސީހު ވަކިކުރަން އުޅެނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްސަލައެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި މަސީހަކީ "ގުރުބާންކުރެވޭ ކަންބަޅިއެއް" ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ވޯޓު ނަގަނީ ކުރިން ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބަދުނަސީބުތަކާ ހެދި އުފެދިފައިވާ "ޖަޒުބާތުތަކަކާ"އި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ އޮތް ޒާތީ ހަސަދައަކާ ހެދި ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ. މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން އަންނައިރު، ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުން ވިދާޅުވަނީ އެ ވޯޓު ނާކާމިޔާބުކޮށްލާނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ކަމަށެވެ.