ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް ޔާމީނާ އެކު: އަބްދުއްރަހީމް

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 95 ޕަސެންޓް މީހުން ތިބީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު ކަމަށް އެ މީހުން ބުނި ނަމަވެސް، ގިނަ ރައްޔިތުން ތިބީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކުގައި ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ދަރުބާރު ގޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ މުޝްތަޝާރާ ހަވާލުކުރި ފަހުން، ޕީޕީއެމާ އެތައް ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ގުޅެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"...އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ ހަފުތާ އަކު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީއާ ފަސްސަތޭކައިން ހާހުން، ދެހާހުން މެމްބަރުން ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ތަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެން ޕާޓީތަކާ މެމްބަރުން ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމަ ކިހިނެއްބާއޭ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރާ ވާދަވެރިން އެ ދައްކާ ވާހަކަ ދެކޮޅު ޖައްސާނީ؟."

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މިއަދު ސާބިތުކޮށް ދެމުން އަންނަނީ ވާދަވެރިން ދައްކާ ވާހަކަތަކުގައި އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތްކަން ކަމަށެވެ.

"ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ ތަރައްގީ. ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ ކުރިއެރުން. ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ އަމާންކަން. ދިވެހި ޒުވާނުން ބޭނުން ވަނީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު. ދިވެހި ގައުމު ބޭނުން ވަނީ ތަރައްގީގެ މަގުގައި އާ އުސްމިންތަކެއް ހާސިލް ކުރަން،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންކަމުން ދިވެހި ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ އާއި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕާޓީއާ ގުޅުމުން ދައްކައި ދެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ތިބީ ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީ އަށް އާނއެކޭ ވިދާޅުވާން ތައްޔާރަށް ކަމަށް."

އަބްދުއްރަހީމް އަދި ވިދާޅުވީ އޭނާ މިއަދު ވެސް މާލެ ވަޑައިގެންނެވީ ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި ފަސް ދުވަހު އުޅުއްވާފައި ކަމަށާއި އެ އަތޮޅުން ފެނުނީ އަސުރުމާ ކުލައިން ޖަރީވެފައި އޮތް ތަން ކަމަށެވެ.

"އެ އަތޮޅުގެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައިން. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުގެ ހިލަމެއް ވެސް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްުދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ 2018 ގައި ވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ ރައީސް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަން ކަމަށެވެ.