ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކާ ދުވަހަކު ވެސް ނުބެހޭނަން: ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިއަދު ގާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށާއި ގާނޫނީ ހުކޫމަތު އަލަށް ހިންގަން ފެށުމުން ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި ނަމަވެސް، ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ދުވަހަކު ވެސް އެ މަނިކުފާނު ބެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމާ އަލަށް ގުޅުނު މީހުންގެ ފޯމުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް "ތަރައްގީ" އަށް ގެ ނަމުގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޯޓްތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކަކީ އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ނިންމާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނާ ކަމަށެވެ.

"ކޯޓަކުން މައްސަލަ ނިންމިޔަސް އަދި ނިންމައިގެން ގޮސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިޔަސް މިއީ ރައީސް ޔާމީން ކުރާ ކަމެއް. [އެކަމަކު] ނޫން. ރައީސއް ޔާމީނަކީ ކޯޓްތަކުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭނެ މީހެއް ނޫން،." ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ސަރުކާރުން އަތްބާނާ ކަމަށް ބުނެ ފެށުނީއްސުރެ އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކާ ބެހިވަޑައިގަންނަވަނީ ހަމައެކަނި އެ މައްސަލަތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެންދާ ނަމަ އެވެ. އަދި ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަތައް "ހަރުލައި" ގިނަ ދުވަސްވާ ނަމަ އެ މައްސަލަތައް އަވަސް ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު މައްސަލައެއް ވަކި ގޮތަކަށް، ނޫނީ މައްސަލައެއް ވަކި ގޮތަކަށް އަނބުރާލާކަށް އަޅުގަނޑު ދުވަހަކު ވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެން ވެސް ބޭނުން ވަނީ ކުށް ނުކުރާ މީހަކަށް ވާން،" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުށެއްކޮށްފި ނަމަ އެ އޮންނަ އަދަބަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކާ ވެސް ގާނޫނު އަރައި ހަމަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"އެހެންވީމާ މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ރައީސް ޔާމީން ބުނެގެން ކުރާ ކަންތައްތަކެއް. ރައީސް ނަޝީދަށް ދެން އަންނަ އިންތިޚާބެއްގައި ކުރިމަތިލެއްވުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ހުރުމަކީ ރައީސް ޔާމީން ކުރި ކަމެއްތޯ އެއީ؟. އަޅުގަނޑަށް ނުވިސްނޭ އަޅުގަނޑު ކުރި ކަމެއް. ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ނޫނީ މާ ދޮށީ ބޭފުޅުންނަށް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުވެގެން ދިޔައީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ތިބޭނެ ކަމީ ހަމަ ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ކަމެއް."