މޮނިކޮން އަމުރުގެ ބާރު އުމަރު އަތުން ނަގައިފި

މޮނިޓަރިން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް (މޮނިކޮން) އަމުރަށް ހައި ކޯޓުގައި އެދުމުގެ ބާރު ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އަތުން ނެގުމަށް ފަހު، އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހަވާލުކުރައްވައިފި އެވެ. އަދި އެ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ.


ނަމަވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގައި ވާ ގޮތުން މޮނިކޮން އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދި ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އޮންނަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރަށެވެ. އެކަމަކު މޮނިކޮން އަމުރު ނެރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލުމުން އެ ބާރު ވަނީ އެ ކޮމިޓީގެ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. މިހާރު މިނިސްޓަރަށް އެކަނި އެއް ކަމެއް ވެސް ނުނިންމޭނެ އެވެ.

ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ މިނިސްޓަރު އުމަރުގެ އިތުރުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދު އަދި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފެވެ.

އުމަރު "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން، މޮނިކޮން އަމުރު ނެރުމުގެ އުސޫލު ހަމަޖެއްސުމުން އޭނާ އަށް އެކަނި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު: މޮނިކޮން އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު ގާނޫނުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ދީފައި އޮތް ނަމަވެސް، އޭގެ ބޭރުން މިހާރު ވަނީ ކޮމިޓީއެއް ހަދައި، އެ ބާރު އެ ކޮމިޓީއަށް ދީފައި.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

"އެބޭފުޅުން ދެއްވާ ލަފައަށް ދެން އަޅުގަނޑު އަމަލުކުރާނީ. ކުރިން ވެއްޖިއްޔާ އެކެއްގެ [ހޯމް މިނިސްޓަރު] އަތުގައި ހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ. އެކަމަކު މިހާރު އެކަކަށް ނުނިންމޭނެ،" މޮނިކޮންގެ އުސޫލު ތައާރަފުކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރެއްވި އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މޮނިކޮން އަމުރަށް އެދުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް ހެދުމަކީ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ނޫންތޯ ދެންނެވުމުން އުމަރު އެކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަތެވެ. އަދި އުމަރަށް އެކަނި ދެން މިކަމުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުނިންމެވޭނެތޯ ދެންނެވުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ "ކުރިއަށް ވުރެ އުނދަގޫވާނެ" ކަމަށެވެ.

"ދެން ހުރިހާ ކަމެއްގައި ޖަޖްމަންޓް ނެރޭނީ ކޮމިޓީން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު މިހުރީ ގޭންގްތަކަށް ދޫދޭ ގޮތަކަށް ނޫން. ގޭންގްތައް ފުނޑާލާނަން. ދަގަނޑު ކެނޑޭނީ ދަގަނޑުން،" އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މޮނިކޮން އަމުރަށް އެދުމުގެ ބާރު ހޯމް މިނިސްޓަރު އަތުން ނެގިއިރު، އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ގޭންގްތަކުގެ ބައެއް އިސް މީހުންގެ ފައިގައި ޓެގް ހަރުކޮށް، މޮނިޓަ ކުރާ މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެފަ އެވެ. އަދި އޭގެ ޕްރެޝަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަހުރި ކަމަށް އުމަރު ކުރިން ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު އުމަރު ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މޮނިކޮން އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ހައި ކޯޓަށް ވަރަށް ފަހުން ހުށަހެޅި ހަތް މީހެއްގެ މައްޗަށް އަމުރު ނެރެނުދިން ކަމަށެވެ.

އެބޭފުޅުން ދެއްވާ ލަފައަށް ދެން އަޅުގަނޑު އަމަލުކުރާނީ. ކުރިން ވެއްޖިއްޔާ އެކެއްގެ [ހޯމް މިނިސްޓަރު] އަތުގައި ހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ. އެކަމަކު މިހާރު އެކަކަށް ނުނިންމޭނެ: އުމަރު

އެންމެ ފަހުން މައްސަލަ ހޫނުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވާހަރާކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގަައި ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލި، ހ. ހިކޯސްޓް އަލީ ޝާން (ސަޓޯ)ގެ ފައިގައި ފުލުހުން ޓެގް އެޅުވުމުންނެވެ. އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އެމްޑީއޭގެ ބައެއް އިސް މެމްބަރުން ވަނީ އެމީހުންގެ ވައިބަ ގުރޫޕުގައި އުމަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ.

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އަލީ ޝާން (ސަޓޯ): އޭނާގެ ފައިގައި ޓެގު އެޅުވި މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ހޫނުވެފައި.

މޮނިކޮން އަމުރު ހިންގަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ ކުށްކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ ތުހުމަތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މުޖުތަމައަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިކޮށްފާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ މީހުންގެ މައްޗަށް ކަމަށް އެ ގާނޫނުގައިވެ އެވެ. ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން މޮނިކޮން އަމުރަށް މިނިސްޓަރު އެދެން ޖެހެނީ ހައި ކޯޓުގަ އެވެ. މޮނިކޮން އަމުރަށް އެދުމާއި ހައި ކޯޓުން އަމުރު ނެރުމަށް ފަހު، އެ ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަރުހަލާ އާއި އަމުރު މުރާޖައާ ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް އޮންނަނީ މިނިސްޓަރަށެވެ.