އޭސީސީން އެންމެ ގިނައިން ބެލީ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދަައިދިނުމުގެ މައްސަލަތައް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަަމަ ތިން މަސް ދުވަހު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެންމެ ގިނައިން ބެލީ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.


އޭސީސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ފުރަތަމަ ތިން މަހު 299 މައްސަލައެއް ބެލިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 185 މައްސަލަ އަކީ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައީ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައީ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް އެ ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ފުރަތަމަ ތިން މަހު ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތިން މައްސަލައެއް ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މައްސަލައެއް ވެސް ނިމުނީ ސާބިތުނުވާ ކަމަށެވެ. ސާބިތުވި ތިން މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވައިފަ އެވެ.

ހިސާބުގައިވާ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހު ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 40 ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެ މުއްދަތުގައި ނިންމީ 213 މައްސަލައެއް ކަމަށް ވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ސާބިތުވީ އެންމެ ދެ މައްސަލަ އެކެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ އެ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގަށް ސާބިތުވީ އެންމެ ތިން މައްސަލަ ކަމަށް ވިޔަސް 37 މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބައެއް ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.