މިނިސްޓަރުގެ ނަސޭހަތް ސިފައިންނަށް: "ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވޭ"

އެއްވެސް މާނައެއްގައި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިނުވަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ދިވެހި ސިފައިންނަށް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.


ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ލޯތްބާއި ގައުމީ ރޫހު އާލާކުރަން ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސިފައިންނަކީ އަގުހުރި ގައުމީ ހިދުމަތުގައި ދެމި ތިބޭ ބައެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސިފައިން އަބަދުވެސް އެގޮތުގައި ދެމިތިބެން މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ގައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ސިފައިން ވަމުން އަންނަ ގުރުބާނީ ފާހަގަކުރައްވަމުން ސިފައިންގެ ގަދަރާއި ކަރާމާތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި އަސްކަރީ އަދަބު އަހުލާގުގެ މަތީގައި ދެމިތިބެން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީފް

ސިފައިންނަށް މިނިސްޓަރު ގޮވާލެއްވީ ގައުމީ ހިދުމަތުގައި ދެމިތިބުމަށެވެ.

ސިފައިންގެ ޖަލްސާގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ޝިޔާމާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ޝާހިދާއި ސިފައިންގެ އެކި ރޭންތަކުގެ މީހުން ބައިވެރިވި އެވެ.