ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިންނާ އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.


ޕީީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕް (ޕީޖީ) ގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ޕާޓީގެ ދެ ނައިބު ރައީސުން ކަމަށްވާ މޫސާ ޒަމީރާއި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އާ އެކު އެ ގުރޫޕުގެ ލީޑަޝިޕާ ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ޒަމީރާއި އަބްދުއްރަހީމާއި ނިހާންގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޚަލީލާއި ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖިލިހަށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އަދި އެކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އެއްބާލުން ލިބޭނެ ކަމުގެ އަޑު ވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ. މިހާރު ވެސް ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް ބައެއް މެމްބަރުން، މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ވައިބާގައި ވެސް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ މިދިޔަ ދެ ދުވަހު ވަނީ ހޫނު ރައްދުތަކެއް ދީފަ އެވެ.